Tisková zpráva číslo 2

          

 
20 LET VÝUKY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI
 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v roce 2013 organizuje oslavy 20 let výuky restaurování v Litomyšli. První akcí, na které představí své umělecké a vědecké aktivity, bude výstava nazvaná FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITY PARDUBICE - 20 LET VÝUKY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI. Díky spolupráci s Východočeskou galerií se výstava uskuteční v exkluzivních prostorách Domu U Jonáše v Pardubicích od 5. března do 28. dubna 2013.    
 
Výstava prezentuje Fakultu restaurování Univerzity Pardubice, její krátkou historii i přehled současného dění na fakultě. Klade si za cíl představit a přiblížit práci všech kateder a ateliérů Fakulty restaurování. Jedním ze záměrů je také poukázat na oborovou interdisciplinaritu a aktivity fakulty jak na poli vzdělávacím, tak i restaurátorském a vědecko-výzkumném.
 
Své práce zde vystaví více než padesát studentů fakulty. Prezentované práce vznikly v rámci výtvarné přípravy a specializované výtvarné přípravy v jednotlivých ateliérech. Návštěvníci tak mohou shlédnout příklady kresby, grafických listů, tušové a kvašové malby. Vystaveny budou makety historických knižních vazeb či kopie středověké knižní malby. Mezi plastikami bude instalován akt dívky v životní velikosti nebo sekaná kopie portrétu Sv. Václava. Další zajímavostí bude například cvičný panel se sgrafitem a mozaikou.
 
Součástí výstavy bude i představení konkrétních restaurátorských prací, na nichž se studenti v rámci studia podíleli pod vedením pedagogů fakulty. Za zmínku stojí především prezentace restaurování gotické kamenné kašny v Kutné Hoře, zařazené na seznam památek Světového dědictví UNESCO, nebo konzervace části gotických nástěnných maleb na východní stěně presbytáře farního kostela sv. Martina v obci Sankt Martin v Dolním Rakousku. Tuto unikátní výstavu budou doprovázet následující workshopy lektorované studenty a pedagogy Fakulty restaurování:
 
Workshop – Technika sgrafita (19. března 2013 od 9:00 do 16:00 hodin, pro všechny věkové kategorie)
Studentky Atelieru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita budou na cvičných panelech demonstrovat tvorbu sgrafita. Tuto zdobní techniku, typickou pro období renesance, si budou moci návštěvníci i sami vyzkoušet. 
 
Workshop – Techniky zlacení na papíře (21. března 2013 od 10:00 do 16:00 hodin)
Tento kurz návštěvníkům Východočeské galerie v Pardubicích umožní vyzkoušet si techniky zlacení na papíře. Program je vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a širokou veřejnost. Lektorky kurzu Mgr. et BcA. Petra Janská a Mgr. art. Veronika Kopecká.
 
Workshop – Výroba škrobových papírů a jednoduchých knižních vazeb (11. dubna 2013 od 9:00 do 16:00 hodin, pro všechny věkové kategorie)
V rámci daného workshopu bude návštěvníkům předvedena jedna z tradičních technik zušlechťování papíru pomocí pšeničného škrobového mazu. Účastníci budou mít vedle výroby vlastního škrobového papíru možnost svázat si i jednoduchou knižní vazbu.
 
Přednáška – Restaurování gotické kamenné kašny v Kutné Hoře (9. dubna 2013 od 14:00 hodin)
Na příkladu restaurování mimořádně hodnotného objektu kamenné kašny v Kutné Hoře představí Mgr. art. Jakub Ďoubal ve své přednášce celý proces restaurování od průzkumů objektu, přes stanovení restaurátorského záměru až po vlastní realizaci.
Přehled dalších akcí, které FR připravuje v rámci oslav 20 let výuky restaurování v Litomyšli
 
27. duben – 2. červen 2013, Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů
VŮLE A MYŠLENKA ANEB JEN TOLIK STAČÍ KE KROKU DO NEZNÁMA, K CÍLI JASNÉMU
Volná tvorba pedagogů výtvarné přípravy, kteří se ve dvacetileté historii podíleli na výuce
 
2. květen – 8. červen 2013, prostory zámeckého pivovaru v Litomyšli
20 LET VÝUKY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI
Prezentace prací studentů a aktivit školy za 20 let výuky restaurování
 
13. květen – 30. září 2013, Červená věž, areál FR v Litomyšli
LITOMYŠL Z BLÍZKA A JEŠTĚ BLÍŽE
Prezentace Katedry chemické technologie a fotografií z elektronového mikroskopu
 
22. červen – 30. září, Portmoneum – Museum Josefa Váchala, vernisáž 22. června 2013
VOLNÁ TVORBA STUDENTŮ RESTAUROVÁNÍ
Ke dvaceti letům výuky restaurování v Litomyšli a otevření Portmonea – Musea Josefa Váchala
 
Stálá expozice, vestibul hlavní budovy FR, Jiráskova 3, Litomyšl
PREZENTACE RESTAURÁTORSKÝCH A STUDENTSKÝCH PRACÍ
 
23. – 24. květen 2013, Konferenční centrum, Zámek Litomyšl
INTERDISCIPLINARITA V PÉČI O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Mezinárodní konference projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu
 
Stručná historie školy
Myšlenka založení mezioborově pojaté školy byla formulována v souvislosti s restaurováním nástěnných maleb Josefa Váchala v domě tiskaře a vydavatele bibliofilií Josefa Portmana v Litomyšli. Škola byla formálně založena 22. dubna 1993, první přijímací pohovory se konaly v září a vyučovat se začalo 1. října téhož roku. Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli vznikla jako pomaturitní tříleté studium. Jejím zřizovatelem byla Nadace Paseka. V roce 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol. Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik pak získala na podzim téhož roku právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.). Roku 2000 byl udělen státní souhlas ke zřízení vysoké školy Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl a v akademickém roce 2000-2001 byla zahájena výuka v bakalářském studijním programu. V roce 2005 se Institut restaurování a konzervačních technik, o. p. s. připojil k Univerzitě Pardubice jako Fakulta restaurování, tehdy jako pátá fakulta této univerzity. V roce 2007 Fakulta restaurování získala akreditaci navazujícího magisterského studijního programu, který byl zahájen v akademickém roce 2008-2009. Pod Fakultou restaurování vzniklo v roce 2011 Centrum pro restaurování a památkovou péči, které si klade za cíl poskytovat celoživotní odborné vzdělávání a další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví. 
 
 
PhDr. Tomáš Kupka
proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, tel. 466 036 589; tomas.kupka@upce.cz