Studijní program:
  P6101 Filozofie
Studijní obor:
  6101V014 Religionistika
Forma studia:
  prezenční/kombinovaná
Délka studia, akademický titul:
  3 r./5 r., Ph.D.
Počet přijímaných 2017/2018:
  5
Počet uchazečů 2016/2017:
  3
Počet přijatých 2016/2017:
  2
 
Charakteristika oboru:
Cílem doktorského studia religionistiky je úzká, badatelsky zaměřená specializace na problematiku studia náboženství. Rozvíjí poznatky získané v magisterském studiu v tomto oboru, nebo také příbuzných oborech. Na rozdíl od magisterského studia, které je založeno na zvládnutí maximální možné šíře poznatků, doktorské studium umožňuje studovat bádanou problematiku detailně, čemuž má také odpovídat struktura studia založená na tutorském systému.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolventi získají v návaznosti na obecný přehled poskytnutý v bakalářském a magisterském stupni důkladnější znalosti o specializovaných religionistických problémech. V tomto kontextu budou schopni osvojovat si další poznatky a prohlubovat své badatelské schopnosti a předpoklady. Student doktorského studia si proto sám volí  studijní plán a další studijní povinnosti. Studium je zaměřeno na rozvoj znalostí a dovedností důležitých pro vlastní vědeckou práci ve zvolené specializaci v oboru religionistika. Hlavním cílem je tedy systematická příprava na badatelskou práci. Studijní program umožňuje realizaci individuálního odborného zájmu studenta doktorského studia. Struktura studia bude sestávat ze tří základních specializací: historie náboženství, studium současné religiozity a historie a metodologie religionistiky.
Absolvent oboru religionistika prokazuje praktické uplatnění nabytých znalostí z předchozích stupňů univerzitního vzdělání. Dokáže si samostatně stanovit cíle a postupy vlastní badatelské práce. V rámci svého oboru aktivně komunikuje zpravidla ve dvou světových jazycích. Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku; dokáže samostatně prezentovat výsledky svého výzkumu formou přednášek a konferenčních výstupů, účastní se odborné diskuse. Prokázal, že je schopen vysokoškolské výuky na úrovni odborného asistenta ve studijním programu „religionistika“.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je  ústní. Zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém projektu hloubku skutečných uchazečových znalostí dané problematiky a jeho orientaci v současném rozvoji oboru.
Během přijímací zkoušky uchazeč rovněž musí na základě rozboru cizojazyčného textu prokázat, že ovládá na požadované úrovni minimálně jeden světový jazyk, a dále jeden pramenný jazyk v případě, že si to žádá povaha disertační práce.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Předpokladem přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené magisterské studium v oboru religionistika či příbuzném humanitním oboru. Ověřené doklady o vysokoškolském vzdělání tvoří povinnou součást přílohy přihlášky k přijímací zkoušce. Pouze pokud uchazeč vykoná státní závěrečné zkoušky až v době mezi podáním přihlášky a termínem přijímací zkoušky, může doklad o ukončeném magisterském studiu dodat nejpozději při přijímací zkoušce.
Uchazeč přikládá k přihlášce ke studiu v písemné podobě důkladně zpracovaný projekt své disertační práce v rozsahu nejméně 5 normovaných stran a rovněž předkládá představu o nejvhodnějších metodách a časovém rozvrhu jeho realizace. Projekt musí obsahovat rovněž vymezení předmětu výzkumu, metodický postup a časový plán řešení, základní pramenné zdroje a odbornou literaturu  k tématu. Uchazeč také uvede, do jaké míry se daným tématem již dříve zabýval, případně připojí seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti. Dále spolu s přihláškou ke studiu v písemné podobě přikládá strukturovaný životopis.
Přijímací zkouška je  ústní. Zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém projektu hloubku skutečných uchazečových znalostí dané problematiky a jeho orientaci v současném rozvoji oboru. Dalším kritériem pro rozhodování bude soulad tématu s výzkumným zaměřením příslušné katedry a s odbornou specializací předpokládaného školitele. Uchazeče nelze přijmout, pokud pro jím navržený projekt doktorské práce není možné zajistit školitele. Konzultaci o případných školitelích studentů doktorského studijního programu může poskytnout předseda oborové rady doktorského studia a vedoucí katedry.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.