Studijní program:
  B6107 Humanitní studia
Studijní obor:
  6107R003 Humanitní studia
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
    60
Počet uchazečů 2016/2017:
  178
Počet přijatých 2016/2017:
    67
 
Charakteristika oboru:
Cílem studia je poskytnout teoretické poznatky o problematice humanitních studií a společenských věd v jejich vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech a návod k jejich praktickému uplatnění ve vybraných profesích. Studijní obor nabízí v multidisciplinární formě vyvážené zastoupení v disciplínách historie, sociologie, psychologie, pedagogiky, antropologie a informatiky a vcelku vytváří moderní a široký základ pro celostní chápání problémů člověka a společnosti.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Studium oboru připravuje odborníky humanitního zaměření s teoretickými znalostmi a řadou praktických dovedností multidisciplinární povahy. Absolventi najdou uplatnění v oblasti správy a řízení ve státní správě i samosprávě, v oblasti podpůrných činností výzkumných a badatelských aktivit různých institucí, ve sféře neziskových organizací a při poskytování poradenství v prostoru multikulturní sféry a humanitně zaměřených organizací a institucí.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku, kterou tvoří dva testy:
a) test všeobecných znalostí ze souboru společenských věd,
b) test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.).
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100 bodů) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 60 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
Přípravný kurz: