Studijní program:
  N7507 Specializace v pedagogice
Studijní obor:
  7503T086 Resocializační pedagogika
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  2 r., Mgr.
Počet přijímaných 2017/2018:
  35
Počet uchazečů 2016/2017:
  78
Počet přijatých 2016/2017:
  36
 
Charakteristika oboru:
Cílem studijního oboru je vybavit studenty speciálními dovednostmi a znalostmi pro pedagogickou práci v resocializačních a reedukačních zařízeních a poskytnout absolventovi teoretické poznatky a aplikační dovednosti v pedagogických disciplínách ve vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech.
Studijní obor je zaměřen:
a) na osoby se sociálně patologickými projevy chování (závislosti, kriminalita a jiné sociálně patologické jevy)
b) na osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí (sociálně marginalizované skupiny lidí inklinující k sociálně patologickým projevům chování).
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Studium oboru resocializační pedagogika připravuje odborníka na magisterské úrovni, s plnou kvalifikací pro přímou pedagogickou i řídící a manažerskou činnost v zařízeních zaměřených na resocializační činnost, např. ve vězeňských zařízeních, detenčních ústavech, zařízeních postpeniterciární péče, v nízkoprahových centrech apod.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Ukončené minimálně bakalářské vysokoškolské studium humanitního zaměření, s pedagogickou specializací.
Přijímací zkouška má charakter ústního pohovoru (diskuse o bakalářské práci, orientace v problematice oboru).
Předpokládá se znalost základů humanitních věd (pedagogika, psychologie, filozofie, sociologie, historie, právo a metodologie vědeckého výzkumu); odborné znalosti (sociální politika a práce, multikulturní výchova, školský management, vzdělávací politika, organizace neziskového sektoru, systém celoživotního vzdělávání,  statistika a informační technologie).
Pozn. Pokud student absolvoval bakalářský obor humanitního zaměření, který nemá pedagogickou specializaci, složí v prvním semestru studia rozdílovou zkoušku.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž prvních 35 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Pokud se uchazeč o kterýkoli z navazujících magisterských oborů umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.