Konference "Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví"

 

CALL FOR PAPERS - 1. VÝZVA K AKTIVNÍ ÚČASTI
Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování v Litomyšli
pořádá 23. – 24. května 2013
druhou konferenci projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu konanou v rámci dvacetiletého výročí výuky restaurování v Litomyšli

Téma interdisciplinarity v péči o kulturní dědictví bude řešeno ve dvou jednodenních blocích:
 
A) Teorie interdisciplinárního přístupu v péči o kulturní dědictví – Proměny památkové péče a restaurování v čase
Okruhy přednášek:
• Vývoj přístupu k uměleckému dílu
• Současnost a budoucnost oboru památkové péče
• Dokumentace restaurátorského zásahu
• Systémy dokumentace – uchování, evidence, využití
• Vznik, vývoj a zánik restaurátorské zprávy
 
B) Praktické příklady mezioborového přístupu v péči o kulturní dědictví – Obnova památek: případové studie, příklady z praxe, materiálie
Okruhy přednášek:
• Koncepce obnovy památkového objektu
• Průzkum a restaurování památkového objektu
• Materiály pro restaurování – minulost, současnost, budoucnost
 
Vyzýváme zájemce o aktivní účast na konferenci k zaslání námětů pro svá vystoupení. Přijímáme příspěvky buď jako samostatné referáty v délce 20 minut, nebo jako příspěvky do posterové sekce.
Jednací jazyk: čeština, angličtina
 
Konferenční příspěvky budou díky finanční podpoře projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost publikovány a účast na konferenci je bezplatná.
 
Termín odevzdání textů do sborníku: 25. února 2013
 
Přihlášky obsahující jméno a příjmení, název a adresu vysílající instituce, telefon a kontaktní e-mail spolu
s názvem a anotací příspěvku (a s označením, zda se jedná o referát nebo poster) a s návrhem na zařazení do jednoho z výše uvedených tematických bloků, v rozsahu do 1800 znaků posílejte do 24. ledna 2013 na adresu: lubos.machacko@upce.cz.
 
Přihláška (Word)
 
Za tým organizátorů
Doc. Jiří Novotný, ak. soch., hlavní odborný garant projektu
Ing. Martina Hucková, koordinátorka projektu
Mgr. art. Luboš Machačko, odborný garant konference