Průzkum a restaurování nástěnných maleb v tzv. Očistcové kapli v objektu býv. piaristické koleje v Litomyšli.

 
 
V roce 2007 a 2008 probíhal průzkum a restaurování části nástěnných maleb v tzv. Očistcové kapli v objektu býv. piaristické koleje v Litomyšli. Akci provedli studenti Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita Fakulty restaurování Univerzity Pardubice pod vedením Mgr. art. Luboše Machačka a Mgr. art. Jana Vojtěchovského.
 
 
Historie kaple
Očistcová kaple se nachází v 1. NP objektu bývalé piaristické koleje v Litomyšli. Svou západní stranou přiléhá k objektu kostela Nalezení sv. Kříže.
 
Byla dostavěna a vysvěcena na podzim roku 1732. Výzdoba kaple byla dokončena roku 1733. Roku 1788 byla kaple oddělena od kostela zazděním původních dveří. Funkce kaple byla významně omezena v roce 1785, kdy byl vydán zákaz pohřbívání do krypty. Kaple pravděpodobně spadá do okruhu památek vytvořených na základě tzv. Dušičkového kultu po roce 1640. V piaristických pramenech se poprvé dočítáme o dušičkové kapli vybudované při mikulovské Loretě v roce 1647. Pobožnosti za dušičky se v Mikulově ještě více rozšířily po výstavbě kostela v roce 1692, kdy při něm vzniklo bratrstvo věrných dušiček. Podobně se setkáváme s očistcovou pobožností v Litomyšli.
 
Dále uvádíme citaci z knihy F. Jelínka:
 
„…Roku 1732. dne 21. řijna kaple …očistec nazvána, do nichž z kostela wchod podle nynějšího oltáře sv. Josefa Kalasanského, byla postavena a kámen s svatými ostatky pro oltář daroval opat kláštera Emauzského v Praze, pak roku 1733 dne 13. maje oltář w té kapli postaven, barvami a zlatem ozdoben byl…“.2
 
Kaple byla podle stavebně-historického průzkumu kostela Nalezení sv. Kříže ze září 1978 přístupná z kostela z kaple sv. Josefa Kalasanského portálem v čelní stěně kaple. „…Portál je barokní plochý, zdobený plochými vystouplými poli.Portál je původní barokní a sloužil až do roku 1789, kdy byl zazděn (a patrně zaomítán a zbaven supraporty). Nově byl portál znovu otevřen poté, co vstup do kaple z koleje (po zrušení piaristického kláštera) byl trvale uzavřen. Patrně při zazdění portálu do kaple kostela byl tento poškozen a jeho pravý pilířek je dvakráte prasklý…“
 
Výmalba kaple byla restaurována ak. mal. Daňkem v roce 1933.
 
Popis kaple
Očistcová kaple se nachází v západním křídle piaristické koleje. Kaple je dvoulodní, má čtvercový půdorys, strop je sklenutý na střední hranolový pilíř s okosenými rohy a římsou. Stropní plocha je rozdělena čtyřmi poli křížové klenby. Prostor je klenut valenou klenbou členěnou styčnými tříbokými výsečemi, na jejichž hranách jsou štukové pásky. Klenba je zdobena štukaturou ( v kápích kleneb jsou páskové ornamenty – pozdní páskový dekor) a dvěma zrcadly tvaru čtyřlisté kartuše s konkávními kouty. Meziklenební pasy jsou pokryty malbami. Stěny kaple rozděluje vodorovná iluzivně malovaná římsa. V horní části se nacházejí lunety, ve spodní části stěn je výmalba velmi nezřetelná, pravděpodobně se jedná o architektonické výjevy. V západní stěně se nachází dveře do kostela Nalezení svatého kříže. Ve východní stěně kaple vlevo je výklenek dveří se segmentovým záklenkem, vpravo shodně řešený výklenek okna. Dveře do chodby jsou novodobým provizoriem. Mezi oknem a dveřmi je oltářní prostor. V jižní stěně se nachází výklenek obdélníkového půdorysu. Výmalba kaple spadá do ikonografického okruhu Vanitas. 
 
Restaurátorský průzkum
Před započetím samotného restaurování díla byl proveden restaurátorský průzkum maleb kaple. Průzkum zahrnoval: vstupní vizuální průzkum díla (běžné denní, rozptýlené, razantní boční osvětlení, UV luminiscence), sondážní průzkum maleb, analýzu odebraných vzorků za účelem zjištění stratigrafie barevných vrstev, techniky malby, druhu pojiva a použitých pigmentů. Dále byl zjišťován stav a míra dochování původních omítkových vrstev, byly odebrány vzorky za účelem zjištění míry zasolení omítek i zdiva. Po celou dobu průzkumu byla vedena důsledná fotodokumentace. Během průzkumu i navazujícího restaurátorského zásahu probíhalo monitorování změn klimatu v kapli (hodnoty Rh (%) a T (˚C) v exteriéru a interiéru).
 
 
Vyhodnocení průzkumu
Bylo zjištěno, že barevná vrstva je silně zpráškovatělá. Povrch malby je pokryt prachovými depozity. Dále je patrný šedý zákal (pravděpodobně koroze sádrovce) na celé ploše nástěnné malby. Viditelný je úbytek původní barevné vrstvy vlivem mechanického poškození (vrypy, oděrky, stěry, ryté nápisy-historické graffiti). Ve středovém pilíři a v podlaze jsou patrné výrazné nešetrné zásahy po zavedení elektroinstalace.
Stěny kaple jsou silně poškozeny vlivem vodorozpustných solí (závažné rozrušení a opadávání odpouklé omítky ve spodních částech stěn a na stěnách centrálního pilíře).
Z toho vyvozujeme, že stav maleb a omítek ve spodní části stěn po celém obvodu kaple je havarijní. Omítkové vrstvy jsou do výšky cca 0,6 m oddělené od podkladu, místy již zcela chybí. Na takovýchto místech je viditelné lomové zdivo. Na několika místech jsou patrné dva druhy jádrových omítek
Světlejší s vysokým podílem vápna a okrová s vyšším jílovým podílem. V ploše malby jsou viditelná tmelená místa s odlišnou strukturou neodpovídající povrchu originálu.
Bližším zkoumáním malby jsou viditelnější stopy pozdějších přemaleb odlišného rukopisu, které jsou též patrné při průzkumu v UV záření. Při průzkumu v rasantním bočním osvětlení nebyla nalezena rozhraní denních dílů, stopy ryté podkresby jsou místy patrné. Časté jsou ryté nápisy z nichž některé jsou vyryty skrze stávající barevnou vrstvu, některé jsou barevnou vrstvou zality (historické graffiti). Malba je vyvedena na hladkém podkladu.
Byla provedena hloubková sonda podlahy u jižní stěny kaple. Bylo zjištěno, že pod stávající dlažbou se nachází vrstva betonu a pod touto vrstvou se nalézá původní dlažba (cihlová).
Při laboratorním průzkumu bylo zjištěno, že se jedná pravděpodobně o techniku secco, či kombinovanou vápennou techniku fresco-secco. Dále bylo zjištěno, že vrstva šedého zákalu je tvořena převážně dihydrátem síranu vápenatého CaSO4.2H2O (sádrovcem). Vzhledem k fluorescenci vrstvy, patrné v optickém mikroskopu v UV světle, se na povrchu nachází organická vrstva, která mohla vzniknout při některém z předchozích restaurátorských zásahů (fixace nebo povrchová úprava barevné vrstvy).
Spodní partie malby jsou vlhkostí zasaženy více, ve výšce 1,5 m se stav mírně redukuje. Vysoký obsah vlhkosti v omítkách může být způsoben vzlínající vlhkostí, nebo i přítomností solí-chloridů. Dále se zde vyskytují také sírany a dusičnany. Zvýšená koncentrace síranů souvisí s přítomností sádrovce, který vzniká přeměnou karbonátového pojiva v omítkách, příp. ze sádrových materiálů, z nichž jsou tvořeny novodobé tmely. Z analýzy obsahu vodorozpustných solí v omítkách vyplývá, že nejvyšších hodnot koncentrace nabývají dusičnany.
destilovaná voda
 
5. Návrh na restaurování
Na základě výsledků restaurátorského průzkumu byl navržen následující restaurátorský postup:
 
1. odkrytí stávající podlahy na původní cihlovou, za účelem zlepšení klimatických podmínek v interiéru kaple
2. zajištění odstávajících omítek a kriticky poškozených omítkových vrstev v dolní části nástěnných maleb ochrannými přelepy z netkané textilie resp. gázy s karboxymetylcelulosou
3. v případě nutnosti sejmutí transferů přelepené dolní části maleb (jejich následné ošetření, odsolení, zpevnění a zpětné vrácení na původní místo)
4. velmi šetrné očištění maleb od prachových depozitů a nečistot mechanicky (kartáčky, skalpely, skelná vlákna, koňské žíně, čistící houby Wishab apod.)
5. odstranění šedého zákalu (na základě zkoušek – chemicky/mechanicky)
6. v případě nutnosti konsolidace povrchu nástěnných maleb 1,5 % akrylátovou diperzí Primal SF 016
7. injektování dutin a odpouklých omítek (Vapo inject/Ledan D2)
8. odstranění novodobých sádrových a nesoudržných tmelů
9. vytmelení defektů v omítkových vrstvách (vápenný tmel odstupňované hrubosti)
10. retuš přáškovými pigmenty pojenými 1,5%ní akrylátovou disperzí Primal SF 016
 
Doporučujeme před, během a po dokončení restaurátorských prací provádět souvislý monitoring změn klimatu v interiéru kaple.
 
 
Postup restaurování
 
Odkryv historické podlahy
Novodobá keramická podlaha s betonovým ložem přispívala k nevhodným klimatickým podmínkám v kapli. Docházelo ke hromadění vlhkosti v dolních partiích stěn a jejímu transportu do omítkových vrstev nástěnných maleb, což mělo za důsledek destrukci omítek i maleb. Z důvodu zlepšení klimatických podmínek v kapli bylo rozhodnuto odstranit novodobou keramickou dlažbu na původní cihlovou. Tomuto kroku předcházelo zabezpečení spodních částí malby dvojitými gázovými přelepy pomocí adhesiva Tylosy C (sodné soli karboxymetylcelulosy NaKMC).
V podlaze při západní stěně byl v ose vchodových dveří z ambitu koleje odkrytvstup do krypty. Rozměry tohoto vstupního otvoru jsou shodné s rozměry desky osazené ve zdi v ambitu koleje vpravo od vstupních dveří do kaple.
 
 
Transfer spodních omítkových partií
Z důvodu havarijního stavu spodních částí omítek bylo přistoupeno k jejich sejmutí.
Transferovány byly dolní části severní, západní a východní stěny. Rubové strany transferů byly sbroušeny, zpevněny (Funcosil Steinfestiger 300 KS) a opatřeny novou vápennou omítkou a připraveny tak k zpětnému osazení.
 
Čištění povrchu nástěnných maleb
Na základě zkoušek byl vybrán jako nejvhodnější způsob čištění povrchu a odstraňování sádrovcového zákalu tento způsob: předčištění mechanicky suchou cestou, vlastní čištění destilovanou vodou v arbocelovém obkladu (přes Kashmir 11) s přídavkem fungicidního prostředkuAjatin.
Dočištění 5% roztokem hydrogenuhličitanu amonného v destilované vodě. Jako nosič byla použitaLovosa. Pro odstraněnívznikléhosíranu amonného se aplikoval na uhličitanem čištěných místech odsolovací arbocelový obklad přes japonský papírKashmir 11.
 
