Národní kulturní identita 2012 - 2015

„Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály“ - projekt v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, financovaný MK ČR, hlavním řešitele a příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze, FR Upa je spoluřešitelem.

 

Projekt je zaměřen na posílení slabých oblastí současné památkové péče. Jeho cílem je vytvoření památkových postupů a certifikovaných metodik pro řešení problémů záchrany a zachování sochařských a stavebních památek.

 

Dílčí cíle projektu:

1. Znovuzavedení speciální technologie „taille directe“ používané v renesančním štukatérství do památkové péče.

2. Návrh a ověření souboru památkových postupů pro obnovu stavebních památek;

3. Vypracování certifikované metodiky dlouhodobé péče o sochy a sousoší v barokním konceptu krajiny.

 

Všechny dílčí úkoly projektu byly zahájeny mezioborovou rešerší zdrojů.

 

V rámci úvodních etap prací byl:

a) proveden materiálový průzkum a dokumentace, vytvořena materiálová kopie a provedeno pilotní restaurání vybraného štukového díla vytvořeného technologií "taille directe"

b) vytipovány a otestovány nestandardní metody průzkumu stavebních památek za účelem tvorby diagnostických standardů,

c) proveden komplexní průzkum a dokumentace stavu sochařských děl ve vybraném barokním konceptu krajiny a zpracován plán jejich dlouhodobé ochrany a zrealizován jeho první krok.

             

V experimentální části projektu bude:

a) navržen, dlouhodobě laboratorně i ateliérově testován a v praxi na reliéfu Poseidona v Telči odzkoušen tvárný materiál, který by vyhovoval potřebám restaurátorů při rekonstrukci štukových děl,

b) proveden pilotní diagnostický průzkum vybrané části Karlova mostu pomocí nestandardních instrumentálních metod na vybraném úseku Karlova mostu, který společně se současnými petrografickými průzkumy vytvoří komplexní databázi znalostí této významné památky,

c) vytvořena mapa biologického zatížení skulptur v barokním konceptu krajiny v rámci pilotního projektu preventivní konzervace "Betléma" v Novém lese u Kuksu, dlouhodobě in situ testovány biocidní přípravky a konzervační úpravy a provedena konzervace komplexu soch.