Studijní program:
  B7105 Historické vědy
Studijní obor:
  7105R065 Ochrana hmotných památek
   (dvouobor)
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
  35
Počet uchazečů 2016/2017:
  27
Počet přijatých 2016/2017:
  16
 
Charakteristika oboru:
Studijní obor Ochrana hmotných památek je na základě platné akreditace nabízen v kombinaci s oborem Historie. Je cíleně připravován v úzké spolupráci s muzejními a archeologickými pracovišti z nejbližšího okolí (zvláště Východočeské muzeum v Pardubicích a Muzeum východních Čech v Hradci Králové).
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Účelem studijního oboru je výchova absolventa připraveného na práci vyšší odborné síly v instituci s historickým zaměřením (muzeum, památkový ústav, občanská sdružení etc.). Jeho úkolem bude řídit a kontrolovat činnost na dílčím úseku odborného pracoviště, popřípadě vykonávat samostatné specializované činnosti (např. podíl na organizování terénní výkopové aktivity, provádění fotodokumentace a katalogizace sbírkového materiálu apod.). Absolventi tohoto bakalářského studia budou připravováni především pro uplatnění v praktických činnostech, nikoli pro vědeckovýzkumnou činnost. Od absolventa se očekává dobré zvládnutí základů odborné práce, ucelených znalostí archeologie a muzeologie a zběhlost v terénní, laboratorní i kancelářské praxi s přihlédnutím k památkové legislativě a obecným zásadám managementu v oboru.
Úzká návaznost tohoto studijního oboru na aktuální potřebu pracovního trhu je zaručena přímou spoluprací s archeologickými pracovišti jak v rámci výuky, tak v průběhu povinných praxí.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Písemná přijímací zkouška je pro tuto dvouoborovou kombinaci společná a skládá se ze dvou částí:
a) test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.),
b) písemná zkouška ověřující uchazečovu základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a v odborné literatuře.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek bodu a) a b) další v pořadí podle počtu získaných bodů dosažených u přijímacích zkoušek (maximálně 100) od nejlepšího do celkového počtu dle jednotlivých kombinací.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
 
Uchazeč má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje alespoň jeden z těchto předpokladů:
a)         Maturoval na gymnáziu z dějepisu se známkou 1, při maturitní zkoušce dosáhl studijního průměru nejvýše 1,30 a v průběhu středoškolského studia nebyl z žádného předmětu klasifikován hůře než „dobře”. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledních čtyř ročníků středoškolského studia.
b)         Je autorem soutěžní práce Studentské odborné činnosti (SOČ) v oboru historie nebo příbuzných společensko-vědních oborech, s níž se účastnil celostátního kola této soutěže nebo se umístil na 1. až 3. místě v krajském kole. Jako doklad k žádosti přikládá ověřenou kopii soutěžního diplomu a jeden exemplář rukopisu soutěžní práce.
Žádá-li uchazeč o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky podle bodu a) nebo podle bodu b), přikládá příslušné doklady (maturitní vysvědčení, soutěžní diplomy, rukopis soutěžní práce) k přihlášce k přijímacímu řízení.
Pokud uchazeč maturuje v roce konání přijímacího řízení, může příslušné doklady spolu s žádostí o přijetí bez přijímacího řízení předložit dodatečně, a to tak, aby byly studijnímu oddělení doručeny nejpozději třetí pracovní den předcházející termínu konání přijímací zkoušky. I uchazeč, který žádá o přijetí bez přijímací zkoušky, se dostaví k písemné zkoušce ve stanoveném termínu. Před zahájením písemné přijímací zkoušky pak bude informován o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno.
 
 
Přípravný kurz:
ne