Studijní program:
  B7310 Filologie
Studijní obor:
  7310R255 Slavistická studia zemí Evropské unie
  (dvouobor)
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
  40
Počet uchazečů 2016/2017:
  17
Počet přijatých 2016/2017:
    8
 
Charakteristika oboru:
Studijní obor Slavistická studia zemí Evropské unie je na základě platné akreditace nabízen v kombinaci s oborem Historie.
Cílem tohoto dvouoborového studia je poskytnout v rámci bakalářského stupně vzdělání nabídku kulturně – historicko–jazykového studia, uplatnitelného přímo v praxi ve sférách obchodních a turistických. Vzhledem ke stávající jazykové struktuře Evropské unie si může student v rámci oboru “Slavistická studia zemí EU” zvolit jako hlavní jeden ze čtyř jazykových modulů: 1) polský; 2) slovinský; 3) bulharský; chorvatský. V obsahu výuky je položen důraz na kulturní dějiny a současné reálie příslušné země a jazyk. Součástí studia je alespoň semestrální pobyt na příslušné zahraniční univerzitě, odpovídající jazykově hlavnímu zvolenému modulu.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolventi dvouoborového bakalářského studia v kombinaci „Slavistická studia zemí EU - Historie” jsou připravováni především pro uplatnění v praxi: turistický průmysl, střední management v rámci firem podnikajících v příslušné jazykové oblasti; jsou vybaveni praktickou znalostí jazyka a reálií příslušných zemí. Vedle aktivní znalosti některého ze světových jazyků, který zvládli jako jazyk maturitní (v jeho zdokonalování budou pokračovat i během dvouoborového bakalářského studia v rámci oboru „Historie”), budou schopni aktivně komunikovat dalším ze slovanských jazyků Evropské unie. Díky této jazykové kombinaci mohou získat uplatnění jak ve výše zmíněných domácích podnikatelských sférách, zaměřených svými aktivitami na příslušné jazykové oblasti, tak v institucích celounijních.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Uchazeč přikládá k přihlášce doklad o zdravotní způsobilosti absolvovat samostatně v průběhu studia semestrální stáž na vysoké škole v zahraničí. Písemná přijímací zkouška je pro tuto dvouoborovou kombinaci společná a skládá se ze dvou částí:
a) základní orientace v historických událostech a jejich souvislostech a v odborné literatuře
b) test ověřující vybrané řečové dovednosti a znalost lexikálně gramatických struktur angličtiny
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Přijati budou a) uchazeči splňující podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, b) uchazeči, kteří vykonají úspěšně přijímací zkoušku a umístí se v pořadí podle počtu bodů (maximálně 100) do takového místa, které doplní celkový počet přijatých uchazečů na 40 (10 do každého modulu).
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Uchazeč má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje alespoň jeden z těchto předpokladů:
a)         Maturoval na gymnáziu z dějepisu se známkou 1, z angličtiny se známkou 1 nebo 2. Při maturitní zkoušce dosáhl studijního průměru nejvýše 1,30 a v průběhu středoškolského studia nebyl z žádného předmětu klasifikován hůře než „dobře”. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledních čtyř ročníků středoškolského studia.
b)         Je autorem soutěžní práce Studentské odborné činnosti (SOČ) v oboru historie nebo příbuzných společensko-vědních oborech, s níž se účastnil celostátního kola této soutěže nebo se umístil na 1. až 3. místě v krajském kole. Jako doklad k žádosti přikládá ověřenou kopii soutěžního diplomu a jeden exemplář rukopisu soutěžní práce. Zároveň maturoval na gymnáziu z angličtiny se známkou 1 nebo 2.
Žádá-li uchazeč o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky podle bodu a) nebo podle bodu b), přikládá příslušné doklady (maturitní vysvědčení, soutěžní diplomy, rukopis soutěžní práce) k přihlášce k přijímacímu řízení.
Pokud uchazeč maturuje v roce konání přijímacího řízení, může příslušné doklady spolu s žádostí o přijetí bez přijímacího řízení předložit dodatečně, a to tak, aby byly studijnímu oddělení doručeny nejpozději třetí pracovní den předcházející termínu konání přijímací zkoušky. I uchazeč, který žádá o přijetí bez přijímací zkoušky, se dostaví k písemné zkoušce ve stanoveném termínu. Před zahájením písemné přijímací zkoušky pak bude informován o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno.
 
 
Přípravný kurz:
ne
 
 
Studijní plány: