Restaurování nástropní malby v klenbě Řeznické kaple v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně

Realizace: BcA. Daniela Urbanová

Pedagogické vedení: Doc. Jaroslav J. Alt, akad. mal.

 

Restaurování nástropní malby v klenbě Řeznické kaple bylo provedeno v rámci diplomové práce na Fakultě restaurování v roce 2012. Zákroku předcházel podrobný restaurátorský průzkum, který navazoval na orientační průzkum maleb ve třech ochozových kaplích v kostele sv. Bartoloměje, provedený studenty a pedagogy Fakulty restaurování v roce 2010. Teoretická část zmíněné diplomové práce se soustředila na dějiny kostela sv. Bartoloměje a okolnosti vzniku malířské výzdoby ochozových kaplí.

V kostele sv. Bartoloměje v Kolíně se nástěnné a nástropní malby nacházejí ve třech z celkem šesti ochozových kaplí. Schéma výzdoby kaplí je shodné. Stěny jsou pojednány šablonovou dekorativní malbou s malovanou draperií ve spodní části. V klenebních výsečích kaplí se nacházejí figurální malby, postavy andělů, doplněné rostlinným dekorem a lemované dekorativní bordurou. V Řeznické kapli, nazývané rovněž podle svého zasvěcení kaple sv. Kříže, jsou ve třech klenebních polích vyobrazeni andělé s nástroji Kristova umučení, Arma Christi. Restaurovaný úsek tvoří klenební pole a přilehlá část žeber nacházející se nad jižní stěnou Řeznické kaple. Na výjevu je zobrazen anděl s trnovou korunou.

Jak vyplynulo z rešerše historických pramenů, malířská výzdoba Řeznické kaple pochází z roku 1896 (dle jiného pramene 1897) a jejím autorem je malíř Jan Vysekal z Kutné Hory. Na této malbě se nachází druhotná vrstva, přemalba, která vznikla pravděpodobně během rozsáhlé opravy kostela v letech 1904-1910.

Klenby ve všech ochozových kaplích jsou výrazně poškozeny dlouhodobým a masivním zatékáním dešťové vody. Na velké části malby v Řeznické kapli došlo k sulfatizaci povrchu (přeměně původního pojiva uhličitanu vápenatého na síran vápenatý), což se projevuje změnou struktury a fyzikálních vlastností barevné vrstvy a jejím výrazným ztmavnutím.

Po vizuálním průzkumu v denním světle, v UV světle a pomocí infračervené kamery, v kombinaci
s analýzou pojiva a se zkouškami čištění byl určen rozsah přemalby. Ta se původně nacházela na celé ploše výjevu a zachovala se především v oblasti postavy anděla, rostlinného ornamentu a dekorativní bordury. Naopak chybí především v oblasti modrého pozadí. I přes horší stav dochování (ztmavnutí, práškovatění) bylo rozhodnuto druhotnou barevnou vrstvu zachovat v plném rozsahu.

Při restaurátorském zásahu bylo provedeno zajištění a zpevnění omítek a barevná vrstva byla fixována. Defekty byly vytmeleny směsí bílého vzdušného a přírodně hydraulického vápna. I přes zvýšený obsah vodorozpustných solí, především síranu vápenatého, nebyl aplikován odsolovací zábal. Jakýkoliv kontakt s vodou měl za následek migraci solí a na povrchu malby se vytvářely bílé zákaly. Z těchto důvodů se i čištění síranové krusty ukázalo jako problematické. Po konzultaci s technology bylo rozhodnuto malbu nenamáhat mokrými procesy čištění či odsolování a esteticky rušivá tmavá místa potlačit retuší.

Koncepce retuší sledovala požadavek investora na doplnění chybějících částí malby a zároveň etický požadavek rozpoznatelnosti restaurátorova doplňku od původní malby. Barevnost doplňovaných míst byla proto volena mírně světlejší než dochovaný originál. Ve figurálních partiích byly doplněny hlavní tvary v základní barevnosti okolí defektu.

 

Půdorys kostela sv. Bartoloměje s vyznačením restaurovaného úseku v Řeznické kapli. Kostel sv. Bartoloměje, pohled od severu.
   
Návrh restaurování kostela od Josefa Mockera z roku 1898. Národní archiv, fond Sbírka map a plánů. Inv. č. 2759. Celkový pohled na restaurovaný výjev, stav před restaurováním.
   
Grafické zakreslení rozsahu přemalby na levé
části výjevu.
Grafické zakreslení rozsahu přemalby na pravé části výjevu.
   
Detail poškození barevné vrstvy v bočním světle. Barevná vrstva se silně sprašuje, na horních částech profilu žebra se nachází silná vrstva prachových depozitů. V barevné vrstvě jsou zřetelné vrypy a otisky rukou.
   
Detail levého spodního koutu před restaurováním. Detail levého spodního koutu po tmelení.
 
Detail levého spodního koutu po restaurování. Celkový pohled, stav po restaurování.