Okruhy doktorského studijního programu

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

přijímací řízení do doktorského studijního programu "Historie"

(studium prezenční, nebo kombinované)

 

Požadujeme:

Ukončené vzdělání v magisterském studijním programu "Historické vědy" nebo v programu příbuzném s ohledem na zvolenou specializaci (k datu konání přijímacího pohovoru); zájem o vědeckou práci; badatelskému tématu odpovídající jazykové znalosti.

Nabízíme:

Podíl na realizaci vědeckovýzkumných projektů; možnost získání zkušeností na partnerských zahraničních pracovištích; progresivně navyšované doktorské stipendium; zapojení do vysokoškolské výuky (honorované zvlášť podle rozsahu). Ubytování v doktorandské části kolejí v rámci univerzitního kampusu.

Přihláška ke studiu musí obsahovat stručný projekt doktorské práce (v rozsahu do 3 normostran), který musí svým tématem odpovídat některému z tematických okruhů, stanovených jednotlivými školiteli. Vyhlášené okruhy:

 

Dějiny česko-francouzských kulturních vztahů v 18. - 20. století
(školitel: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
Hospodářské dějiny a peněžní oběh ve středověké a raně novověké Evropě
(školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)
Hospodářské dějiny v 19. a v první polovině 20. století
(školitel: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
Dějiny správy habsburské střední Evropy v 17. - 20. století
(školitel: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)
Problematika gender studies v historické perspektivě
(školitel: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
Dějiny vzdělávání a vzdělanosti
(školitel: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.)
Historický kontext vývoje slovanských literatur a písemnictví
(školitel: doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.)
Vývoj lidové architektury v 19. - 20. století
(školitel: prof. ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)
Česko-německé vztahy v 19. a v první polovině 20. století
(školitel: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)
Evropa za II. světové války a obnova československého státu
(školitel: doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.)
Kulturní a církevní dějiny střední Evropy v době barokní
(školitel: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.)
Hmotné historické kulturní dědictví a jeho interpretace. Česká a středoevropská architektura v období 19.-20. století a její kulturně historický kontext
(školitel: doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.)
Panovnický dvůr a šlechtická společnost v habsburské monarchii raného novověku
(školitel: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)
Šlechta ve službách habsburské dynastie v 16. a 17. století. Vztahy mezi českými zeměmi a románským světem v raném novověku
(školitel: doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.)