Studijní program: B6101 Filozofie, obor:  Religionistika
Obecné vědomosti
 
   1) Miloš Jakeš byl
            a) československý prezident
            b) předseda federální vlády
            c) předseda vlády České socialistické republiky
            d) generální tajemník ÚV KSČ
 
2) Román Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha byl napsán
         a) začátkem 16. století
         b) začátkem 17. století
         c) začátkem 18. století
         d) začátkem 19. století
 
3) O Náhorní Karabach vedou spor
         a) Srbsko a Albánie
         b) Rusko a Gruzie
         c) Arménie a Ázerbájdžán
         d) Sýrie a Turecko
 
4) Deklarace nezávislosti Spojených států amerických byla vyhlášena
         a) v New Yorku
         b) ve Washingtonu
         c) v Bostonu
         d) ve Philadelphii
 
5) Osvětim leží na území
         a) Polska
         b) České republiky
         c) Rakouska
         d) Německa
 
6) Vznik dramat Williama Shakespeara je spojen s dobou vlády královny
         a) Kristýny
         b) Marie
         c) Alžběty
         d) Viktorie
 
7) Josef Lux byl předsedou
         a) KDU-ČSL
         b) ODS
         c) ODA
         d) KSČM
 
8) Román Bloudění napsal
         a) Jaroslav Seifert
         b) Jaroslav Durych
         c) Karel Čapek
         d) Josef Čapek
 
9) Sardinie je součástí
         a) Španělska
         b) Jugoslávie
         c) Francie
         d) Itálie
 
10) Karel IV. se narodil v roce
         a) 1216
         b) 1291
         c) 1316
         d) 1366
 
11) Fjodor Michajlovič Dostojevskij napsal mj. román
         a) Zbabělci
         b) Běsi
         c) Anna Kareninová
         d) Oblomov
 
12) Město Karáčí leží
         a) na Filipínách
         b) na Srí Lance
         c) v Indii
         d) v Pákistánu
 
13) Lubomír Zaorálek je
         a) předseda poslanecké sněmovny
         b) předseda senátu
         c) ministr vnitra
         d) ministr zahraničí
 
14) V roce 800 došlo
         a) k vyhlášení první křížové výpravy
         b) k nástupu Přemyslovců na český trůn
         c) ke korunovaci Karla Velikého římským císařem
         d) k rozdělení francké říše
 
15) Autorem písně Bratříčku, zavírej vrátka je
         a) Jaroslav Hutka
         b) Daniel Landa
         c) Vladimír Merta
            d) Karel Kryl
Logické úkoly
 
16) Vytvořte negaci výroku: Studuji historii a religionistiku.
            a) Nestuduji ani historii, ani religionistiku
            b) Studuji buď historii, anebo religionistiku
            c) Není pravda, že studuji historii a religionistiku
            d) Nejsem student
          
17) Vytvořte negaci výroku: Každý člověk, který vyznává nějaké náboženství, také věří v  Boha.
         a) Žádný člověk, který vyznává nějaké náboženství, nevěří v Boha
         b) Někteří lidé vyznávají nějaké náboženství a také věří v Boha
         c) Někteří lidé vyznávají nějaké náboženství, aniž by věřili v Boha
         d) Všichni lidé, kteří nevyznávají žádné náboženství, věří v Boha
 
18) Chci popřít tvrzení, že ve všech zemích existuje státní náboženství. Kterou z následujících vět popřu toto tvrzení?
         a) V žádné zemi neexistuje státní náboženství
         b) Je aspoň jedna země, ve které neexistuje státní náboženství
         c) Ve všech zemích neexistuje státní náboženství
         d) V některých zemích existuje státní náboženství
 
19) Jsou dány dva pravdivé výroky: Žádný mnich nejí sladkosti. Někteří mnichové jsou vegetariáni. Vyberte správný závěr.
         a) Žádný vegetarián nejí sladkosti
         b) Někteří vegetariáni nejí sladkosti
         c) Někteří vegetariáni jí sladkosti
         d) Kdo jí sladkosti, není vegetarián
       
20) Tvrzení: Nebudete-li pozorně poslouchat přednášku, přednášenou látku nepochopíte. Vyberte opačné tvrzení.
         a) Buď nebudete pozorně poslouchat přednášku, anebo přednášenou látku pochopíte
         b) Je jedno, jestli budete pozorně poslouchat přednášku, stejně přednášenou látku
 pochopíte
         c) Nebudete pozorně poslouchat přednášku, a přesto přednášenou látku
         pochopíte
         d) Někteří z těch, kteří budou pozorně poslouchat přednášku, stejně přednášenou látku
 nepochopí
 
Humanitní terminologie
 
21) Polyteismus
         a) pluralita vědních oborů
         b) popírání existence jediné pravdy
         c) kulturní různost
         d) mnohobožství
 
22) Breviář
         a) denní modlitba katolické církve
         b) sbírka citátů k určitému tématu
         c) soubor tezí předkládaných k vědecké diskusi
         d) krátká shrnutí článků obsažených ve sborníku
 
23) Skepticismus
         a) názor zdůrazňující sebeovládání
         b) názor zpochybňující možnost pravdivého poznání
         c) postoj libující si v polemikách
         d) postoj zásadní nedůvěry ke světu
 
24) Sangvinik
        a) optimistický, emočně stabilní člověk
         b) pesimistický, emočně labilní člověk
         c) člověk postižený krvácením do mozku
         d) člověk zavalité postavy
 
   25) Demografie
         a) věda zabývající se popisem různých kultur
         b) věda zabývající se popisem různých politických systémů
         c) věda zabývající se výzkumem veřejného mínění
         d) věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva
 
26) Esoterický
         a) neznámý či nepoznatelný
         b) přístupný pouze zasvěcencům
         c) niterný
            d) klidný, vyrovnaný
 
27) Scientismus
         a) teorie vědeckého poznání
         b) bezbřehá důvěra ve schopnosti vědy
         c) předpovídání budoucnosti
         d) důraz na moc a sílu
 
28) Karteziánství
         a) způsob života v mnišských kartouzách
         b) nauka o vedení kartoték
         c) směr navazující na myšlenky Reného Descarta
         d) způsob používání diagramů v geografii
 
29) Hermeneutika
         a) umění výkladu
         b) vzduchotěsná uzavřenost
         c) oboupohlavnost
         d) následování nauk Herma Trismegista
 
30) Pacifismus
         a) zkoumání Tichého oceánu
         b) odmítání válek
         c) umírněnost, hledání středu mezi extrémy
         d) psychická vyrovnanost
 
 
Religionistická látka
 
31) Prvním pražským arcibiskupem byl
       a) Dětmar
       b) svatý Vojtěch
       c) svatý Jan Nepomucký
       d) Arnošt z Pardubic
 
32) Mars byl římský bůh
       a) úrody
       b) války
       c) umění
       d) řemesel
 
   33) Učení o karmě souvisí
            a) s posmrtným soudem
            b) s důsledky minulých činů
            c) s horou Karmel
            d) s předurčením (predestinací)
          
34) K helvetskému vyznání víry se hlásí
    a) kalvinisté
         b) luteráni
         c) novokřtěnci
         d) příslušníci všech protestantských církví
 
35) Druhý vatikánský koncil svolal papež
         a) Pius IX.
         b) Pius XII.
         c) Jan XXIII.
         d) Jan Pavel II.
 
36) Prvním českým přemyslovským panovníkem, který přijal křest, byl
         a) Bořivoj
         b) Vratislav
         c) Václav
         d) Boleslav
37) Vyvedení Židů z egyptského otroctví se označuje jako
         a) pascha
         b) kabala
         c) šabat
         d) šoa
 
38) Pátek je nejdůležitějším dnem v týdnu pro
         a) křesťany
         b) svědky Jehovovy
         c) muslimy
         d) buddhisty
 
39) Buddha je známý také pod jménem
         a) Siddhártha
         b) Mahávíra
         c) Ašóka
         d) Ánanda
 
40) Tradice o výrocích a skutcích proroka Muhammada se v islámu nazývají
         a) kóany
         b) hadíthy
         c) madrasy
         d) fatwy
 
41) Kostnický koncil řešil především problém
         a) reformace v Čechách
         b) papežského schizmatu
         c) rozdělení křesťanů na katolíky a pravoslavné
         d) pronikání Turků do Evropy
 
42) Mezi náboženství vzniklá v Indii nepatří
         a) buddhismus
         b) džinismus
         c) zoroastrismus
         d) višnuismus
 
43) Abú Bakr al-Bagdádí je představitelem
         a) Irácké republiky
         b) muslimů ve Francii
         c) muslimů v ČR
         d) tzv. Islámského státu
 
44) Tao je
         a) čínský výraz pro Boha
         b) neosobně chápaná absolutní skutečnost
         c) mravní kodex
         d) mýtus o stvoření světa
 
45) Šintoismus je tradiční náboženství
         a) Peršanů
         b) Japonců
         b) Korejců
         c) národů subsaharské Afriky
 
46) Manželství není chápáno jako svátost
         a) v římskokatolické církvi
         b) v řeckokatolické církvi
         c) v pravoslaví
         d) v protestantismu
 
47) Sára byla podle Starého zákona manželka
         a) Adama
         b) Abrahama
         c) Jákoba
         d) Davida
 
48) Papež František je
         a) dominikán
         b) františkán
         c) jezuita
         d) salesián
 
49) Řeckou mytologii známe především z díla, které napsal
         a) Homér
         b) Hésiodos
         c) Sokrates
         d) Ovidius
 
50) Indické posvátné texty védy jsou rozděleny
         a) do čtyř sbírek
         b) do pěti sbírek
         c) do šesti sbírek
         d) do sedmi sbírek
 
 
Studijní program: B6703 Sociologie, obor: Sociální antropologie
 
1. Která odnož Organizace spojených národů má na starosti uprchlickou problematiku?
A         UNHCR
B         UNESCO
C         UNICEF
 
2.  Šíité tvoří většinu populace v
A         Egyptě
B         Saudské Arábii
C         Íránu
 
3. Hypotéza je
A         platná teorie o určitém sociálním jevu vytvořená na základě sběru empirických dat
B         domněnka o určitém jevu, která je předmětem empirického zkoumání
C         nevyvratitelná pravda o konkrétním sociálním jevu
 
4. Který výrok není humanistický?
A         Život není jen příprava na věčnost, ale má vlastní cenu.
B         Člověk je vynálezem modernity.
C         Mírou všech věcí je člověk: jsoucích, že jsou, nejsoucích, že nejsou.
 
5. Jean-Paul Sartre je francouzský
A         etnolog a etnograf
B         filozof a spisovatel
C         sochař a výtvarný umělec
 
6. Ombudsmana lze nejpřesněji vystihnout jako
A         veřejného přímluvce ve věcech administrativních
B         soukromého ochránce práv
C         veřejného ochránce práv
 
7. Autorem knihy O vzniku druhů přírodním výběrem je
A         Thomas Alva Edison
B         Charles Darwin
C         Charles Wright Mills
 
8. Věda, zabývající se mimo jiné problematikou skupinových identit, se nazývá
A         etymologie    
B         etnologie        
C         etologie
 
9. Termín „orální literatura“ se snaží postihnout skutečnost, že
A         je vytvářena hendikepovanými lidmi, kteří se naučili psát ústy     
B         estetické kvality tradičně přisuzované literatuře má i ústní slovesnost
C         tento žánr je tématicky zaměřen na perverzní podoby lidské sexuality
 
10. Etnické napětí mezi Hutuy a Tutsiji přerostlo v roce 1994 v obrovský masakr, o němž se mluví jako o genocidě. V které africké zemi k této tragédii došlo?
A         v Ugandě
B         ve Rwandě
C         v Eritreji
 
11. Který z mořeplavců jako první absolvoval úspěšnou námořní cestu kolem mysu Dobré naděje až do Indie?
A         Kryštof Kolumbus
B         Amerigo Vespucci
C         Vasco da Gama
 
12. Pojmem speciecismus se označuje druhová nadřazenost, která ospravedlňuje využívání jiných druhů živočišné říše druhem jedním (myšleno člověkem). Proti tomuto názoru vystupuje jako jeden z proudů
A         antropocentrismus
B         eugenika
C         veganství
 
15.
Stručně, srozumitelně a čitelně (nejlépe hůlkovým písmem) napište odpověď v rozsahu 40-100 slov na následující otázku: Mezi zastánci speciecismu (viz otázka č. 12) se často objevuje argument, že lidé mají právo soupeřit s ostatními druhy a využívat je k zachování a ochraně lidského druhu. Pokuste se formulovat, jaké argumenty staví proti tomuto názoru zastánci anti-speciecismu?
 
 
Studijní program: B6107 Humanitní studia, obor Humanitní studia
 
1. Mezi prameny práva nepatří:
 1. normativní právní akty
 2. normativní smlouvy
 3. kupní smlouvy
 4. soudní a správní precedenty
 
2. Součástí moci výkonné je:
 1. vláda
 2. poslanecká sněmovna
 3. nejvyšší kontrolní úřad
 4. senát
 
3. Nejvyšší právní sílu má/ mají:
 1. ústava a ústavní zákony
 2. obecně závazné vyhlášky obcí
 3. nařízení vlády
 4. vyhlášky ministerstev
 
4. Problematikou mentálně retardovaných osob se speciálně zabývá:
 1. retardopedie
 2. surdopedie
 3. oftalmopedie
 4. psychopedie
 
5. Za hranici mentální retardace považujeme:
 1. IQ 137
 2. IQ 99
 3. IQ 69
 4. IQ 23
 
6. Mezi speciálně pedagogické obory nepatří:
 1. etopedie
 2. pediatrie
 3. psychopedie
 4. logopedie
7. Desatero přikázání bychom našli:
 1. v Trestním zákoně
 2. v Zákoně o rodině
 3. ve Starém zákoně
 4. v Novém zákoně
 
8. Bible se dělí na:
a)   Korán a Nový zákon
b)   Starý zákon a Nový zákon
c)   Tomášovo evangelium a Judovo evangelium
d)   nedělí se
 
9. Které z uvedených náboženství je nejstarší:
 1. islám
 2. judaismus
 3. křesťanství
 4. sikhismus
 
10. Do soustavy obecných soudů nepatří:
 1. okresní soud
 2. ústavní soud
 3. vrchní soud
 4. nejvyšší soud
 
11. Mezi psychické procesy patří:
a)   vědomosti, dovednosti, řeč a myšlení
b)   vnímání, představy, fantazie,  řeč a myšlení
c)   vědomosti, dovednosti, návyky a zájmy
d)   schopnosti, rysy osobnosti, temperament a charakter
 
12. Mezi základní psychologické metody nepatří:
a)   sociometrie
b)  experiment
c)   čtení
d)   rozhovor
 
13. Obor jazykovědy, studující původní podobu, významy a příbuznost slov se nazývá:
a)   etiologie
b)   entomologie
c)   etymologie
d)   elegie
 
14. Univerzita Karlova v Praze byla založena v roce:
a)   1448
b)   1348
c)   1384
d)   1484
 
15. Co je to „Faux Pas“?:
a)   metafora
b)   baletní krok
c)   chytrý výrok
d)   netaktnost
 
16. Které z uvedených měst je nejzápadněji položeným hlavním městem Evropy?:
a)   Belfast
b)   Dublin
c)   Lisabon
d)   Reykjavik
 
17. Valaši původem pochází z území dnešního:
a)   Bulharska
b)   Maďarska
c)   Rumunska
d)   Polska
 
18. Kolik přímek je určeno osmi body v rovině, jestliže žádné tři z nich neleží na jedné přímce?
a)    4                                                        e)   20
b)    8                                                        f)   28
c)   10                                                       g)   30
d)   16                                                       h)   32
 
19. Porovnejte tyto 2 hodnoty a označte správnou odpověď:    
14 % z 105                  15 % z (105 – 10000)
a)   větší je hodnota vlevo.
b)   větší je hodnota vpravo.
c)   obě hodnoty jsou stejné.
d)   nelze porovnat
 
20. „Někteří filozofové nejsou inteligentní.
        Všichni filozofové jsou skromní lidé.“
Vyberte z uvedených premis právě jeden správný závěr:
a)   Někteří filozofové nejsou lidé.
b)   Všichni filozofové nejsou skromní lidé.
c)   Někteří inteligentní lidé se nikdy nestanou filozofy.
d)   Všichni skromní lidé nejsou inteligentní.
e)   Někteří skromní lidé nejsou inteligentní.
 
21. Vyberte správné znění článku 26 Všeobecné deklarace lidských práv:
 1. Každé dítě má právo na vzdělání.
 2. Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je vždy bezplatné.
 3. Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních.
 4. Právo na vzdělání nechť je určována vnitřními podmínkami každého státu.
 
23. Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata:
 1. Valným shromážděním OSN v roce 1948
 2. Evropskou komisí v roce 1991
 3. Evropským parlamentem v roce 1962
 4. Pražským bienále v roce 1989
 
22. Napište chemický vzorec pro alkohol (ethylalkohol):
          C2H5OH
 
24. Synonymem pojmu sekulární je:
 1. církevní
 2. světský
 3. katolický
 4. druhotný
 
25. Anomie je:
 1. literární dílo Václava Klause
 2. rozklad nebo zhroucení společenských hodnot, vazeb nebo struktur
 3. filozofický směr podporující nenásilí
 4. chudokrevnost
 
26. Prvním prezidentem České republiky byl:
 1. T. G. Masaryk
 2. Václav Havel
 3. Emil Hácha
 4. Edvard Beneš
 
27. Resocializace znamená:
 1. nová, další socializace
 2. násilně ukončená socializace
 3. fáze před socializací
 4. odchylka od socializace
 
28. Vědeckost každé disciplíny je dána:
a)   tím, že  říká pravdu o vlastním tématu
b)   tím, že má definovaný cíl, předmět a metody zkoumání
c)   tím, že je přednášena na vysokých školách
d)   zákonem a Českou akademií věd,  jež definují, co je vědecké a co ne
 
29. Správná časová posloupnost uvedených stavebních stylů je:
a)   gotika, baroko, renesance, empír
b)   gotika, renesance, baroko, rokoko, empír
c)   renesance, baroko, gotika, romantismus
d)   gotika, rokoko, baroko, klasicismus
 
30. Který stát není v EU?
a)   Španělsko
b)   Švýcarsko
c)   Švédsko
d)   Slovinsko
 
31. Snímání z kříže, Bakchus a Ariadna, Flora …. jsou díla:
a)  Michelangela Buonarrotiho
 1. Leonarda da Vinci
 2. Albrechta Dürera
 3. Tiziana Viccellia
 
32. Karel Čapek patřil filozoficky ke skupině:
a)   romantiků
b)   pragmatiků
c)   naivních realistů
d)   utopistů
 
33. V uvedeném seznamu označte všechny země, které nemají přístup k moři:        
a)   Belgie
b)   Moldávie
c)   Švýcarsko
d)   Pákistán
          
34. Napište název města a státu, kde leží slavná  HARVARD University?
Boston, Massachusetts (MA), USA
 
35. Napište příjmení současné(ho) spolkové(ho) kancléře(ky) Německa (po Gerhardu Schröderovi):
Angela Merkelová
 
36. Napište jednoslovná česká synonyma k následujícím výrazům:
a)   evakuace         vyklizení
b)   evaluace          hodnocení
c)   edukace          vzdělávání
e)   evoluce           vývoj
 
37. Napište příjmení současných prezidentů těchto zemí:
a)   Slovensko                   Andrej Kiska
b)   Bělorusko                   Aleksander Lukašenko
c)   Velká Británie            neexistuje
d)   Francie                       Francois Hollande
 
38. Napište název řeky protékající uvedeným městem:
a)   Poděbrady                              Labe  
b)   Benešov nad Ploučnicí          Ploučnice
c)   Bystřice nad Pernštejnem      Bystřice
d)   Znojmo                                  Dyje
 
39. Napište český překlad názvů organizací UNICEF a UNESCO:
            Dětský fond Organizace spojených národů
            Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
 
40. Uveďte příjmení ministrů těchto ministerstev:
            MŠMT ČR      Kateřina Valachová
            MPSV ČR       Michaela Marksová
            MZV ČR        Lubomír Zaorálek
 
 
Studijní program: B7105 Historické vědy, obor: Ochrana hmotných památek + Historie
 
1. Určete na území kterého státu se dnes nachází daná památka (za správné určení 1 bod):
a) aréna Colosseum                                        Itálie
b) zámek Wawel                                            Polsko
c) klášter v Melku                                          Rakousko
d) hrobka J. A. Komenského                         Nizozemsko
e) posvátný okrsek Parthenón                       Řecko
f) most Golden Gate                                     USA
g) chrámy v Karnaku a v Luxoru                  Egypt
h) Svatá chýše v Loretu                                 Itálie
i) megalitický soubor ve Stonehenge            Velká Británie
j) opatství v Cluny                                         Francie
 
2. K historické události doplňte příslušný rok (za správné určení 1 bod):
a) Zlatá bula sicilská               1212    f) Pražské květnové povstání                         1945
b) Toleranční patent               1781    g) bitva u Moháče                                          1526
c) Vestfálský mír                    1648    h) založení Národního muzea v Praze           1818(1820)
d) upálení Mistra Jana Husa  1415    i) vydání Obnoveného zřízení zemského      1627
e) vznik státu Izrael                1948    j) zvolení Václava Havla československým
                                                                            prezidentem                                  1989
 
3. Přiřaďte ke stavební nebo výtvarné památce jejího autora a určete sloh (styl)
    ve kterém vznikla (za správné přiřazení každého údaje 1 bod, za nesprávné se 1 bod odečítá, tj. celkem nejvýše 20 bodů):
A) triforium katedrály sv. Víta v Praze         a) baroko                     1) Rembrandt
B) výzdoba Horologia olomouckého             b) high-tech                2) Adolf Loos - Karel Lhota
C) krematorium v Pardubicích                      c) secese                      3) Benedikt Ried (Rejt)
D) socha Davida ve Florenci                         d) pravěk                     4) anonymní tvůrce
E) Věstonická Venuše                                   e) gotika                      5) Petr Parléř
F) Müllerova vila ve Střešovicích                 f) meziválečná avantgarda     6) Michelangelo
G) Obecní dům v Praze                                 g) románský sloh        7) Antonín Balšánek Polívka
H) skleník Oranžerie Pražského hradu          h) rondokubismus       8) malíř Hildebert a písař
                                                                                                              Ewerwin
I)  obraz Noční hlídka                                    i) vrcholná renesance  9) Eva Jiřičná
J)  opevnění hradů Švihova a Rábí                j) raná renesance        10) Pavel Janák   
 
A)…e 5         B)…g 8   C)……h 10       D)……i 6     E)……d 4
F)…f 2         G)…c 7    H)……b 9         I)……a 1     J)……j 3
 
4. Podle charakteristických rysů určete stavební sloh (za správné určení 2 body):
a) opěrný systém, fiála, lomený oblouk, síťová klenba                                gotika)
b) volutový štít, bosovaný portál, sochařsky ztvárněné průčelí, kupole s lucernou (baroko)
c) pásové okno, kvadratická forma, plochá střecha                                      (funkcionalismus)
d) kvádříkové zdivo, apsida, obloučkový vlys                                             (románský sloh)
e) sgrafitové psaníčko, lodžie, lunetová římsa, malovaný trámový strop    (renesance)
 
 
Studijní program: B7105 Historické vědy, obor: Kulturní dějiny; Spisová a archivní služba
 
Historická část
1. Zakroužkujte jména historiků, kteří se zabývají dějinami středověku
(za správné jméno 2 body, za nesprávné se 2 body odečítají):
a) Georges Duby                                f) Jacques Le Goff
b) Milan Hlavačka                             g) Václav Veber
c) Marie Bláhová                               h) František Šmahel
d) Jiří Pešek                                       ch) Dušan Třeštík
e) Robert Kvaček                               i) Jiří Mikulec
 
2. Na území kterého současného státu se z převážné části nacházejí teritoria označovaná níže uvedenými názvy (za správný údaj 1 bod):
a) Kraňsko                  Slovinsko                   f) Zeeland                   Nizozemí
b) Wales                     Velká Británie            g) Švábsko                  Německo
c) Bukovina                Ukrajina                     h) Svídnicko               Polsko
d) Sedmihradsko        Rumunsko                  ch) Krym                    Ukrajina/Rusko
e) Burgundsko            Francie                        i) Kampanie                Itálie
 
3. Uveďte rok konání nebo začátku (za správný údaj 1 bod):
a) zánik Západořímské říše  476                   f) zánik Svaté říše římské národa německého  1806
b) vpád sovětských vojsk do Afghánistánu 1979     g) dobytí Bastily  1789
c) 2. pražská defenestrace  1618                               h) první let člověka do vesmíru 1961
d) Mnichovská dohoda       1938                             ch) bitva u Kresčaku  1346
e) bitva u Chlumce (selské povstání) 1775                i) založení univerzity v Lipsku  1409
 
4. Seřaďte chronologicky události od nejstarší po nejmladší (1. – 5.)
(za správné místo v pořadí 2 body):
4.… odsouzení Rudolfa Slánského
2… vpád Mongolů na Moravu
1… zavraždění knížete Václava (později svatořečeného)
5… vznik Varšavské smlouvy
3… válka o španělské dědictví
 
5. V kterém městě naleznete následující stavby (za správný údaj 2 body):
a) The Tower - Londýn
b) Zimní palác - St. Petěrburg
c) Braniborská brána - Berlín
d) letohrádek královny Anny - Praha
e) Cheopsova pyramida – Káhira (Gíza)
 
 
Studijní program: B7105 Historické vědy, obor: Historicko-literární studia

I. Literární historie
Česká literatura:
1. Lada Nióla je
a) pseudonym Magdaleny Dobromily Rettigové, pod nímž publikovala svou povídkovou tvorbu;
b) almanach z roku 1855 sestavený Josefem Václavem Fričem;
c) časopis vedený na konci 19. století Josefem Václavem Sládkem.
 
2. Umělecká tvorba Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra je spojena
a) s Osvobozeným divadlem;
b) s Činoherním klubem;
c) s divadlem Semafor.
 
3. Podkoní a žák je
a) básnické dílo z konce 14. století psané formou sporu;
b) překlad latinsky psané barokní divadelní hry;
c) historický román z doby raného národního obrození.
 
4. Autorem několika filmových adaptací próz Bohumila Hrabala je režisér
a) Miloš Forman;
b) Otakar Vávra;
c) Jiří Menzel.
 
5. Mezi současné české spisovatelky nepatří
a) Kateřina Tučková;
b) Anna Bolavá;
c) Růžena Svobodová.
 
6. Báseň Václava Hraběte Variace na renesanční téma zhudebnil
a) Karel Kryl;
b) Vladimír Mišík;
c) David Koller.
 
7. V současnosti publikujícím literárním kritikem je
a) Jan Lopatka;
b) Michael Špirit;
c) Josef Vohryzek.
 
8. Divadlo Petra Bezruče se nachází
a) v Brně;
b) v Ostravě;
c) v Liberci.
 
Světová literatura:
1. Autorem románu Paní Bovaryová je
a) Victor Hugo;
b) Gustave Flaubert;
c) Honoré de Balzac.
 
2. Dorota Masłowska je
a) současná polská spisovatelka;
b) polská básnířka publikující v období romantismu;
c) původem polská kritička a esejistka žijící a publikující na začátku 20. století v Itálii.
 
3. Letos v dubnu uplynulo 400 let
a) od úmrtí Williama Shakespeara;
b) od prvního uvedení Shakespearova Hamleta;
c) od založení londýnského divadla Globe.

4. K tzv. mladoněmeckému hnutí (Jung Deutschland) v 19. století patřil
a) Thomas Mann;
b) Johann Wolfgang Goethe;
c) Heinrich Heine.

5. Americký dramatik Arthur Miller je autorem hry
a) Smrt obchodního cestujícího
b) Cesta dlouhým dnem do noci
c) Měsíc pro smolaře
 
6. Český literární historik Václav Černý zkoumal
a) vliv německého expresionismu první poloviny 20. století na autory brněnské Literární skupiny;
b) vliv americké Beat Generation na českou poezii druhé poloviny 20. století;
c) vliv západoevropské středověké milostné lyriky na dobovou českou literaturu.
 
7. „Já píši vám – co mohu více? / Co ještě mohu dodati? / Teď vím, že máte právo sice / mne pohrdáním trestati, / leč ještě věřím, nešťastnice, / že mne váš milosrdný soud / nemůže přece zavrhnout.“
Citovaný úryvek pochází
a) z Proustova románu Hledání ztraceného času;
b) z Puškinova románu Evžen Oněgin;
c) z Mussetova románu Zpověď dítěte svého věku.

II. Teorie literatury
1. Trochejský verš sestává ze stop, v nichž
a) po nepřízvučné slabice následuje slabika přízvučná;
b) po přízvučné slabice následuje slabika nepřízvučná;
c) ze dvou slabik přízvučných.

2. Termín tropus představuje
a) rétorický prostředek využívající opakování stejných slov;
b) žánr středověkého duchovního básnictví;
c) básnické pojmenování využívající podobnosti mezi jevy.

3. Balada označuje báseň
a) lyrickoepickou;
b) epickou;
c) lyrickou.

4. Pavel v tu chvíli namítnul, že on tu byl přece první je souvětí s
a) řečí přímou;
b) řečí nepřímou;
c) řečí polopřímou.  

5. Asonance je samohlásková shoda
a) na začátku dvou veršů;
b) uprostřed dvou veršů;
c) na konci dvou veršů.

6. Epiteton znamená
a) básnický přívlastek;
b) básnické přirovnání;
c) básnické zvolání.

7. Epické divadlo Bertolda Brechta se zakládá
a) na využití dlouhých scén s absencí promluv postav;
b) na zcizovacím efektu včleněných komentářů, písní a projekcí;
c) na dramatizaci románových předloh.

8. Epistulární román je
a) dobrodružný román s řadou soubojů;
b) román v dopisech;
c) cestovní a cestovatelský román.

9. Fan fiction představuje
a) fanouškovské literární variace na známá témata a postavy popkultury;
b) fanouškovské sbírky knih a předmětů spojených s literárními celebritami;
c) fanouškovské domény zaměřené na nejnovější díla popkultury.

10. Seriál Star Trek lze z hlediska žánrové formy považovat za
a) splatter punk;
b) space opera;
c) deep space comedy.
 
 
Studijní program: B7310 Filologie, obor: Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie
 
Historická část
1. Doplňte příslušný rok 
(za správný údaj 1 bod)
 
a) začátek občanské války v USA                 1861    f)  vznik OSN                                    1945
b) zrušení poddanství v Českých zemích      1848    g) bitva u Stalingradu                         1942-43
c) bitva u Hastingsu                                       1066    h) první dělení Polska                        1772
d) protikomunistické povstání v Maďarsku   1956    ch) červencová revoluce v Paříži       1830
e) vestfálský mír                                            1648    i) smrt českého krále Václava IV.     1419
 
2. U následujících osobností určete století, ve kterém zemřely.
(Za správnou odpověď 1 bod, za nesprávnou se 1 bod odečte.)
 
a) Gaius Iulius Caesar            1. st. př. n. l.    f)  Henryk Sienkiewicz          20. st.
b) Martin Luther                    16. st.              g)  František Palacký             19. st.
c) Johann Sebastian Bach      18. st.              h) Evžen Savojský                 18. st.
d) Lev Nikolajevič Tolstoj     20. st.              ch) Giuseppe Verdi                20. st.
e) Francisco Goya                  19. st.              i)  Přemysl Otakar I.              13. st.
 
3. Na území kterého současného státu se z převážné části nacházejí teritoria označovaná níže uvedenými názvy (za správný údaj 1 bod)
 
a) Lusitánie                             Portugalsko                f) Svídnicko                           Polsko
b) Astrachaňský chanát          Rusko                         g) Krymský chanát                 Ukrajina
c) Alsasko                               Francie                        h) Kuronsko                           Lotyšsko
d) Dobrudža                           Rumunsko                  ch) Cornwall                           Anglie
e) Siam                                   Thajsko                       i) Kraňsko                              Slovinsko
 
 
4. Seřaďte chronologicky události od nejstarší po nejmladší (1.-5.)
(za správné místo v pořadí 2 body)
 
…. dobytí Konstantinopole Turky                                                    2.
…. první křížová výprava                                                                1.
…. zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem                                   3.
…. anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem                  4.
…. občanská válka ve Španělsku                                                      5.
 
5. V kterém městě se nacházejí (nacházely) následující stavby
(za správnou odpověď 2 body)
 
 1. Caracallovy lázně                                                                  Řím
 2. Royal Albert Hall                                                                  Londýn
 3. Braniborská brána                                                                 Berlín
 4. Modrá mešita                                                                        Istanbul
 5. Chrám Sagrada Familia                                                         Barcelona
 
 
Studijní program: B7310 Filologie, obor: Anglický jazyk pro odbornou praxi
 
 1. READING AND VOCABULARY
PART 1A.
Read the text “How Shakespeare influences the way we speak now” below and decide whether the following five statements are true or false. Write T for true and F for false in the space provided.
 
 
Shakespeare makes the language of only those who read his plays and poems richer.
F
 
Shakespeare influences modern musicians and writers.
T
 
A number of English idioms used today come from Shakespeare.
T
 
Shakespeare used a vocabulary about 50 times richer than did uneducated people.
T
 
Shakespeare’s words are still in use thanks to their use by exceptional actors.
F
 
PART 1B.
Circle one appropriate option (a-d) for statements 6-10. 
 
6. The expression “gauge” used in this text in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to:
 1. measure
 2. criticise
 3. reject
 4. interest
 
7. The word “addressed” used in this text in paragraph 2 is CLOSEST in meaning to:
 1. said to
 2. sent to
 3. spoke about
 4. realized by
 
8. The expression “with bated breath” used in this text in paragraph 3 comes from:
 1. The Tempest
 2. The Merchant of Venice
 3. Romeo and Juliet
 4. All of the above
 
9. Paragraphs 1 and 3 suggest that thanks to Shakespeare speakers of English can better
 1. understand his plays and sonnets.
 2. understand idioms.
 3. express their feelings.
 4. distinguish between low and high culture.
 
10. The verb “voiced” used in this text in paragraph 5 is CLOSEST in meaning to:
 1. sung
 2. contemplated
 3. pronounced
 4. screamed
 
How Shakespeare influences the way we speak now
By Hephzibah Anderson (adapted from bbc.co.uk)
 
(1) This year, people all over the world remember the 400-year anniversary of Shakespeare’s death and pause to acknowledge his genius. During his 52 years on earth, he changed the English language in ways so profound it’s almost impossible to fully gauge his impact. Without him, our vocabulary would be just much poorer. He gave us unique ways in which to express hope and despair, sorrow and rage, love and lust. Even if you’ve never read one of his sonnets or seen a play – even if you’ve never so much as watched a movie adaptation – you’re likely to have quoted him unwittingly. It’s almost impossible to avoid.
 
(2) Shakespeare’s influence is evident across genres and in popular as well as high culture: singer-songwriter Nick Lowe’s 1970s earworm, Cruel to be Kind, took its title from lines Hamlet addressed to his mother. “I must be cruel only to be kind,” the Prince of Denmark tells her in an apology for killing a courtier. Hamlet also provided the title of Agatha Christie’s theatrical smash, The Mousetrap. And what of Shakespeare's other plays? Well, when Mumford and Sons named their album Sigh No More, they were borrowing a phrase from Much Ado About Nothing. As for Iron Maiden’s song Where Eagles Dare, how many of their fans recognize it as a quote from Richard III?
 
(3) These catchy titles barely gesture to Shakespeare's influence on our lives. If you’ve ever been ‘in a pickle’, waited ‘with bated breath’, or gone on ‘a wild goose chase’, you’ve been quoting from The Tempest, The Merchant of Venice and Romeo and Juliet, respectively. Next time you refer to jealousy as "the green-eyed monster," know that you’re quoting Iago from Othello. Allow yourself to “gossip” (from A Midsummer Night’s Dream), and you’re quoting him. Macbeth says "the be-all and end-all" as he murderously contemplates King Duncan. Some phrases have become so well used that they’re now regarded as clichés – surely a compliment for an author so long gone. "A heart of gold"? You’ll find it in Henry V, while “the world’s mine oyster” crops up in The Merry Wives of Windsor. His impact endures not only in the way we feel and express ourselves, but how we experience and process the world around us. If Shakespeare had not given us the words, would we truly feel “bedazzled” (The Taming of the Shrew)? And could we “grovel” effectively (Henry VI, Part II) or be properly “sanctimonious” (The Tempest) had he not shown us how?
 
(4) Victorian expert F. Max Muller estimated that Shakespeare used 15,000 words in his plays, a portion of which he invented himself by blending existing words and anglicizing vocabulary from foreign languages. By contrast, the Old Testament is made up of 5,642 only. Also, an unschooled agricultural worker of Shakespeare’s day would have said all that he had to say in fewer than 300 words.
 
(5) How did he manage it, you might wonder? It’s partly his turn of phrase. Would “fashionable” have caught on if Shakespeare had not set it in an ironic sentence in Troilus and Cressida? Then there’s the fact that these words are voiced by some unforgettable characters – men and women who, despite the extraordinary situations in which they tend to find themselves, are fully and profoundly human in both their strengths and frailties. If the mark of a great writer is that they’re still read, then perhaps the mark of a genius is that they’re still spoken, too.
PART 1C.
The following article is about gaming as a profession. Five extracts (A-E) in the table below need to be placed in the right position to complete the original text. Read them carefully and order them correctly by writing the letters of paragraphs into the tables (11-15).
Beyond fun, when being a gamer turns into a lucrative career
by Bryan Borzykowski (adapted from bbc.com)
 
Like most teenagers in the 1990s, Aleksey Krupnyk spent much of his free time playing computer games. Unlike the other teenagers though this Ukrainian gamer eventually made a living shooting virtual bad guys. By 2003, when he was 23, he had won his first big electronic sports tournament. The prize? A laptop, which he promptly sold for $1,430 — that was a lot of Ukrainian hryvnia at the time. “That’s crazy money,” he said.
11.
C
12.
E
They may not be as mainstream as basketball or football, yet SuperData Research, a New York-based company that tracks the sector, said that the global eSports market will grow from $748m today to $1.9bn by the end of 2018. In 2015 some 188 million people watched games being played online and on TV, up from 71.5 million in 2013. The market’s booming for two major reasons: firstly, there are more people playing games than ever before (worldwide games sales reached $114bn in 2015) and, secondly, gamers can now compete against each other over the Internet.
 
Like in other sports, many players only make a small sum — 300 of 500 players listed on the E-Sports Earnings website made less than $50,000 in tournament winnings in 2015 — but as the industry matures there will be more opportunities to earn a higher income, he said.
13.
D
There’s only one route to making money in this sport: win, win and win some more. In Ukraine, Krupnyk didn’t have a computer at home so he joined a PC club in his home town.
14.
A
To really make it to the top, though, you need to join a team. Krupnyk signed his first deal in 2004. He only earned about $100 a month at the time, but eventually joined another team where he made $24,000 a year, not including tournament winnings.
Professional gaming isn’t a long-term career. The popularity of games often changes and when that happens, your income can drop dramatically. The long hours aren’t conducive to having a family, said Krupnyk, who competes much less since he’s had a child. 
15.
B
 
A
As he got better at his favourite game StarCraft Broodwar, he began beating other club members. He’d then get invited to play people from different clubs and he’d beat them too. He then started competing online against players in South Korea, considered the birthplace of eSports, and won those games as well.
B
Fortunately, there are other gaming-related jobs to be had. Krupnyk now works for Twitch.TV, an online community for gamers, as partnership manager. It has 400 employees around the world and it currently has about 40 job openings. Even though competing itself has a shelf-life, those who start gaming never really quit. “Once you become pro-gamer,” said Krupnyk, “you stay pro-gamer all of your life.”
C
“It could buy me a car here!” When he first started competing for money, the electronic sports industry — video gamers competing against other video gamers — was still in its infancy.
D
Going from playing in your bedroom to such tournaments takes many hours of practice, immense skill and fast fingers. The average person completes about 100 actions per minute during a game, but professionals average between 350 and 500. Winning the games themselves — League of Legends, StarCraft II, Dota 2­, mostly multiplayer action adventure games — requires quick thinking and well-thought-out strategies. It’s not unlike chess, albeit with a lot more speed. “It’s like if ice hockey and chess had a baby,” said one of the players. “It’s fast, it’s twitchy, but it’s also about the bigger picture — you see an opponent do something and you have to provide a response to that.”
E
As the popularity of such “eSports” has grown, so too has the prize and sponsorship money plus the job opportunities. According to E-Sports Earnings, four players made more than $1.73m in 2015, while many others earned more than $100,000 in income.
 
(2) GRAMMAR STRUCTURES
PART 2A. Key word transformation
For each of the sentences below, write a new sentence as similar in meaning as possible to the original sentence, but using the word given. This word cannot be altered in any way.
 
1. A number of proposals are under consideration.                                                      considering
__They are considering a number of proposals.___________________________________
 
2. Being on holiday, I was not able to attend the meeting.                                                     since
__Since I was on holiday, I was not able to attend the meeting.______________________
 
3. Parents should do what is best for their children.                                                        supposed
__Parents are supposed to do what is best for their children._________________________
 
4. He promised to deal with it immediately.                                                                        would
__He promised that he would deal with it immediately.____________________________
 
5. Has anyone got any suggestions?                                                                                        there
__Are there any suggestions?_________________________________________________
 
6. They think he’s the best candidate.                                                                               regarded
__He’s regarded as the best candidate. _________________________________________
 
7. Whose is this car?                                                                                                             belong
__Who does this car belong to?_______________________________________________
 
PART 2B.  Multiple choice – verb forms                                                                                    
Read the text below and for each space (1-6) circle the correct verb form (a, b, c or d).
 
Pupils with English as second language ‘outperform’ white British at GCSE
 
Pupils who speak English as a second language are outperforming native speakers in core GCSE subjects, new research showed. Experts said ethnic groups, like Chinese and Indian, are better at … (1)… aspirations into actual behaviour. The revelations are likely … (2) … as a ‘wake up call’ as they show English students are further behind the world-class standard. David Laws, a former school minister, said these …. (3)… very “striking outcomes”. He said: “We know that this very bad performance of white pupils is not embedded from the beginning of education but actually they appear … (4) … relatively well at the beginning of their journey. Something is clearly happening about their ability to take advantage of their opportunities that many of the ethnic minorities … (5) … to exploit. The analysis that  … (6) … gives us some clues but this is one of the areas that we want to pursue.”
(adapted from www.telegraph.co.uk/education/2016/04/03/pupils-with-english-outperform-white-british-at-gcse/)
 
1. a. translating           b. to translate                 c. translate               d. being translating
2. a. to be seeing           b. to have seen               c. to see                  d. to be seen
3. a. would be               b. were                          c. has been             d. would have been
4. a. do                         b. to be done                  c. to be doing        d. to have been doing
5. a. manage                b. are managing             c. to manage          d. are going to manage
6. a. to be done             b. is done                       c. has done             d. has been done
 
 (3) GAP FILLING
Read the text below and fill in each gap with one word which fits best.
 
How to plan a round-the-world trip
Sarah Baxter
Lonely Planet Writer
 
It’s the ultimate trip: circumnavigating the planet, and stopping off wherever takes your fancy. It’s great for travellers (1)____who_______ want to see it all, or who are just plain indecisive. But booking a round-the-world (RTW) trip can be (2)______a_______ complex business. If you plan something like that, here’s our guide to getting (3)___started___.
 
How to do it: The most economical way to circumnavigate is (4)_____to______ buy a round-the-world air ticket that uses one airline alliance. Theoretically, any routing is possible, but knowing how the RTW booking system (5)____works___will make your trip cheaper. For example, the Star Alliance, a coalition of 27 airlines offers a RTW ticket with a maximum of 15 stops. (6)_____Its_____ member airlines fly to 1185 airports in 185 countries. (7)_____there_____ are rules: you must follow one global (8)___direction___ (east or west – no backtracking); you must start and finish in (9)______the_____ same country; and you must book all your flights before departure, though you can change them (10)____later_____ (which may incur extra charges).
 
How long you need: You could whip round the world in a weekend if you flew non-stop. (11)___However____, the minimum duration of most RTW tickets (12)______is_____ ten days – still a breathless romp. Ideally it should be (13)______from_____six to twelve months. The maximum (14)___duration_____ of a RTW ticket is one year.
 
When to go: The weather will (15)____never____ be ideal every day in all your stops. So, focus on what you want to do most and research conditions there: if a Himalaya trek is your highlight, (16)_____do_____not land in Nepal mid-monsoon; if you want to swim with whale sharks off Western Australia, be (17)____there_____ April-July. Then accept you’ll be in (18)____some_____regions at the ʻwrongʼ time – though this (19)____might____offer unexpected benefits (for example, Zambia in wet season means lush landscapes and cheaper prices). In general, city sightseeing can (20)_____be______ done year-round (escape extreme heat/cold/rain in museums and cafés) but outdoor adventures are more reliant on – and enjoyable in – the right weather.
(adapted from www.lonelyplanet.com/travel-tips-and-articles/76922)
 (4) LITERATURE AND CULTURE
PART 4A.
Match each date with an appropriate event (select from the list 1-8) and an appropriate name (select from the list A-H). Write the answers into the table:
 
 
Event - write a number (select from 1-8)
Name - write a letter (select from A-H)
 
14th century AD
8
B
1653
6
E
1789
7
C
1919
3
A
2008
4
G
 
Events
 1. The end of the American Civil War
 2. The assassination of Robert Kennedy
 3. The Treaty of Versailles
 4. The election of the 1st African American President of the United States of America
 5. The Battle of Trafalgar
 6. The beginning of the Protectorate in England
 7. The election of the 1st President of the United States of America
 8. The Lollard movement
Names
 1. Woodrow Wilson
 2. John Wycliffe
 3. George Washington
 4. Abraham Lincoln
 5. Oliver Cromwell
 6. Harry S. Truman
 7. Barack Obama
 8. George W. Bush
 
PART 4B.
For each author’s name (1-5) select his/her work from the list (A-K; some works will remain unmatched). Write the letter in the space provided next to the number:
 
 1. __I___Jane Austen                                                   A) The Great Gatsby
 2. __K___Jonathan Swift                                              B) The Last of the Mohicans
 3. __E___J. K. Rowling                                                C) Lord of the Flies
 4. __A___F.S. Fitzgerald                                              D) Adventures of Tom Sawyer
 5. __D___Mark Twain                                                  E) Harry Potter series
F) Game of Thrones series
G) Jane Eyre
H) Adventures of Sherlock Holmes
I)  Pride and Prejudice
J) Adventures of Tintin
K) Gulliver´s Travels
 
PART 4C.
Complete the following statements with appropriate locations. Select the answers from the list below:
 
 1. In the north, England is sparsely populated and it borders with the country of _Scotland_.
 
 1. A famous mountainous region in the north-western corner of England is called the _Lake District_. While the romantic poets wrote about its beauty in the early 19th century, nowadays it is a national park and a popular holiday destination.
   
 2. The Hippie culture of the 1960s is connected to the city of _San Francisco_. This city is called “The Paris of the West” and lies in the state of _California_, which is, together with the state of Oregon and _Washington_, on the Pacific coast of the USA.
New York                         Chicago                      Detroit                        San Francisco
Ireland                              Wales                          Northern Ireland         Philadelphia
Peak District                     East Side                    Lake District               Texas 
California                         Snowdonia                 Mississippi                  New Orleans
Washington                      Alabama                     Seattle                         Scotland
 
PART 4D.
Complete the following statements with correct information:
 
 1. Politically, Ireland is divided between the Republic of Ireland, which covers five-sixths of the island, and _Northern Ireland_ in the northeast of the island, which is part of the _United Kingdom_.
 2. Tony Blair, the former British Prime Minister, was the leader of _Labour_Party, while the current Prime Minister is the leader of Conservative Party.
 3. To recognize excellence in film achievements, the American Academy of Motion Picture Arts and Sciences gives its annual Academy Awards, or so-called _Oscars_ . For achievement in the music industry, the _Grammy_ Awards, which are made in the shape of a golden gramophone, are given.
 
 
Studijní program: B7507  Specializace v pedagogice, obor: Anglický jazyk – specializace v pedagogice
 
 1. READING AND VOCABULARY
PART 1A.
Read the text “I don’t feel guilty about teaching in a private school” below and decide whether the following five statements are true or false. Write T for true and F for false in the space provided.
                                          
 
The teacher is now working for a private school and thus has more free time.
T
 
Her marking has improved because it is no longer detailed.
F
 
She thinks that the way lesson-planning is done in private schools is ridiculous.
F
 
She can handle communication with parents also thanks to co-operation with her colleagues.
T
 
The teacher works for charity, because her pupils do not need much of her guidance.
F
 
PART 1B.
Read the text “I don’t feel guilty about teaching in a private school” below and circle one appropriate option (a-d) for statements 6-10.
 
6.  The word “cater” used (paragraph 1) is CLOSEST in meaning in this text to:
 1. give grades
 2. look after
 3. call on
 4. ignore
7. The expression “hauling” used in this text (paragraph 2) cannot be substituted by:
 1. dropping
 2. carrying
 3. transporting
 4. bringing
8. The noun “notion” used in this text (paragraph 3) is CLOSEST in meaning in this text to:
 1. idea
 2. project
 3. consciousness
 4. reality
9. The phrasal verb “made it” used in this text (paragraph 4) cannot be substituted by:
 1. managed it
 2. attended
 3. got to
 4. abandoned
10. The expression “to have issues” used in this text (paragraph 4) is CLOSEST in meaning in this text to:
 1. to have learning difficulties
 2. to have lack of time
 3. to have good facilities and opportunities
 4. to face challenges
 
I don’t feel guilty about teaching in a private school
By Natalie Bennett
 
1. Since leaving the state sector to teach in a private school, life has changed considerably. For starters, I have a life. I have reclaimed my evenings and have discovered that Sunday can be quite a day without the dread of planning/marking/wondering why you teach. The main thing behind my liberation is that I am now trusted to do my job. My lesson plans don’t need to be written in finite detail, with percentages and colour coded highlighting, because it is assumed that I know how to cater for the children in my class. My colleagues know that plans might change – my children might take a different route in their learning, and it’s my job to guide them to the other side having learned something.
 
2. My marking is much improved, too. I have more time to spend on the books, marking in detail when it is necessary and giving children guidance they can actually understand – they are six, after all. I shudder when I remember hauling 96 books home that had to be marked by the next day. Now I get my marking done at school and go home at a reasonable time without the book trolley. I can see my friends, do some exercise and sleep. Going to bed earlier has made me a better teacher, and generally a better person.
3. There are times where my state-school self questions certain elements of my new post. I sometimes feel as though I’ve gone back in time. The plans are very basic. I laughed out loud when I was handed a “teacher’s planner” jotter – the notion of writing notes for each day instead of A4 plans seemed utter madness.
4. The pressure from parents is also tough. They can email me whenever they want, which was really overwhelming at first. I have had the classic pushy parents who insist their child should be top of the year group. More surprisingly, I have also had the other end of the spectrum – the ones who have never signed the reading record, or made it to parents’ evening. The way I have dealt with it is to just communicate the best I can, be honest and kind. To be fair, their money is invested in me doing a good job and I know I will. I have also found my colleagues to be supportive – if a problem arises, the parents are dealt with fairly and truthfully.
 
5. Initially, I felt guilty for leaving my state school pupils, who don’t have access to all these wonderful facilities and opportunities. Didn’t they need me more? The resounding fact is, it doesn’t matter where these children are from, they all have issues. They misbehave, get sick, get bullied, suffer neglect and are under enormous (unrealistic) pressure to succeed when they should be enjoying their childhood. Money and a full-time teaching assistant do not exclude them from this experience and my job is still to guide them through. In many ways, I just feel like I have directed energies elsewhere, including spending some of my free time doing charity work helping children who need help more than any children I’ve ever known.
 
Adapted from www.theguardian.com, 14 April  2016.

 
PART 1C.
The following article discusses meditation in British schools. Five paragraphs (A-E) in the table below need to be placed in the right position to complete the original text. Read them carefully and order them correctly by writing the letters of paragraphs into the tables (11-15) below.
Mindfulness - a technique to combat stress
The practice of mindfulness - which draws on Buddhist thinking - has become increasingly popular in recent years. There have been calls for brain-training techniques, using breathing to achieve mental clarity, to be introduced in schools.
11.
C
Political author, former head of Wellington College and vice-chancellor of Buckingham University Sir Anthony Seldon has called for daily "stillness sessions" in schools, saying a decline in traditional religious assemblies has left pupils with little space for reflection in the school day. So can mindfulness meditation really help pupils concentrate amid the distractions of 21st Century living? A group of pupil reporters from Connaught School for Girls in Leytonstone decided to investigate for the project's 10th annual News Day.
12.
A
According to the Mindfulness in School Project, which has developed curriculums for use in schools, the technique can aid concentration by helping children direct their attention to the present moment - rather than becoming overwhelmed with worry about what has happened, or might happen. "Passing these skills on to children helps them cope positively and calmly with what life throws at them," says project director Claire Kelly. Determined to test it for themselves, the children signed up 22 volunteers. Ten practised five minutes of mindfulness meditation every day for a fortnight, while another 10 children formed a control group with no meditation (the other two dropped out during the experiment).
13.
D
 
Having completed the concentration test, the pupils invited yoga and mindfulness teacher Julie Berentsen to the school to help students in the meditation group practice a form of mindfulness. She showed the students how to concentrate on their breath as they counted from one to 10, then one to 10 again, and so on for five minutes.
14.
B
But while the girls' survey produced seemingly positive results, the use of mindfulness in schools is not without its critics. Andre Tomlin, who assesses health research for his blog the Mental Elf, says there is very little evidence for the effectiveness of mindfulness in schools.
15.
E
There are all kinds of factors that could be in play for concentration to improve. It could be the placebo effect, i.e. children improving because they have been told they are going to be given something that will improve their concentration. While the students generally felt their concentration was better, the meditation did seem to make pupils tired, as noted by 14-year-old Iza, who says it made her "a bit too relaxed".  It is the possibility of negative effects like this that are a further cause of concern for critics like Tomlin. "It's also important to highlight the issue of safety," he says. "How can we be sure that mindfulness is not causing harm to children?”
Adapted from www.bbc.com/Education&Family, 10th March 2016
 
A
One of them, Hannah, 14, says students wanted to establish whether mindfulness meditation could help. "We wanted to find out how it could be beneficial for our GCSEs and help us in situations where we might be very stressed."
B
At the end of the two week experiment, the results were positive. Those who had taken part in mindfulness meditation successfully completed the concentration task an average of 2.15 times more than before, while the results of the control group improved by just 0.69 times.
C
In October, the Mindfulness All-Party Parliamentary Group said the practice should be made more widely available and recommended the Department for Education designate three schools to "pioneer mindfulness teaching and disseminate best practice".
D
In the first test, the children found an online concentration test to use as part of the experiment, which involved memorising sequences of flashing lights. Each participant took the test at the beginning and end of the two-week experiment.
E
So what does he make of the children's conclusion that mindfulness did improve their concentration? "If this investigation is done outside of the trustworthy boundaries of a well conducted randomised controlled trial, then we cannot rely on what they find and report.
 
