Studijní program:
  N6101 Filozofie
Studijní obor:
  6101T004 Filozofie
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  2 r., Mgr.
Počet přijímaných 2017/2018:
  15
Počet uchazečů 2016/2017:
  10
Počet přijatých 2016/2017:
   3
 
Charakteristika oboru:
Magisterské studium filozofie se zaměřuje na klasická témata se zřetelem k politickému myšlení a problému výchovy. Filozofie je tu jako možnost a příležitost pro ty, kteří pocítili nesamozřejmost vlastního žití a nesamozřejmost toho, v čem žijí, a pokoušejí se nad tím zamyslet, a kteří proto ve svém myšlení vstupují do rozhovoru s mysliteli. Není pro ty, kteří hledají připravené odpovědi (nějaké „pokrokové“ ideologie, jež je přivedou ke světlým zítřkům). Absolventi získají obecný vhled a dílčí specializační znalosti o vztahu filozofie, politického myšlení a výchovy v kontinuitě evropského myšlení od antiky po dnešek. Specifikem navazujícího magisterského studia je zejména politická filozofie, filozofická komeniologie a filozofie výchovy.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolventi získají v návaznosti na obecný přehled poskytnutý v bakalářském stupni důkladnější znalosti o vybraných filozofických problémech a důkladnější schopnosti interpretační - kursy jsou zaměřeny na konkrétní problémy a díla, v nichž jsou položeny myšlenkové a strukturní základy moderní společnosti a věd. V tomto kontextu budou schopni osvojovat si další poznatky a prohlubovat analytickou reflexi základních tendencí přítomnosti (především v souvislosti s politikou, mravním a právním rámcem přítomnosti, vědou a kulturou).
Pokud jde o uplatnění na trhu práce, jsou již tradičně absolventi filozofických disciplín jedni z nejúspěšnějších - souvisí to s tím, že studium filozofie vede studenta k samostatnému kritickému myšlení a k interpretační zdatnosti stále složitějších společenských jevů. To spoluvytváří dobré předpoklady pro kultivovanější zvládání instrumentálně-adaptabilních nároků praxe. V každodenní praxi pak budou mít absolventi dobré předpoklady přesně formulovat a rozlišovat problémy a pomáhat při hledání inovativních řešení v mnohých oborech společenského života, a to nejen v domácím prostředí, ale též na poli mezinárodní spolupráce.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška má charakter pohovoru. Během pohovoru uchazeči ústně představí projekt své diplomové práce a prokáží základní orientaci ve zvoleném tématu. Uchazeči, pokud již mají po SZZ, respektive dopsali bakalářskou práci, předloží práci komisi. Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 2 a nejvýše 4 stran textu mimo bibliografii, uchazeč jej zašle na studijní oddělení Fakulty filozofické (poštou nebo mailem) do 30. 4. 2017.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Celkový součet bodů (maximálně 100) určí pořadí uchazečů, z nichž prvních 15 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu.  Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají minimálně 20 bodů.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Pokud se uchazeč o kterýkoli z navazujících magisterských oborů umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.