Vědecká činnost

Vědeckovýzkumná činnost fakulty včetně Chirurgické kliniky  je popsána v záložce Věda a výzkum. Jsou zobrazeny informace o konferencích (spolu)pořádaných  i vědeckovýzkumné granty řešené v rámci Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ). Přehled projektů řešených v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu je k dispozici na webových stránkách Univerzity Pardubice: https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/veda/sgs.html.
V současné době je vědecká a výzkumná činnost kliniky zaměřena na otázky kolorektálního karcinomu, sentinelové uzliny u karcinomu prsu, problematiku intenzivní a nutriční péče v chirurgii.

Odborný profil zaměstnanců Kliniky XX, jejich publikace a zapojení do výzkumných projektů jsou uvedeny na webových stránkách http://www.upce.cz/vvr/lide.html nebo se zobrazí kliknutím na jméno zaměstnance v záložce Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu.