Studijní program:
  P6101 Filozofie
Studijní obor:
  6101V004 Filozofie
Forma studia:
  prezenční/kombinovaná
Délka studia, akademický titul:
  3 r./5 r., Ph.D.
Počet přijímaných 2017/2018:
  5
Počet uchazečů 2016/2017:
  8
Počet přijatých 2016/2017:
  6
 
Charakteristika oboru:
Doktorské studium filozofie dále rozvíjí a precizuje témata představená v magisterském studiu, přičemž se zdůrazňuje především individuální přístup studenta ke zvolenému tématu. Charakteristikou oboru je další rozvoj myšlenkových základů této euro-americké vzdělanosti, a tudíž rozvoj orientace a vlastního kritického myšlení zejména na poli badatelsko-výzkumném. Studijní obor je zaměřen nejen na české myšlení: zde je to hlavně filozofická komeniologie, ale též na evropskou a americkou myšlenkovou tradici.
Studium filozofie se zaměřuje na klasická filozofická témata se zřetelem k filozofii dějin, filozofii výchovy, filozofické komeniologii, politické filozofii a etice.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolventi získají v návaznosti na obecný přehled poskytnutý v bakalářském a magisterském stupni důkladnější znalosti o vybraných filozofických problémech a důkladnější schopnosti interpretační – kursy jsou zaměřeny na konkrétní problémy a díla, v nichž jsou položeny myšlenkové a strukturní základy moderní společnosti a věd. V tomto kontextu budou schopni osvojovat si další poznatky a prohlubovat analytickou reflexi základních tendencí přítomnosti Absolvent oboru filozofie prokazuje praktické uplatnění nabytých znalostí z předchozích stupňů univerzitního vzdělání. Dokáže si samostatně stanovit cíle a postupy vlastní badatelské práce a je schopen formulovat vlastní původní badatelské projekty. V rámci svého oboru aktivně komunikuje zpravidla ve dvou světových jazycích. Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku; dokáže samostatně prezentovat výsledky svého výzkumu formou přednášek a konferenčních výstupů, účastní se odborné diskuse. Prokázal, že je schopen vysokoškolské výuky na úrovni odborného asistenta ve studijním programu „filozofie“.
Absolventi se uplatňují v oblastech, kde se spravují a kultivují hodnoty, znalosti a dovednosti nezbytné pro funkční moderní stát a odpovědnou demokratickou společnost. Konkrétně jde o pracoviště regionální, státní a evropské správy či soukromých institucí zabývající se výchovou, vzděláváním, vědou, politikou či kulturou obecně. Absolventi rovněž nalézají uplatnění v organizacích neziskových (národních i nadnárodních).
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je ústní. Zkušební komise ověří formou diskuze o předloženém projektu hloubku skutečných uchazečových znalostí a jeho orientaci ve filozofické problematice.
Součástí přijímacího řízení je zkouška z jednoho světového jazyka, odpovídajícího navrhovanému projektu doktorské práce. Uchazeč může požádat o prominutí této zkoušky na základě předloženého vysvědčení o jazykové způsobilosti stanovené úrovně, tj. nejméně úrovně základní státní jazykové zkoušky v České republice.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Uchazeč je absolventem magisterského studia ve studijním programu filozofie. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat absolutorium magisterského studia v jiném studijním programu. Ověřené doklady o vysokoškolském vzdělání tvoří obligatorní součást přílohy přihlášky k přijímací zkoušce.
Uchazeč prokazuje aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština), případně jiného západního jazyka, který odpovídá navrhovanému projektu doktorské práce. Tuto znalost prokazuje vysvědčením o jazykové způsobilosti stanovené úrovně (zkouška na úrovni státní závěrečné zkoušky, např. CAE, CPE, DELF/DALF, FCE, TOEFL atd.), které přikládá k přihlášce nebo dodatečně předkládá u přijímací zkoušky. Pokud zmíněný atest nemá, je součástí přijímací zkoušky zkouška z jednoho západoevropského jazyka.
K přihlášce ke studiu předkládá uchazeč v písemné podobě projekt své předpokládané budoucí doktorské práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 normovaných stran. Projekt obsahuje vymezení předmětu bádání, jeho odůvodnění, metodický postup a časový plán řešení, základní pramenné zdroje a odbornou literaturu k tématu. Zde uchazeč také uvede, do jaké míry se daným tématem již dříve zabýval, případně připojí seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti.
Výše zmíněné tři doklady (vzdělání, jazyková příprava, projekt doktorské práce) předkládá uchazeč v písemné podobě. Přijímací zkouška je ústní a jednokolová. Zkušební komise ověří formou diskuse o předloženém projektu hloubku uchazečových znalostí a jeho orientaci ve filozofické problematice.
Studenta nelze přijmout, pokud pro jím navržený projekt doktorské práce není možné zajistit školitele. Formou hlasování stanoví komise výsledek přijímací zkoušky (vyhověl – nevyhověl) a stanoví pořadí uchazečů, kteří vyhověli.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.