Kutná hora - Sedlec (2007)


Restaurování nástropní malby na klenbě kaple sv. Josefa
kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře - Sedlci


Realizovali: Marie Cechlová, Jana Dunajská, Maria Gubarenko

Pedagogické vedení: Mgr. art. Jan Vojtěchovský

Restaurátorský zásah na níže popsané malbě byl proveden v rámci výuky Atelieru restaurování nástěnné malby a sgrafita v červenci až listopadu 2007. Nástropní malba má rozměr 12 m2 a nachází se na klenbě ochozové kaple sv. Josefa. Malba vznikla zřejmě kolem roku 1706, kdy probíhala barokní přestavba chrámu. Originální malba je provedena technikou fresco-secco s důrazem na freskovou část, jejím pravděpodobným autorem je Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu. Co se týče ikonografie, působí malba velmi nejasně – vzhledem k zasvěcení kaple sv. Josefovi je scéna označitelná jako „Uctívání Božího jména“ přinejmenším neobvyklá.

Malba se i přes svůj víceméně uspokojivý vzhled nacházela v kritickém stavu. Postižena byla především východní část klenby, kde docházelo k dlouhodobému zatékání a působení vodorozpustných solí. Před započetím restaurátorských prací byl proveden zevrubný restaurátorský a chemicko-technologický průzkum. Ten prokázal přítomnost dvou vrstev přemaleb, které byly realizovány technikou secco. První vrstva přemaleb je provedena hlavně přes rozsáhlé tmely a upravuje ikonografii původní malby přidáním čtyř postav andílků s atributy sv. Josefa. Druhá vrstva se věnuje spíše partiím oblohy. Originální vrstva je zachována pouze z cca 60%. Přibližnou podobu originální vrstvy dokumentuje přípravná kresba od J. J. Steinfelse. V rámci provedení sondážního průzkumu bylo prokázáno, že se autor držel přípravné kresby podstatnou měrou, navíc provedl podle skici i zlacené nápisy, které bylo možné sledovat pod odpadávající sekundární vrstvou.

Z předešlých informací vyplývá, že došlo v minulosti ke změně ikonografie maleb zakrytím latinských nápisů a přidáním čtyř postav putti s atributy. Byli jsme tudíž postaveni před úkol navrhnout další způsob prezentace maleb.

Nabízely se nám v zásadě tři možnosti:
• kompletní odstranění přemaleb
• odstranění vrchní vrstvy přemalby
• zachování přemaleb včetně zakrytí latinských nápisů originální vrstvy

Protože kompletní odstranění přemaleb by znamenalo úplnou ztrátu postav čtyř putti s atributy sv. Josefa a odstranění vrchní vrstvy přemalby by nebylo možné bez značných ztrát ve vrstvě předešlé, rozhodli jsme se po dohodě s pracovníky NPÚ pro poslední z uvedených možností, tedy zachovat všechny přemalby, jež mají nepopiratelnou historickou hodnotu.


Průčelí kostela

 

           

Půdorys kostela s vyznačením kaple sv. Josefa           Interiér kostela

 

Celkový pohled - stav před restaurováním

 

Rytá podkresba hlavy andílka. (Originální malba byla v minulosti zakryta sekundární vrstvou.) Odpadaná barevná vrstva
   
Grafické znázornění varianty kompletního odstranění přemaleb. Okrová výplň označuje tmely s přemalbami, pod nimiž se nenachází originální barevná vrstva, bíle ohraničená
plocha vyznačuje místa, kde je pod přemalbami
originál dochován.
Kresebný návrh J. J. Stevense ze Steinfelsu
   
Střední část malby - stav před restaurováním Střední část malby - stav po restaurování

 

 

                                        
    

Celkový pohled - stav po restaurování.