(2) GRAMMAR STRUCTURES
PART 2A. Key word transformation
For each of the sentences below, write a new sentence as similar in meaning as possible to the original sentence, but using the word given. This word cannot be altered in any way.
 
1. People think that teachers are the major source of knowledge for pupils.           believed
___Teachers are believed to be the major source of knowledge for pupils._____________
 
2. I regret not studying abroad.                                                                                wish
___I wish I had studied abroad.______________________________________________
 
3. Can we download the presentation from this site?                                               possible
___Is it possible (for us) to download the presentation from this site?________________
 
4. She certainly knows the answer.                                                                          must
___She must know the answer.______________________________________________
 
5. Thomas wanted to inform our colleagues first.                                                    suggested
___Thomas suggested informing our colleagues first.____________________________
 
6. We will pay the neighbour to repair our fence.                                                    have
___We will have our fence repaired by our neighbour.____________________________
7. This coat doesn’t belong to me.                                                                            mine
___This coat is not mine. ___________________________________________________
 
PART 2B.  Multiple choice – verb forms                                                                                    
Read the text below and for each space (1-6) circle the correct verb form (a, b, c or d).
 
Popular schools make parents face ‘complicated’ admission systems
The most socially selective schools in England are making parents … (1) … through numerous hoops in order to get places for their children, a report suggests.
The Sutton Trust charity’s research found the 100 most socially selective schools used up to 18 categories … (2) … on oversubscribed places. These schools tend to be faith-based, with religious families … (3) … from higher social groups, it added. Researchers compared the social make-up of schools with their local areas and … (4) … the schools with the greatest difference in providing free school meals.
The report said: “The most socially selective primary schools tend to use more complex oversubscription criteria than the typical primary school, which … (5) … about five criteria. In our close examination of the 100 most socially selective primary schools we find as many as 18 oversubscription criteria … (6) … in one school and several instances where the school appears to break the admissions code.”
(adapted from http://www.bbc.com/news/education-36045406)
 
1. a. jumped                   b. to jump                           c. jump                       d. jumping
2. a. will decide             b. to decide                          c. decide                     d. deciding
3. a. to come                  b. to be coming                    c. coming                   d. come
4. a. identified              b. have been identified       c. were identified       d. would identify
5. a. use                         b. have used                        c. will use                   d. uses
6. a. use                         b. have used                        c. using                       d. used
 (3) GAP FILLING
Read the text below and fill in each gap with one word which fits best.
 
Classroom Tech Trends to Watch
By Merry Gordon
 
Revisiting Cell Phones in the Classroom
Once the bane of high school teachers everywhere, cell phones have gone from irritating to imperative in the secondary classroom. Cell phones 1) ___can___ be used as cameras for media projects, portals for Internet 2) __access__   and graphing calculators, and their numerous uses evolve constantly with 3) ____the____   integration of new technology. Though the threat of cheating or disruptive conversations via text message appears large, mobile enthusiasts argue 4) ____that____  these evils existed in the classroom 5) ___long___  before the advent of cell phones.
One particular use 6) ___for___   cell phones in the classroom 7) ____is____  the Poll Everywhere program. Poll Everywhere tracks live audience polling via SMS text 8) __messages__ or the web. While it offers tiered pricing for the corporate sector, the free version is popular with educators 9) __who__  use this app for quick quizzing or classroom surveys.
 
Mouse Mischief
It’s 10) ___no___  secret that education funding is suffering. 11) ____if___  a laptop for every student can be too expensive for schools 12) ___to____ buy, a mouse for each student is affordable—Microsoft is hoping teachers 13) ___will___   see things that way. Its program Mouse Mischief works in tandem 14) ­­­­­­­­­­­­­­­____with____  Microsoft PowerPoint, allowing teachers to include interactive elements 15) ___like___ multiple choice questions in their presentations. 16) __Students__ click their answers in real time using wireless or wired USB mice. It’s 17) ___an___ easy tool for student engagement, and Microsoft 18) ____has___ made management simple for teachers 19) ____by____  enabling single-click commands. The design sustains 20) ____up____ to 40 mice in a classroom and has been tested around the globe.
 (4) LITERATURE AND CULTURE
PART 4A.
Match each date with an appropriate event (select from the list 1-8) and an appropriate name (select from the list A-H). Write the answers into the table:
 
 
Event (write a number 1-6) 
Name (write a letter A-F)
1170
8
B
1485
6
C
1660
7
E
1865
3
A
1938
4
G
 
Events
 1. The Declaration of Independence
 2. The beginning of the American Revolution
 3. The assassination of American President
 4. The Munich Agreement
 5. The Battle of Trafalgar
 6. The end of the War of the Roses
 7. The Restoration of English Monarchy
 8. The Archbishop of Canterbury murdered
 
Names
 1. Abraham Lincoln
 2. Thomas Beckett
 3. Henry VII Tudor
 4. Oliver Cromwell
 5. Charles II
 6. Christopher Columbus
 7. Neville Chamberlain
 8. John F. Kennedy
PART 4B.
For each author’s name (1-5) select his/her work from the list (A-K; some works will remain unmatched). Write the letter in the space provided next to the number:
 
 1. __I___George Orwell                                   A) Jane Eyre
 2. __K___Charles Dickens                                B) Lord of the Flies
 3. __E___Mary Shelley                                     C) The Day of the Triffids
 4. __A___Charlotte Brontë                               D) The Lord of the Rings
 5. __D___J.R.R. Tolkien                                   E) Frankenstein
F) Gulliver’s Travels
G) Hunger Games
H) Doctor Faustus
I) Animal Farm
J) Sense and Sensibility
K) Great Expectations
 
PART 4C.
Complete the following statements with appropriate locations. Select the answers from the list below:
 
 1. The second most populous American city (after New York City) is the city of  _Los Angeles_ in the southern part of California. One of its neighbourhoods is _Hollywood,_  the home of film industry.
 
 1.  Politically, the term Great Britain includes England, Wales and  _Scotland_, but not _Northern Ireland_. The four countries together constitute the _United Kingdom_.
 
East Side                       the Commonwealth    Chicago                      Atlanta
Northern Ireland           Wales                          Lake District               New Orleans
Hollywood                    Ireland                        United Kingdom        English Channel
Washington, D.C.         San Francisco             Los Angeles                Scotland       
Belfast                          United Nations           Dublin                         New York
 
PART 4D.
Complete the following statements with correct information:
 
 1. On July 4, 1776, it was announced that the thirteen American colonies regarded themselves independent of the British Empire. Their statement, or the founding text, prepared by Thomas Jefferson, Benjamin Franklin and others, is called the_Declaration of Independence_.
 
 1. In 1963, in Washington, D.C. during a movement for the rights of African Americans, the movement´s black leader whose name was _Martin Luther King_ delivered his famous “I Have a Dream” speech.
 
 1. The British Queen has awarded some popular musicians with the title “Sir”, among them for example Elton John, as well as Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr and _John Lennon_ of the famous rock band the _Beatles_. Also, Mick Jagger, the co-founder of the rock band the _Rolling Stones_ has been awarded the title.
 
Studijní program: B7310 Filologie, obor: Německý jazyk pro odbornou praxi
 
Leseverstehen
Aufgabe A:                                                                                           20 Punkte
Aufgabe: Sie haben einen Text mit fünf Abschnitten und dazu fünf Titel (Überschriften). Ordnen Sie in der Tabelle unten die Titel den entsprechenden Textabschnitten zu.
Bei Mama ist es am schönsten
Ein voller Kühlschrank, frische Wäsche, ein geputztes Bad – bei dem Begriff „Hotel Mama“ denken viele an einen Betrieb, der hält, was ein gutes Hotel verspricht.
Abschnitt 1:
Neben reiner Bequemlichkeit sind finanzielle und psychologische Gründe dafür verantwortlich, dass Jugendliche in Deutschland immer länger zu Hause wohnen bleiben. Viele Untersuchungen nennen Geldprobleme und längere Ausbildungszeiten als wichtige Ursachen für die gestiegene Zahl von „Nesthockern“. Damit eine gute Ausbildung bezahlt werden kann, bleiben viele Jugendliche länger zu Hause. Aber nicht nur mit der eigenen Wohnung, sondern auch mit Heirat und der Planung einer eigenen Familie warten die jungen Leute immer länger.
Abschnitt 2:
„Hotel Mama vor allem bei jungen Männern beliebt“, meldet das Statistische Bundesamt. 80 Prozent der Männer und nur 66 Prozent der Frauen im Alter von 20 Jahren leben noch bei den Eltern. Von den 25-Jährigen leben insgesamt noch 29 Prozent bei den Eltern. Die Zahlen beweisen: Der Trend ist eindeutig.
Abschnitt 3:
Frauen sind meistens schneller unabhängig, weil sie eher ins Berufsleben eintreten und nicht noch Wehr- oder Ersatzdienst leisten müssen. Außerdem binden sie sich früher. Im Durchschnitt heiraten Frauen mit 27 Jahren, Männer mit über 29 Jahren.
Abschnitt 4:
In Deutschland ist der „typische Nesthocker“ wissenschaftlich identifiziert: männlich, ledig, gebildet und Sohn gut verdienender Eltern. Dieser Typ hat festgestellt, dass sich seine lange Ausbildungszeit und seine hohen finanziellen Ansprüche besonders komfortabel dadurch verbinden lassen, dass er bei den Eltern wohnen bleibt. Die für den späten Auszug sind vielschichtig immer individuell. Die Psychologin Elke Herms-Bohnhoff hat verschiedene „Nesthocker-Typologien“ entwickelt, darunter die „Lebensplaner“: In ihrem Beruf sind sie fleißig, sehen es dafür aber als selbstverständlich an, dass die Eltern sie beherbergen, damit sie ihr Ziel erreichen. Eine weitere Nesthocker-Gruppe sind die „Anhänglichen“, die gemeinsame Fernseh- oder Spielabende mit der Familie lieben.
Abschnitt 5:
Überhaupt hat sich die Eltern-Kind-Beziehung geändert, ist ausgeglichener und partnerschaftlicher geworden: Fast 90 Prozent der 12- bis 25-Jährigen geben an, mit ihren Eltern gut klarzukommen. Eine räumliche Trennung gehört auch wegen liberalerer Erziehungsmethoden daher nicht mehr selbstverständlich zum Ablösungsprozess von den Eltern.
A: Moderne Familie
B: Ursachen und Gründe
C: Typologie der Nesthocker
D: Der Trend in Zahlen
E: Frauen verlassen das Elternhaus schneller
 
