O katedře

Katedra klinických oborů (KKO) vznikla spolu s Fakultou zdravotnických studií (FZS) v roce 2007. V současné době má dvě oddělení (oddělení pro celoživotní vzdělávání a oddělení urgentní péče) a organizačně pod ní spadají čtyři kliniky Pardubické nemocnice (Interní klinika, Chirurgická klinika, Neurologická klinika a Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku).
 
Katedra garantuje studijní obor Zdravotnický záchranář (společně s Fakultou vojenského zdravotnictví Hradec Králové Univerzity obrany v Brně) a na FZS zajišťuje výuku více než sto třiceti klinických předmětů zaměřených především na vnitřní lékařství, chirurgii, urgentní medicínu, neurologii, onkologii, geriatrii, otorinolaryngologii, stomatochirurgii, psychiatrii, pediatrii, rehabilitaci, kožní lékařství, infekční lékařství, oční lékařství, urologii, hematologii a nefrologii. Vyučujícími jsou především odborníci z oblasti medicíny, urgentní péče a ošetřovatelství. Výuka mnoha předmětů probíhá na klinických pracovištích Pardubické nemocnice a na Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové Univerzity obrany v Brně.
 
Odborná praxe studentů je realizována ve spolupráci s mnoha subjekty. Nejvýznamnějšími z nich jsou Nemocnice Pardubického kraje, Zdravotnická záchranná služba Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Neoddělitelnou součástí studijního oboru Zdravotnický záchranář je příprava tělesné zdatnosti. V této oblasti katedra úzce spolupracuje s Katedrou tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice (organizace přijímacích zkoušek, výuka tělesné výchovy, organizace kurzů).
 
Významnou aktivitou, kterou fakulta pravidelně několikrát do roka připravuje a organizuje jak pro obor Zdravotnický záchranář, tak pro všechny ostatní bakalářské studijní obory na fakultě, jsou modelové situace v přednemocniční péči a v poskytování první pomoci. Pro studenty jiných fakult Univerzity Pardubice katedra nabízí volitelný předmět první pomoc.
 
V rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků katedra nabízí specializační vzdělávací program Ošetřovatelská péče v pediatrii - Dětská sestra, certifikovaný kurz Mentor odborné praxe ošetřovatelství a porodní asistence, Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty, školící akce zaměřené na komunikaci ve zdravotnictví, kvalitu a bezpečí při zacházení s léčivými přípravky a poskytování první pomoci.
 
Cílem katedry je kontinuální zkvalitňování výuky, zvyšování odborné erudice akademických pracovníků, posilování spolupráce garantů předmětů s ostatními vyučujícími, zlepšování materiálně-technického vybavení, rozšiřování spolupráce s významnými českými i zahraničními odborníky a s aplikační sférou.
 
V oblasti vědecko-výzkumné je katedra zapojena do projektů Technologické agentury ČR a studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice. Cílem katedry je podporovat tvorbu odborně zaměřených týmů spolupracujících na vědecké činnosti v podobě klinických výzkumů, společných projektů, společné publikační činnosti, vedení závěrečných prací a rozvíjet mezinárodní spolupráci.