Studijní program:
  B7310 Filologie
Studijní obor:
  7310R348 Německý jazyk pro odbornou praxi
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
  40
Počet uchazečů 2016/2017:
  38
Počet přijatých 2016/2017:
  22
 
Charakteristika oboru:
Bakalářský studijní program má interdisciplinární charakter. Jeho cílem je vybavit studenty potřebnou úrovní komunikativní kompetence v německém i v českém jazyce, potřebnými vědomostmi v oblasti lingvistické, literární a kulturní, teoretickými poznatky z oblasti odborného překladu a praktickými překladatelskými dovednostmi a seznámit je se základy ekonomicko-správních disciplín tak, aby dokázali pracovat s texty tematicky zaměřenými do této oblasti.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolventi získají odpovídající komunikativní kompetenci v německém a českém jazyce, překladatelské dovednosti a základní orientaci v terminologii a problematice odborných předmětů.
Absolventi se uplatní v orgánech státní správy a samosprávy, v soukromých podnicích s podílem zahraničního kapitálu, v obchodních firmách, v kulturních nadacích, v překladatelských agenturách, v redakcích a všude tam, kde bude zapotřebí jazykově zdatných pracovníků při zapojování naší země do evropských struktur.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška má písemnou formu. Test ověřuje řečové dovednosti jako poslech, čtení, psaní a dále také znalosti lexikálně-gramatických struktur.
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Kritériem pro přijetí uchazečů je pořadí, jehož dosáhli součtem bodového ohodnocení (maximálně 100) písemné přijímací zkoušky. Ke studiu bude přijato 40 nejúspěšnějších uchazečů.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud doloží úředně ověřenou kopii jazykového certifikátu z německého jazyka na úrovni B1 (s výsledkem „sehr gut“ nebo „gut“) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), který nesmí být starší než 3 roky. Jazyková úroveň podle CEFR musí být uvedena v certifikátu. Žádá-li uchazeč o přijetí ke studiu bez přijímacího řízení, přikládá certifikát k přihlášce k přijímacímu řízení.
 
 
Přípravný kurz:
ne