Titel zum Einsetzen (in die Tabelle schreiben Sie nur den entsprechenden Buchstaben)
 
Reihenfolge
Titel Buchstabe: A, B, C, D oder E
Abschnitt Nr. 1
B
Abschnitt Nr. 2
D
Abschnitt Nr. 3
E
Abschnitt Nr. 4
C
Abschnitt Nr. 5
A
 
Aufgabe B:                                                                                    20 Punkte
Aufgabe: Lesen Sie den Text und bestimmen Sie, welche Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind. Kreuzen Sie die richtige Lösung in der Tabelle an.
Über den „bayrischen Märchenkönig“ Ludwig II. gibt es viele Geschichten und Gerüchte. Man beschreibt ihn als verträumt, menschenscheu und realitätsfern. Er war ein König mit extremen Ideen und einem ganz eigenen Stil. Ludwig liebte die Einsamkeit. Er zog sich gerne zurück: in die Natur, die Kunst, die Musik und in die Traumwelt seiner Schlösser. In den Alpen fand er die ideale Kulisse für seine architektonischen Visionen. Hier ließ er die Schlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee bauen. Mit größter Neugierde verfolgte der König den technischen Fortschritt. Er brauchte die modernste Technik, um seine Fantasien zu verwirklichen. Viele seiner Wohnräume erinnern an Opern- oder Theaterbühnen. Seine größte Leidenschaft waren Farb-, Licht- und Klangeffekte. In einem seiner Schlafzimmer schien ein Mond von einem künstlichen Sternenhimmel auf sein Bett. Orangenbaum-Imitationen und das Rauschen eines künstlichen Wasserfalls umgaben den schlafenden König. Eine weitere Attraktion versteckt sich in Ludwigs Speisezimmer: Das „Tischlein-deck-dich“, ein versenkbarer Tisch, an dem der König speisen konnte, ohne das sein Personal ihn störte. Ein Stockwerk tiefer befand sich die Küche. Dort deckte man den Tisch und fuhr in dann mit einem Aufzug durch eine Öffnung im Boden ins Speisezimmer. Alleine war der König während seiner Mahlzeiten aber selten.
 
 
R
F
 1. Alles, was man über den König Ludwig II. sagt, ist wahr.
 
X
 1. Er bewegte sich oft außerhalb der Realität.
X
 
 1. Er liebte die Gesellschaft, Menschen und Städte.
 
X
 1. Er hatte keinen Sinn für technische Neuigkeiten.
 
X
 1. Die Küche befand sich gleich über seinen privaten Räumlichkeiten.
 
X
 
 
 
 
 
 
Grammatik
Zakroužkujte jedno správné řešení
 1. Wir lesen gerade ein Buch in der Schule, ________________ Schriftsteller relativ unbekannt ist.
 1. dessen
 2. des
c)   der
 
 1. Nachdem ich die ganze Wohnung aufgeräumt hatte, ________________jemand an der Tür.
 1. klingelte
 2. hat geklingelt
 3. ist geklingelt
 
 1. Sie sollen für die Abreise alles________________________________.
 1. vorbereitet sein
 2. vorbereiten haben
 3. vorbereitet haben
 
 1. Sie sind verschwunden, ohne ein einziges Wort________________.
 1. gesagt haben
 2. gesagt zu haben
 3. gesagt hatten
 
 1. Die Uhr, die dort in der Ecke steht, kann nicht mehr________________.
 1. repariert werden
 2. reparieren sein
 3. repariert haben
 
 1. Je mehr sie übt, desto_______________.
 1. besser spielt sie
 2. sie besser spielt
 3. spielt sie besser 
 
 1. Ich kann nichts sehen, ______________mir die Sonne ins Gesicht scheint.
 1. denn
 2. deshalb
 3. weil
 
 1. Nach ________ Prüfung warf er seine Bücher aus dem Fenster.
 1. bestandener
 2. entstandenen
 3. gestandener
 
 1. Überzeugt seine Argumentation?
 1. Ja, das ist eine überzeugte Argumentation
 2. Ja, das ist eine zu überzeugende Argumentation
 3. Ja, das ist eine überzeugende Argumentation
 
 1. Bist du ________? Wie kannst du Fisch mit Marmelade essen?
 1. verrückt geworden
 2. verrückt gewesen
 3. verrückt worden
 
 1. Wir wohnen ________________vier Jahren nur mit meiner Mutter zusammen, weil mein Vater gestorben ist.
 1. seit
 2. von
 3. in
 
 1. Er tat so, als ob _______________________
 1. hätte er daran ohne Anmeldung teilnehmen können.
 2. er daran ohne Anmeldung teilnehmen können hätte.
 3. er daran ohne Anmeldung hätte teilnehmen können.
 
 1. Richard will in Deutschland arbeiten, ________________ er gar nicht Deutsch sprechen kann.
 1. obwohl
 2. trotzdem
 3. weshalb
 
 1. Warum hast du mir nicht Bescheid gegeben? Ich________________ dich gern angerufen, aber mein Telefon war kaputt.
 1. hätte
 2. möchte
 3. würde
 
 1. Diese Wohnung ist ________________als die andere, die ich Ihnen gezeigt habe.
 1. so groß
 2. größer
 3. am größten
 
 1. Geh bitte pünktlich weg, ______ du nicht zu spät kommst.
 1. bevor
 2. damit
 3. dass
 
 1. Haben Sie einen neuen Fernseher? Ja, in meinem Zimmer steht_______________.
 1. einen
 2. einer
 3. ein
 
 1. Ich hatte ihn gebeten, mir sofort zu schreiben, aber er hat es ______________nicht getan.
 1. doch
 2. nur
 3. so
 
 1. Er hat gestern zu lange gefeiert. Er verschlief die Abfahrt des Zuges.
 1. Wenn er bloß gestern nicht gefeiert hätte!
 2. Wenn er bloß gestern nicht feierte!
 3. Er hätte bloß gestern nicht gefeiert!
 
 1. Der Film war leider _______ lustig _______ interessant.
 1. weder ......... noch
 2. entweder ..... oder
 3. zwar  .......... aber
 
Lückentest
Wählen Sie den passenden Ausdruck für jede Lücke aus und tragen Sie die richtige Antwort (a, b oder cin die Tabelle ein.  Jeweils nur eine Antwort ist richtig.
 
Meine frühesten Erinnerungen 1._____ das Thema Krieg und Militär habe ich aus der Zeit, als ich ungefähr fünf Jahre alt war. Damals fragte ich nach meinen 2._____ und bekam zur Antwort: Sie sind 3._____ Krieg gefallen, genau wie deine Urgroßväter. Meine Eltern erzählten manchmal 4. _____ die schlimmen Kriegsjahre, die Entbehrungen, Zerstörungen und Verwüstungen. Aber ich konnte mir damals noch nicht so richtig 5. _____, was Krieg ist. Das Einzige, was ich mich schon damals fragte, war, warum sich Menschen 6._____ so grausame Weise bekämpften.
In der Grundschule wurde mir 7._____ Thema Gewalt eigentlich nichts Wesentliches vermittelt außer der Aufforderung, keine Mitschüler zu 8._____ und insbesondere keine Mädchen.
Diese ablehnende Haltung gegenüber Gewalt 9. _____ andere wurde mir auch durch meine Eltern vermittelt. Sie sind gegen jede Form von Gewalt als Erziehungsmittel. Sie 10. _____ sich, mir und meinen Geschwistern schon früh eine gewaltfreie Konfliktlösung von Streitigkeiten beizubringen und die Vorteile zu verstehen.
 
1. a) auf                             b) an                           c) von                        
2. a) Großväter                  b) Großvätern                       c) Vater                                
3. a) im                              b) aus                          c) während                
4. a) über                           b) um                          c) von            
5. a) vorstellen                  b) vertrauen                c) aufklären               
6. a) über                            b) in                            c) auf            
7. a) an                               b) für                          c) zum           
8. a) schlagen                    b) angreifen                c) vermeiden             
9. a) von                             b) gegen                     c) um 
    10. a) bemühten                b) verstanden             c) beteuerten