Studijní program:
  B6101 Filozofie
Studijní obor:
  6101R0014 Religionistika
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
  20
Počet uchazečů 2016/2015:
  25
Počet přijatých 2016/2015:
  12
 
Charakteristika oboru:
Studium oboru vychází z důkladného studia humanitní vzdělanosti a je zaměřeno především prakticky. Cílem je vybavit studenty poznatky o současné české náboženské scéně a regionálních zvláštnostech a současně i o evropském kontextu náboženského myšlení a života. Důraz je kladen na interkulturní a mezináboženskou problematiku a dále na přínos i rizika současné religiozity včetně různých forem náboženského sektářství a náboženského fundamentalismu.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolventi získají teoretické poznatky o povaze náboženství z hlediska různých vědních disciplín, o hlavních světových náboženských systémech, vedoucí k hlubšímu pochopení současné české a západní religiozity.
Předpokládaným uplatněním absolventů je individuální poradenství v oblasti sekt a nových náboženských směrů, v otázkách multináboženského, a tím i multikulturního dialogu, dále osvětová a publicistická činnost. Absolvent bude rovněž schopen pracovat v občanských iniciativách a v odborných útvarech regionální i celostátní veřejné správy se zaměřením na ochranu náboženských a kulturních práv menšin a pěstování sekulárně-náboženského dialogu v naší společnosti.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška zahrnuje písemnou část, která je uspořádána takto:
a) humanitní vědomosti, historie, geografie, literatura, politika/15 otázek
b) schopnosti logického myšlení/5 otázek
c) znalost terminologie humanitních oborů/10 otázek
d) znalost religionistické látky v rozsahu středoškolského  zdělání a informací z hromadných sdělovacích prostředků/20 otázek
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek další v pořadí podle počtu bodů (maximálně 50) od nejlepšího do celkového počtu 20.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje následující podmínky a doloží je úředně ověřenými kopiemi vysvědčení.
Uchazeč má průměr známek z dále uvedených předmětů na střední škole (pokud se tyto předměty vyskytují) do 1,60 včetně (při běžném pětistupňovém známkování). Jde o tyto předměty: čeština (resp. vyučovací jazyk), cizí jazyky, dějepis, základy společenských věd, religionistika, přičemž průměr je počítán ze známek minimálně ze tří různých předmětů. Průměr se počítá z výročních vysvědčení prvních tří ročníků a pololetního čtvrtého ročníku. Student k přihlášce přiloží ověřené kopie těchto dokladů.
 
 
Přípravný kurz:
ne