Navazující magisterský studijní program

Přihlášky ke studiu

Forma přihlášky:

1. Elektronicky

E-přihláška je zveřejněna na adrese https://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

E-přihlášku zašlete fyzicky se všemi níže uvedenými přílohami na Fakultu restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl 570 01.

2. Písemně (tiskopis SEVT) na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR“

Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče.

Přihlášku zašlete fyzicky se všemi níže uvedenými přílohami na Fakultu restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl 570 01.

U obou typů přihlášek je třeba platbu poukázat na účet:

Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice 532 10

Komerční banka: č. ú.: 37030561/0100

variabilní symbol: 2920

konstantní symbol: 308 pro bezhotovostní převod

379 pro složenku

specifický symbol: oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku

rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku

převodová pošta: Pardubice 530 02

Termín odevzdání portfolií a projektů: 9. – 10. 6. 2016

Termín uzávěrky přihlášek: 10. 06. 2016

Každá přihláška do bakalářského studijního programu musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis
  • doklad o dosaženém vzdělání: ověřená kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
  • doklad o zaplacení administrativního poplatku
  • obrazové a písemné materiály dokumentující profesní činnost (portfolio)
  • návrh projektu diplomové práce zaměřený na některou z oblastí studovaného oboru (projekt)
  • čestné prohlášení (viz příloha č. 1 Směrnice č. 1/2015)

S případnými otázkami a nejasnostmi se prosím obracejte na vedoucího příslušného ateliéru:

Ateliér restaurování kamene

Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., e-mail: jakub.doubal@upce.cz

Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, e-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz

Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

Mgr. et BcA. Radomír Slovik, e-mail: radomir.slovik@upce.cz

Ateliér uměleckých děl na papíru

Josef Čoban, akad. mal., e-mail: josef.coban@upce.cz

Přijímací zkoušky

Termín přijímacích zkoušek: 22. 6. 2016; prezence a registrace od 8:00 do 9:00

Kritéria a podmínky přijetí: ukončené bakalářské studium

Organizace a obsah zkoušek: ústní pohovor (prezentace portfolia a restaurátorského projektu)

Podrobné informace o přijímacím řízení pro magisterské studijní obory 2016/2017 jsou k dispozici v aktuální Směrnici č. 1/2015 Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského a navazujícího programu Výtvarná umění pro akademický rok 2016/2017.

Vyrozumění o přijetí

Vyrozumění o přijetí zašle fakulta uchazeči do 30 dnů od vykonání přijímací zkoušky.

Přezkumné řízení

Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.