Resocializační pedagogika

Studijní program:
N7507 - Specializace v pedagogice
Kreditní limit:
120
Typ:
Navazující/Prezenční
Standardní doba studia:
Studijní obor:
7507T086 - Resocializační pedagogika
Segment: Pedagogika a psychologie marginalizovaných skupin
Povinné předměty
 
 
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KVV/ETPG
Etika pro pedagogy
'PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.', 'Mgr. Lucie Hájková'
---
2
0+0+1
Zp
 ZS/1
KVV/METPG
Metodologie pedagogického výzkumu
'PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/1
KVV/MKPG
Multikulturní pedagogika
'Mgr. Lucie Hájková'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KVV/PZLO
Právo - základy legislativy oboru
'JUDr. Eva Vaňková'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KVV/SOPG
Sociální pedagogika a volný čas
'Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.'
---
2
0+0+2
Zp
 ZS/1
KVV/SOPSM
Sociální psychologie
'PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.', 'PhDr. Jana Křišťálová'
---
5
1+0+1
Zp
 ZS/1
KVV/SPPG
Speciální pedagogika
'PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 ZS/1
KVV/ZKRO
Rozdílová zkouška
'prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.'
---
1
0+0+0
Zk
 ZS/1
KVV/MEPČ
Metodika probační činnosti *
'Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.'
KVV/METPG
2
0+0+2
Zk
 LS/1
KVV/PGPSM
Pedagogická psychologie *
'PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.'
KVV/SOPSM
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KVV/SOPR
Sociální práce
'Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zk
 LS/1
KVV/DIPR
Diplomová práce
'Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.'
---
15
0+0+0
Zp
 /2
KVV/ANDR
Andragogika *
'PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.'
KAA/DAJ1, KVV/REPG1
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
KVV/DISE
Diplomový seminář
'PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.'
2
1+0+0
Zp
 ZS/2
KVV/PDIP
Projekt diplomové práce
'prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.'
3
1+0+0
Zp
 ZS/2
KVV/STPC
Statistické zpracování dat na PC *
'Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.'
KVV/MEPČ
2
0+2+0
Zk
 ZS/2
1. Předmět Rozdílová zkouška si zapisují pouze studenti, jejichž humanitní bakalářský obor neměl pedagogickou specializaci. Zkouška probíhá ústní formou před komisí, jmenovanou vedoucím katedry, v prosinci příslušného roku. Předmět se nerozvrhuje.
Segment: Teorie a praxe resocializačního procesu
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KVV/SOVY
Sociologie výchovy a sociopatologie
'prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/1
KVV/ETOP
Etopedie *
'PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.'
KVV/SPPG
3
1+0+1
Zp
 LS/1
KVV/KOIN
Komunikace a interakce *
'PhDr. Jana Křišťálová'
KVV/ETPG
2
0+0+2
Zp
 LS/1
KVV/MSDCH
Marginální skupiny a deviace chování *
'doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.'
KVV/SOVY
3
2+0+0
Zk
 LS/1
KVV/PRXP
Praxe průběžná
'Mgr. Lucie Hájková'
---
3
0+0+1
Zp
 LS/1
KVV/REPG1
Resocializační pedagogika I *
'prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.'
KVV/SPPG
3
3+0+0
Zk
 LS/1
KVV/PGDG
Pedagog.-psychologická diagnostika *
'PhDr. Jana Křišťálová'
KVV/PGPSM
2
0+0+1
Zp
 ZS/2
KVV/PROCH
Sociálně právní ochrana dětí a mláděže *
'JUDr. Eva Vaňková'
KVV/SOPR
2
1+0+0
Zk
 ZS/2
KVV/PRXS
Praxe souvislá *
'Mgr. Lucie Hájková'
KVV/PRXP
3
0+0+1
Zp
 ZS/2
KVV/REPG2
Resocializační pedagogika II *
'doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.'
KVV/REPG1
3
2+0+0
Zk
 ZS/2
KVV/SRVI
Správa a řízení výchovných institucí *
'prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.'
KVV/ANDR
3
2+0+0
Zk
 LS/2
KVV/VYCV
Výcvik
'PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.'
---
5
0+0+0
Zp
 LS/2
1. Praxi tvoří předměty PRXP a PRXS. Předmět PRXP začíná na začátku druhého semestru a probíhá 1x týdně po dobu 14 týdnů. Předmět PRXS je vykonávána v rozsahu 1 měsíc (či 2 x 14 dní) v průběhu měsíce července - září, či prosince - ledna. 3. Předmět VYCV - studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia vybraný akreditovaný výcvik příslušného ministerstva (např. kurz práce s mládeží ve volném čase, logopedie, arteterapie apod.). Kurzy vybírají dle vlastního výběru v průběhu 1. semestru. Zahajují nejpozději v průběhu 2. semestru.
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AA2
Anglický jazyk - CEFR A2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/FA1P
Francouzský jazyk - CEFR A1+
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/NA2
Německý jazyk - CEFR A2
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/RA1P
Ruský jazyk - CEFR A1+
'Mgr. Hana Shánělová'
---
3
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/SA1P
Španělský jazyk - CEFR A1+
'Mgr. Věra Culková'
---
3
0+2+0
Zk
 ---
Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka, z něhož neskládali zkoušku v Bc. studiu, na uvedené výstupní úrovni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky, ale chtějí v průběhu prvního měsíce daného semestru složit zkoušku na požadované úrovni.
Segment: Povinně volitelný - RESOP
Povinně-volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KSV/ROMM1
Úvod do romistiky I
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KVV/APRO1
Aktuální problémy pedagogického myšlení
'prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/1
KVV/SRVSR
Systém resocializace v SR
'doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KVV/DETI
Skupinová a terapeutická práce s dětmi *
'PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.'
KVV/APRO1, KVV/SOPG
2
0+0+2
Zp
 LS/1
KVV/SKMAM
Školský management
'PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KVV/TEKOS
Terapeutický komunitní systém v resoc.
'doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KTS/TVPZS
Tělesná výchova - povinná
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'
---
1
0+2+0
Zp
 ZS/2
KVV/INTPS
Interkulturní psychologie a problémy
'PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.', 'prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/2
KVV/KVEV
Kvalita a evaluace ve výchovné práci
'prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
KVV/PSZDR
Psychologie zdraví
'PhDr. Jana Křišťálová'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KSV/FOEV
Folklór Evropy
'doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
KTS/TVPLS
Tělesná výchova - povinná
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'
---
1
0+2+0
Zp
 LS/2
KVV/APRO2
Aktuální problémy pedagogického myšlení
'PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
KVV/ASRV
Asertivita
---
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KVV/EXKUR
Exkurze
'PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.'
---
1
0+0+0
Zp
 LS/2
1. Studenti jsou povinni během studia získat minimálně 8 kreditů z povinně volitelných předmětů. 2. Student je povinen vybrat si z povinně volitelných předmětů v průběhu studia 1x předmět TV. 3. Předmět SKMAM si mohou zapsat i studenti, kteří v bc. studiu absolvovali předmět SKMA.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Pedagogika a psychologie
Resocializační pedagogika
Sociální ochrana