Závěrečná práce

Závěrečná práce je písemnou prací v rozsahu  minimálně 40 NS včetně veškerého vědeckého aparátu, kterou student dokládá schopnost zpracovat vybraný didaktický, pedagogický nebo psychologický problém vyplývající z jeho vlastního oborového studia vědeckými metodami.
Téma  práce  si student volí buď  ze seznamu témat závěrečných prací, doporučených lektory DPS, nebo zpracovává téma dle vlastního výběru, ale  vždy  po dohodě s garanty studia a vedoucím písemné práce.
Seznam témat písemných prací zde.
Pokud se jedná o práci, která má charakter návrhu učebního textu, nebo se jedná o práci, která je překladem cizojazyčného odborného textu z oblasti didaktiky, pedagogiky nebo psychologie, musí práce obsahovat vlastní komentář  autora v rozsahu minimálně ¼ rozsahu celé závěrečné práce. Komentář  musí obsahovat informace pro kterou školu, eventuelně  ročník a předmět je  text určen a zdůvodnění, v čem tkví novost textu a jeho využití.
Každá písemná práce  musí mít   vedoucího práce z řad  lektorů DPS, student  dále  může  konzultovat  zpracovávání práce i s dalšími odborníky.
Student je odpovědný za  dodržování všech platných norem pro zpracovávání vědeckých písemných prací a  publikací (ČSN/ISO 690, Směrnice  Univerzity Pardubice č. 13/2007). Příslušná směrnice v nejnovější oficiální podobě je dostupná na https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/smernice/2007/sm-13-2007-uz.pdf.
Písemná práce musí obsahovat Zadání tématu závěrečné práce DPS, které si student po jeho schválení vedoucím práce vyzvedne na sekretariátě KVV a tento originál vloží do pevné vazby práce.
Písemná práce  se odevzdává ve dvou  svázaných výtiscích (z nichž  minimálně  jeden musí být v pevné vazbě) a  jedenkrát  na  CD v pdf. formě, které je  přílohou jednoho výtisku práce.
Na  písemnou práci jsou zpracovány dva písemné posudky (jeden od  vedoucího práce a jeden od  oponenta, kterého určí garanti DPS), které jsou předmětem obhajoby písemné práce v průběhu závěrečných zkoušek.

Návrh zadání závěrečné práce

Zadání závěrečné práce