Pedagogika a psychologie pro DPS

 1. Vývoj  institucionalizace  vzdělávání a výchovy v Evropě. Pojetí člověka (dospělého a  dítěte).
 2. Problémy vnějších vlivů na  prosazování  pedagogických inovací a reforem v oblasti struktury obsahu vzdělávání.  Změna  cílů výchovy  a  vzdělávání ve  vývoji společnosti.
 3. Vliv  industrializace na  systematizaci státního vlivu na  oblast školství a  vzdělávání. Byrokratizace a systémy  kontroly  „kvality“. Pojetí hodnoty ve vzdělávání.
 4. Současné problémy  s pojetím kvality vzdělávání a  výchovy. Základní problémy  plošného testování žáků a  hodnocení škol.
 5. Pojetí vzdělanosti a  její  smysl pro potřeby současné doby z hlediska prosazování nových technologií. Problém socializace člověka prostřednictvím školského systému.
 6. Kurikulární reforma  v ČR podle  Zákona  č. 561/2004 Sb. Základní problémy včleňování  dovedností, postojů a  hodnotové orientace  žáků do obsahu vzdělávání.
 7. Základní principy  moderní didaktiky – efektivní  učební metody a formy. Pojetí Komenského smyslu vzdělávání a  výchovy z hlediska  současnosti.
 8. Tradice  reformních a  alternativních škol v Čechách a  na  Moravě a  jejich vliv v současnosti.  Základní  poruchy  učení v současnosti a  formy  jejich řešení.
 9. Montessori a waldorfská pedagogika z hlediska  současných potřeb a cílů výchovy a  vzdělávání (tzv. klíčové kompetence).
 10. Práce s dětmi s LMD, ADD a ADHD zvláště z hlediska inkluzivního principu. Problém nadaných dětí. Selekce  ve  vzdělávání.
 11. Současný systém rozdělení zřizovatelských kompetencí ve školství mezi státem, samosprávou (kraje, obce) a  soukromými subjekty v České republice. Pojetí pedocentrismu.
 12. Didaktický výběr  učiva. Tvorba  kurikula ve škole (RVP a ŠVP) a role  učitele v něm.
 13. Změna  paradigmatu v současnosti a  její problémy: člověk není objektem, ale  subjektem vzdělávání. Problémy  technokratického přístupu ke  vzdělávání.
 14. Pojetí mimoškolní pedagogiky a  teorie  volného času. Výchovné působení sportovně a  kulturně orientovaných organizací.  Problém autonomizace školství.
 15. Základní problémy pedagogické práce s hendikepovanými a sociálně znevýhodněnými lidmi.
 16. Problémy evaluace  ve školství a  vzdělávání. Smysl a  cíle  hodnocení člověka a  instituce. Význam  zpětné vazby v pedagogickém procesu.
 17. Pojem výchova a  vzdělání (hlavní rozdíly). Činitelé výchovy a  jejich role v praxi ovlivňování nové generace. Pedagogicko psychologické aspekty komunikace a interakce učitel – účastník vzdělávacího procesu. Problém autority ve vzdělávání dospívajících.
 18. Aktuální problémy  současného školství – problém globalizace  a  internacionalizace  národních školských systémů.  Pojem kyberšikany a mobbingu.
 19. Problém standardizace ve školství a v pedagogickém procesu. Znaky profesionalizace  učitelů a  vychovatelů.  Hlavní problémy  autority  učitele dnes.
 20. Předmět psychologie a nejzákladnější psychologické pojmy.  Přehled hlavních skupin psychických jevů (psychické procesy,stavy, specificky získané dispozice, vlastnosti osobnosti).
 21. Vývoj a formování osobnosti (základní pojmy a zákonitosti, formování motivů).
 22. Učení  (druhy, zákonitosti atd.). Současné přístupy k problematice učení. Typologie učení. Přehled teorií učení a jejich rozbor (behaviorální, kognitivní, sociální atd.). Motivace – výkonová motivace, motivace k učení.
 23. Výzkumy podporující teorie učení. Osobnost učícího se (předpoklady dospívajících k učení a vzdělávání, bariéry učení v dospělosti, osobnostní rysy a kognitivní styly, tvůrčí schopnosti a možnosti jejich rozvíjení). Efektivní zpracování informací. Smysluplné učení.
 24. Osvojování intelektových dovedností (řešení problémů, vývojová stádia řešení problémů, tvůrčí řešení problémů – kreativita).Osvojování vědomostí (učení ve spirále, zapomínání a opakování).
 25. Emocionální aspekty učení a vzdělávání dospívajících. Tréma a úzkost, psychologické aspekty zkoušení a hodnocení. Problematika zátěže a stresu v učení a vzdělávání dospívajících(únava a její prevence.) Speciální problémy učení a vzdělávání dospívajících - psychologie učení se cizím jazykům.