Studijní program:
  B7310 Filologie
Studijní obor:
  7310R334 Anglický jazyk pro odbornou praxi
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
  40
Počet uchazečů 2016/2017:
  265
Počet přijatých 2016/2017:
  48
 
Charakteristika oboru:
Interdisciplinární obor primárně filologického zaměření připravuje absolventy pro efektivní komunikaci v anglickém i mateřském jazyce v oblastech komerčních, administrativních a správních. Jádrem je jazykové studium orientované na používání jazyka v rovině obecné i odborné (oblast komerční, administrativní a správní). Získání poznatků v lingvistických, literárních a kulturních disciplínách a teorii odborného překladu; překladatelských dovedností a základní orientace v ekonomicko-správních disciplínách.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent dosáhl úrovně C1 komunikativní kompetence v anglickém jazyce, rozvinul svou komunikativní kompetenci v českém jazyce, získal základní orientaci v odborné terminologii v češtině i angličtině, získal orientaci ve struktuře oboru anglický jazyk (základní vědomosti z lingvistických a literárně-kulturních disciplín) a základní vědomosti z oblasti práva, veřejné správy, managementu a marketingu; získal dovednost efektivně prezentovat projekty, produkty či instituce.
Absolventi se uplatní jako členové pracovních týmů v multikulturním prostředí, v orgánech státní správy a samosprávy, v podnicích s podílem zahraničního kapitálu, v obchodních firmách, kulturních nadacích, v evropských strukturách, politické administrativě, překladatelských agenturách, v redakcích, apod.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce – ověřuje:
řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním)
znalosti lexikálně-gramatických struktur
znalosti anglo-amerického literárního a kulturního kontextu
 
 
Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni B2 (Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá 10 bodů v přijímacím řízení.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Na základě získaných bodů (maximálně 110) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 40 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
Přípravný kurz: