Metodologie pro DPS

 1. Vědecký výzkum v pedagogice, druhy, úrovně a etapy pedagogického výzkumu.
 2. Kvantitativně orientovaný pedagogický výzkum a jeho hlavní fáze. Výzkumný problém, hypotéza výzkumu.
 3. Výzkumné metody a techniky sběru dat, jejich třídění.
 4. Metody kvantitativního výzkumu. Druhy, charakteristiky, užití.
 5. Metody kvalitativního výzkumu. Druhy, charakteristiky, užití.
 6. Výzkumný soubor, druhy výběrů do výzkumných souborů.
 7. Měření v pedagogickém výzkumu, jeho druhy a vlastnosti.
 8. Analýza kvalitativních dat, výzkumné designy.
 9. Vzájemný vztah pojmů nástroj,  kritérium, indikátor a jejich funkce v hodnocení efektivity  výzkumu.
 10. Role  a  funkce  proměnných v pedagogickém výzkumu.
 11. Význam logiky pro metodologii. Základní logické kategorie (pojmy, soudy, úsudky), jejich druhy, tvorba. Definice, druhy. Chyby při formulaci definic.
 12. Popisná statistika, základní charakteristiky statistického souboru.
 13. Náhodná veličina - spojitá, diskrétní, základy teorie pravděpodobnosti.
 14. Testování statistických hypotéz.
 15. Závislost náhodných veličin, korelace, regrese, kontingenční tabulky.