Fixáž, zpevňování omítkových vrstev a injektáž
Zvětralé omítkové vrstvy byly lokálně zpevněny nanosuspenzí CaLoSil E 25, barevná vrstva lokálně 1,5% akrylátovou disperzí Primal SF 016.
Odstávající omítky byly injektovány prostředky Vapo injekt a Ledan D2.
 
Osazení transferů
Před vlastním osazením transferů byla nanesena vyrovnávací omítka (vápno:písek 1:3) na zdivo ve spodních částech stěn. Po jejím vyschnutí se přistoupilo k osazení transferů. Použila semaltovásměs vápna a jemně přesátého písku v poměru 1:1 s malým přídavkem akrylátové disperze Primal SF 016. K usazení transferů byly použity vzpěry, které fixovaly jejich polohu po dobu 5 dní.
Transfery byly obtmeleny a injektovány prostředky Vapo injekt a Ledan D2. Okolí transferů bylo zatmeleno do úrovně okolní omítky.
 
 
Historická graffiti, tmelení
Řešila se otázka míry zatmelení četných graffiti. Pro větší přehlednost rytých nápisů byl vytvořen před jejich zakrytím grafický přepis.
Na základě dohody s PhDr. Václavem Paukrtem se většina graffiti zatmelila. Použil se vápenný tmel v poměru vápno:jemně přesátý písek 1:3. Tímto tmelem se také zatmelily defekty v omítkových vrstvách. Tmely byly přetřeny vápenným pačokem.
 
Retuš
Malba byla retušována technikou tečkové napodobivé retuše práškovými pigmenty pojenými 1,5% akrylátovou disperzí Primal SF 016. V místech chybějících partií malby v okolí transferů se přistoupilo k  rekonstrukci iluzivní architektury soklů a hypotetické rekonstrukci chybějících dolních částí jednotlivých polí. Rekonstrukce byly provedeny napodobivou retuší, tmely v okolí transferů ve spodních částech výjevů se na špatně čitelných místech zapojily retuší lokální.
 
Použité materiály
práškové pigmenty (Deffner &Johann)
kopaný písek
vápenný hydrát (z vápna páleného tradiční metodou z vápence z Vitošova v Litomyšli na podzim 2007)
křemičitá moučka
Primal SF 016 (distributor Deffner &Johann)
Klucel E (Deffner &Johann)
líh technický (Severochema Liberec)
čpavková voda (Chemo a.s. Rájec-Jestřebí)
Vapo Injekt (Aqua Bárta)
Ledan D2 (Tecno Edile Toscana Italy)
destilovaná voda
Lautercid (QUALICHEM, spol. s.r.o., Mělník)
nanosuspenze CaLoSiL E 25 (Salzchemie Freiberg Dr. Ziegenbalg GbR)
Funcosil 300 (Remmers Baustofftechnik GmbH)
NH4HCO3
Lovosa TS20 (Lovochemie, a.s., Lovosice)
Tylose C (SE Tylose GmbH)
skelná mřížka
vata
houby wishab
arbocel (Röttenmayer and Söhne)
Ajatin
japonský papír Kashmir 11 (Roemer Turm, Ceiba s. r. o., Praha)
 
 
 
9. Doporučený režim památky
Pro zajištění dobrého stavu zrestaurovaných maleb je nutné zajistit proudění vzduchu v prostoru kaple (otevřené dveře) a udržovat relativní vzdušnou vlhkost okolo 65%. Pod tuto hodnotu by Rh neměla klesnout, neboť hrozí riziko výkvětů vodorozpustných solí obsažených ve zdivu a omítkových vrstvách. Pro udržení konstantní hodnoty Rh doporučujeme v  prostoru kaple umístit odvlhčovač vzduchu.
Je nutné zamezit kolísání teploty a Rh. Teplota by neměla klesnout pod bod mrazu.