Kulturní dějiny - Regionální

Studijní program:
N7105 - Historické vědy
Kreditní limit:
120
Typ:
Navazující/Prezenční
Standardní doba studia: 2 roky
Studijní obor:
7105T035 - Kulturní dějiny: Regionální
Segment: Základní - KD/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/SSE1
Specializační seminář I
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/STRB
Současné trendy bádání
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/STRBS
Současné trendy bádání - seminář
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/HSCD
Hospodářské a sociální dějiny
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
6
2+0+2
Zk
 LS/1
UHV/MHIP
Metody historikovy práce
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/MHIPS
Metody historikovy práce - seminář
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/SSE2
Specializační seminář II *
UHV/SSE1
5
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/DIPR
Diplomová práce
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.', 'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
15
0+0+0
Zp
 /2
UHV/DISE
Diplomový seminář *
UHV/SSE2
5
0+0+2
Zp
 ZS/2
UHV/KHAN
Kulturní a historická antropologie
'PhDr. Ladislav Nekvapil'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/HDEM
Historická demografie
'Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
1. Studenti se zapisují na SSE1, SSE2 a DISE k vedoucímu své práce. 2. Výstupem předmětu SSE2 bude studie vztahující se k připravované diplomové práci. 3. Pokud si student nesplní předmět DIPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AA2
Anglický jazyk - CEFR A2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/FA2
Francouzský jazyk - CEFR A2
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/NA2
Německý jazyk - CEFR A2
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/RA2
Ruský jazyk - CEFR A2
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/SA2
Španělský jazyk - CEFR A2
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
1. Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka na výstupní úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Kód předmětu si studenti zapisují dle zvoleného jazyka (AA2, FA2, SA2, RA2). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky, ale chtějí v průběhu prvního měsíce daného semestru složit zkoušku na požadované úrovni. 2. Složení této jazykové zkoušky se týká pouze studentů nastupujících do 1. ročníku od zimního semestru akademického roku 2009/10 a letech následujících. 3. Studenti skládají zkoušku z jiného jazyka, než jaký absolvovali v bakalářském studiu. 4. Německý jazyk si nesmějí zapsat ti studenti, kteří si jej splnili v bakalářském studiu.
Segment: Regionální - KD/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/MVYZ1
Metodika výzkumu a interpretace I.
'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
UHV/SCR
Šlechta mezi centrem a regionem v raném
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/STAV1
Základy poznávání historických staveb I
'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/MVYZ2
Metodika výzkumu a interpretace II.
'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
4
1+0+1
Zk
 LS/1
UHV/STAV2
Základy poznávání historických staveb II *
'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
UHV/STAV1
5
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/HISG
Historická a sídelní geografie
---
5
0+0+2
Zk
 ZS/2
UHV/NACID
Náboženské a církevní dějiny 19. a 20.st
'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/PAMAM
Památková péče v teorii a praxi
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/ETRVM
Etnografické prameny v regionálním výzku
'doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/KMR
Kulturní mecenát raného novověku
'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/2
UHV/SLESP
Šlechtická společnost v 19. a 20. stol.
'Mgr. Dita Homolová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
1. Pokud si student zvolí tento modul jako specializační, musí povinně absolvovat všechny uvedené předměty. 2. Student, který nastoupil do navazujícího magisterského studia z jiné vysoké školy, kde předmět Historická regionalistika neabsolvoval, může si jej zapsat souběžně s předmětem MVYZ.
Segment: Povinně volitelný - KD/Mgr.
Povinně volitelné předměty
 
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/SLAK
Slovanská archaická kultura
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/DPSP
Dějiny právní a správní
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/HPAM
Hmotná památka v zrcadle písemných
'Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/HVPRA
Historici v praxi
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/MIPSD
Možnosti interpretace pramene k soc. děj
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/SLECH
Šlechtické cestování v raném novověku
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KLKS/SLAK2
Slovanská archaická kultura II.
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/ARPM
Archeologický proseminář
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
---
2
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/DKD
Dobré knihy dětem
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/OEXKM
Odborná exkurze s aktivní účastí
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
0+0+0
Zp
 LS/1
UHV/PSHPM
Příchod na svět v historické perspektivě
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/ROMA
Romanovci, kulturní dějiny carské rodiny
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/SHLAT
Středověké a humanistické latinské texty
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/SPAN1
Dějiny Španělska do 1700 I.
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/ZA19
Život v armádě v 19. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/AUKOM
Aktivní účast na vědecké konferenci
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
0+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/DMSV
Diplomacie mezi světovými válkami
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/PRAXM
Odborná praxe
'PhDr. František Šebek'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
UHV/SRRI
Svatá říše římská v novověku (1495-1806)
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/ZPPI
Základní požadavky pro práci v pam. inst
'Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/DTELA
Dějiny těla
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/GCD
Gender v církevním diskursu
'Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 LS/2
UHV/LIDAM
Lidová architektura - terénní invent.
'Mgr. Zuzana Vařeková'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/MEDI
Sociální dějiny medicíny
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/ZKD2
Ženy kolem divadla v minulosti a souč.
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/ZVENK
Žena ve venkovské společnosti 1650-1850
'Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/HCL1
History of the Czech Lands I
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS
UHV/HCL2
History of the Czech Lands II
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS
UHV/MDLA2
Moderní dějiny Latinské Ameriky II
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS
UHV/MDLA1
Moderní dějiny Latinské Ameriky I
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.'
3
2+0+0
Zp
 LS
1. Studenti jsou povinni získat minimálně 18 kreditů z povinně volitelných předmětů z nabídky tohoto modulu. Posluchači Regionálního modulu si mohou místo jedné povinně volitelné přednášky zvolit po dohodě s příslušným odborným pracovištěm odbornou praxi v délce 2 týdnů během zkouškového období (letního) semestru. Vyhodnocení odborné praxe je možno provést až na počátku následujícího (zimního) semestru. Proto si studenti zapisují odbornou praxi ve 3. semestru. Zápočet z odborné praxe uděluje vedoucí příslušného diplomového semináře, navazujícího na specializační seminář II. 2. Student se může účastnit odborných exkurzí dle nabídky katedry. Kredity lze získat v rámci magisterského studia pouze za jednu exkurzi, na níž se aktivně podílel. Předpoklad pro aktivní účast upřesní vyučující organizující konkrétní exkurzi. V případě vyššího zájmu budou upřednostněni studenti s aktivním podílem. 3. Předměty AUKOM a PRAXM se nevypisují v době zápisů na začátku semestru, ale až v jeho průběhu podle stávajících možností. Přihlášení studenti budou pak zapsáni hromadně podle pokynů ÚHV. 4. Aktivní osobní účast (vystoupení s vlastním příspěvkem, organizační zabezpečení) na vědecké konferenci, jejíž obsah souvisí s náplní studia. Kritéria této aktivní účasti stanoví pro každou jednotlivou konferenci vedoucí katedry. 5. Pokud požadovanou zkoušku složil student v rámci bakalářského studia, může požádat o její uznání. 6. Studenti si mohou vybírat z povinných předmětů ostatních modulů, pokud to umožní volná kapacita. Tyto předměty jim budou uznány jako povinně volitelné.
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Specializace - historická regionalistika
Kulturní dějiny