Studijní program:
  B6101 Filozofie
Studijní obor:
  6101R0014 Religionistika (dvouobor)
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
  10
Počet uchazečů 2016/2017:
  13
Počet přijatých 2016/2017:
   5
 
Charakteristika oboru:
Studium oboru vychází z důkladného studia humanitní vzdělanosti a je zaměřeno především prakticky. Cílem je vybavit studenty poznatky o současné české náboženské scéně a regionálních zvláštnostech a současně i o evropském kontextu náboženského myšlení a života. Důraz je kladen na interkulturní a mezináboženskou problematiku a dále na přínos i rizika současné religiozity včetně různých forem náboženského sektářství a náboženského fundamentalismu.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolventi získají teoretické poznatky o povaze náboženství z hlediska různých vědních disciplín, o hlavních světových náboženských systémech, vedoucí k hlubšímu pochopení současné české a západní religiozity.
Předpokládaným uplatněním absolventů je individuální poradenství v oblasti sekt a nových náboženských směrů, v otázkách multináboženského, a tím i multikulturního dialogu, dále osvětová a publicistická činnost. Absolvent bude rovněž schopen pracovat v občanských iniciativách a v odborných útvarech regionální i celostátní veřejné správy se zaměřením na ochranu náboženských a kulturních práv menšin a pěstování sekulárně-náboženského dialogu v naší společnosti.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška zahrnuje písemnou část, která je uspořádána takto:
a) humanitní vědomosti, historie, geografie, literatura, politika/15 otázek
b) schopnosti logického myšlení/5 otázek
c) znalost terminologie humanitních oborů/10 otázek
d) znalost religionistické látky v rozsahu středoškolského vzdělání a informací z hromadných sdělovacích prostředků/20 otázek
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek další v pořadí podle počtu bodů (maximálně 50) od nejlepšího do celkového počtu 10.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje následující podmínky a doloží je úředně ověřenými kopiemi vysvědčení.
Uchazeč má průměr známek z dále uvedených předmětů na střední škole (pokud se tyto předměty vyskytují) do 1,60 včetně (při běžném pětistupňovém známkování). Jde o tyto předměty: čeština (resp. vyučovací jazyk), cizí jazyky, dějepis, základy společenských věd, religionistika, přičemž průměr je počítán ze známek minimálně ze tří různých předmětů. Průměr se počítá ze známek za poslední čtyři ročníky středoškolského studia, kromě posledního ročníku z koncových vysvědčení, u posledního ročníku z pololetního vysvědčení. Při jiné stupnici budou známky z těchto předmětů převedeny do pětistupňového známkování. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie vysvědčení z posledních čtyř ročníků středoškolského studia. V případě, že uchazeč maturuje v roce konání přijímacího řízení, zašle ověřenou kopii pololetního vysvědčení posledního ročníku.
 
 
Přípravný kurz:
ne