Studijní program:
  P7105 Historické vědy
Studijní obor:
  7105V021 Historie
Forma studia:
  prezenční/kombinovaná
Délka studia, akademický titul:
  3 r./5 r., Ph.D.
Počet přijímaných 2017/2018:
  10
Počet uchazečů 2016/2017:
  14
Počet přijatých 2016/2017:
    9
 
Charakteristika oboru:
V průběhu studia si doktorand prohloubí metodologické a metodické znalosti z oboru historických věd a napsáním a obhajobou disertační práce prokáže své schopnosti historické kritiky a interpretace. Během studia doktorand připraví a zrealizuje nejméně jednu semestrální výběrovou přednášku, absolvuje studijní pobyt na zahraničním pracovišti (VŠ, vědecký ústav) a aktivně se podílí na pedagogicko – organizační práci katedry.
Hlavním výstupem doktorského studia bude původní vědecká monografie přinášející výsledky samostatného základního výzkumu doktoranda. Témata doktorských prací budou zaměřena na období 15. – 20. století.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent si dokáže samostatně stanovit cíle a postupy vlastní badatelské práce a je schopen formulovat vlastní původní projekty vědy a výzkumu. V rámci svého oboru aktivně komunikuje (např. formou přednášek, konferenčních referátů a odborné diskuse) nejméně ve dvou světových jazycích. Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku; dokáže samostatně prezentovat výsledky svého výzkumu formou původních přednášek. Absolvent nalezne přímé uplatnění jako vysoce kvalifikovaný specialista jak v institucích, které mají ve svém statutu činnost v oblasti vědy a výzkumu (vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, muzea, památkové ústavy, archivy aj.), tak i v oblastech státní správy, politiky, diplomacie, kulturních a vzdělávacích institucí aj.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je ústní. Zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém projektu hloubku skutečných uchazečových znalostí dané problematiky a jeho orientaci v současném vývoji historické vědy.
Součástí přijímacího řízení je zkouška z jednoho světového jazyka, odpovídajícího navrhovanému projektu doktorské práce. Uchazeč může požádat o prominutí této zkoušky na základě předloženého certifikátu o zkoušce na minimální úrovni B2 CEFR.
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Uchazeč je absolventem magisterského studia ve studijním programu N7105 - Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiném studijním programu, pokud odpovídá badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například u zahraničních vysokých škol). Ověřené doklady o vysokoškolském vzdělání tvoří povinnou součást přílohy přihlášky k přijímací zkoušce. Pouze pokud uchazeč vykoná státní závěrečné zkoušky až v době mezi podáním přihlášky a termínem přijímací zkoušky, může doklad o ukončeném magisterském studiu dodat nejpozději při přijímací zkoušce.
K přihlášce ke studiu přikládá uchazeč projekt své předpokládané budoucí doktorské práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran normovaného strojopisu. Projekt obsahuje vymezení předmětu výzkumu, zdůvodnění potřeby a využití jeho řešení, metodický postup a časový plán řešení, základní pramenné zdroje a odbornou literaturu k tématu. Zde uchazeč také uvede, do jaké míry se daným tématem sám již dříve zabýval, případně připojí seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti. Další přílohy přihlášky ke studiu tvoří strukturovaný životopis, soupis publikační činnosti a případně doklad o jazykové způsobilosti, zmíněný výše.
Dalším kritériem pro rozhodování bude soulad tématu s výzkumným zaměřením příslušné katedry, které je v případě doktorského studijního programu podrobněji specifikováno na internetových stránkách katedry historických věd.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.