Studijní program:
  N6101 Filozofie
Studijní obor:
  6101T014 Religionistika
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  2 r., Mgr.
Počet přijímaných 2017/2018:
  15
Počet uchazečů 2016/2017:
   8
Počet přijatých 2016/2017:
   2
 
Charakteristika oboru:
Magisterské studium připravuje studenty pro samostatnou a řídící práci v oblastech veřejné správy, v občanském sektoru, v poradenství a v publicistice i pro badatelskou či pedagogickou činnost. Dalším cílem je vybavit studenty podrobnějšími znalosti některých vybraných okruhů, např. jednotlivých náboženských systémů, jednotlivých náboženských fenoménů a vazeb náboženství na různé aspekty osobního i sociálního a kulturního života. Studium se zaměří na současnou náboženskou scénu České republiky ve středoevropském, euroatlantickém a globálním kontextu. Současnou českou religiozitu bude mapovat i s ohledem na regionální problematiku.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolventi získají v návaznosti na obecný přehled poskytnutý v bakalářském stupni znalosti o dalších vybraných náboženstvích, podrobné poznatky o jednom vybraném systému a dále schopnost shromažďovat informace o náboženství a interpretovat je historicky, fenomenologicky, sociologicky, psychologicky. Získají rovněž podle vlastní volby podrobnější znalosti a praktické dovednosti v oborech jako je veřejná správa, poradenství, publicistika. V klinicky orientovaných seminářích získají speciální dovednosti pro odbornou analýzu a pomoc při rizikových či patologických jevech náboženského života. Absolventi se uplatní jako individuální poradci v oblasti sekt a nových náboženských směrů, při organizování mezináboženského, a vůbec multikulturního dialogu v různých vzdělávacích, osvětových a poradenských institucích. Další uplatnění naleznou v osvětové činnosti spočívající v přednáškách a kurzech pro odbornou veřejnost, v publikační i ediční činnosti. Absolvent bude rovněž schopen pracovat v odborných útvarech veřejné správy se zaměřením na styky státu a náboženských subjektů, na ochranu náboženských a kulturních práv menšin a pěstování sekulárně-náboženského dialogu v naší společnosti. Dalším možným uplatněním je mezinárodní obchod a diplomacie týkající se částí světa s významným vlivem různých náboženství.
 
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Ústní přijímací zkouška - obhajoba projektu diplomové práce.
Studenti jiných oborů, než religionistika a také všichni studenti mimo FF Univerzity Pardubice, musí přijímací komisi předložit buď potvrzený výpis zkoušek, nebo svůj index.
Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 6 normostran, který musí obsahovat návrh tématu, výzkumné otázky, předpokládaný postup práce, zvolenou teorii a metody a také přehled bibliografie, případně jiných zdrojů (například u terénního výzkumu přehled kontaktních osob), uchazeč jej zašle na studijní oddělení Fakulty filozofické (poštou nebo mailem) do 30. 4. 2017.
Pozn. Absolventi nereligionistického bakalářského oboru složí v prvním semestru studia rozdílovou zkoušku.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Celkový součet bodů (maximálně 100) určí pořadí uchazečů, z nichž prvních 15 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu.   
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Pokud se uchazeč o kterýkoli z navazujících magisterských oborů umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.