Studijní program:
  N6703 Sociologie
Studijní obor:
  6703T003 Sociální antropologie
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  2 r., Mgr.
Počet přijímaných 2017/2018:
  30
Počet uchazečů 2016/2017:
  45
Počet přijatých 2016/2017:
  18
 
Charakteristika oboru:
Cílem magisterského studia sociální antropologie je prohloubení teoretických a metodologických znalostí a dovedností, zejména schopnosti připravit, provést a vyhodnotit terénní výzkum. Dalšími klíčovými tématy jsou etnicita a nacionalismus, teorie kultury, antropologie Romů, ekonomická, ekologická, vizuální a lingvistická antropologie. Nově je otevřen modul vizuální antropologie, který připraví vybrané studenty k samostatnému audiovizuálnímu zpracování projektů.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Vedle prohloubených teoretických znalostí budou absolventi samostatně zvládat odborné praktické činnosti a budou schopni připravit a realizovat antropologické výzkumy a další typy výzkumů a šetření aplikovatelných ve zkoumaném sociálním terénu. Budou schopni vytvářet a realizovat strategické dokumenty, projekty, analýzy, krizové plány obcí a regionů, hospodářských subjektů a organizací neziskového sektoru. Absolventi budou moci pracovat v pozicích specialistů obecních a krajských úřadů, nevládních organizací, nadací apod. Mohou se uplatnit v hospodářských organizacích jako specialisté v oblasti rozvoje lidských zdrojů, případně v médiích nebo organizacích zaměřených na vzdělávací aktivity. V neposlední řadě mohou pracovat také v sociálních službách v různých projektových pozicích, nikoliv však jako sociální pracovníci. Mohou však absolvovat příslušně zaměřené další profesní vzdělávání podle zákona o sociálních službách. Studenti studující dle modulu vizuální antropologie budou připraveni samostatně natočit a zpracovat audiovizuální dokument.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Uchazeč zašle na studijní oddělení spolu s přihláškou (nejpozději však do 30. 4.) osobně, mailem nebo poštou projekt své zamýšlené diplomové práce v rozsahu 1-2 normostrany (včetně odborných zdrojů). Pokud chce volit modul vizuální antropologie, zahrne do projektu vlastní představu o audiovizuálním zpracování svého tématu. Přijímací zkouška je ústní, bodována maximálně 50 body.  V průběhu zkoušky uchazeč představí a zdůvodní svůj projekt diplomové práce a prokáže dobrou orientaci v sociální antropologii a příbuzných společenskovědních disciplínách. Během rozpravy bude orientačně prověřen stupeň znalosti anglického jazyka.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Na základě získaných bodů (maximálně 50) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž prvních 30 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají minimálně 25 bodů.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Pokud se uchazeč o kterýkoli z navazujících magisterských oborů umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.