Současnost

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice byla založena v roce 2005. Svými vzdělávacími, vědeckými   a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek a zapojením do projektů zaměřených na záchranu kulturního fondu České republiky i projektů mezinárodních, navazuje na činnosti pěstované v Litomyšli od roku 1993. Je jedním ze dvou univerzitních pracovišť v ČR, které zabezpečuje výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů. Vzdělávání je poskytováno ve dvou úrovních; v akreditovaném čtyřletém bakalářském a akreditovaném dvouletém navazujícím magisterském stupni. Bakalářský studijní program Výtvarná umění je dále dělen na čtyři obory, které vycházejí z různých materiálových a výtvarných podstat restaurovaných děl.

Cílem výuky je připravit odborníky pro oblast restaurování a konzervace výtvarných, uměleckých a uměleckořemeslných památek a sbírkových předmětů, kteří mají dostatečné znalosti v oblasti souvisejících humanitních věd i v přírodních vědách a příbuzných oborech a využívají soudobé poznatky a moderní metody  v konzervačních technikách. Důraz je rovněž kladen na etické a estetické aspekty restaurování, památkové péčea znalost příslušné legislativy.

Absolventi jsou odborně připraveni na náročnou dráhu samostatného restaurátora a konzervátora výtvarných - uměleckých a uměleckořemeslných děl. Jsou vedeni jak pro samostatnou práci v terénu či pro práci v restaurátorských týmech, tak pro práci v muzeích, galeriích, archivech, atd. Celkový rozhled, znalosti a dovednosti jim umožní pracovat ve školství nebo ve státních, případně krajských orgánech (organizacích) památkové péče.  Vzhledem k péči, která je věnována jazykovým znalostem studentů a jejich účasti na mezinárodních projektech restaurování, dává jejich dosažená kvalifikace vynikající předpoklady pro uplatnění při obnově a uchovávání uměleckých a architektonických památek i v mezinárodním měřítku.