Obecná a oborová didaktika pro DPS

 1. Pojem didaktika a vysvětlení souvislostí mezi pojmy: výchova, vzdělávání,  vzdělání, vyučování, učení. Příprava  učitele  na  vyučovací hodinu.
 2. Charakteristika  forem vzdělávání. Učení a jeho druhy. Vztah mezi vyučováním a  učením.
 3. Dokumenty upravující pravidla pro vyučování na  středních školách. Problematika  standardizace učiva. Principy  organizace  výuky  v Národním programu rozvoje  vzdělávání (Bílá kniha) z roku 2001.
 4. Cíle  vyučování, obsah výuky, učební plán a osnovy z hlediska potřeb učitele a žáků. Pojetí RVP. Smysl tzv. klíčových kompetencí.
 5. Proces  osvojování si vědomostí a jeho řízení. Druhy vědomostí. Sebereflexí metody  z hlediska žáků.
 6. Druhy  dovedností a řízení procesu jejich osvojování. Postoje a kompetence.
 7. Podpora a využití aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků ve vyučování. Charakteristika, stupně, typy.
 8. Didaktické principy z hlediska  tradičního a  moderního pojetí didaktiky.
 9. Problematika  pedagogické interakce. Smysl a  funkce verbální a  neverbální komunikace ve vyučování.
 10. Proces  ověřování  porozumění vyučovací látce. Funkce a vlastnosti otázek. Typy  otázek a  techniky kladení otázek.
 11. Metody a  formy výuky. Typy a druhy metod. Efektivita forem výuky.
 12. Aktivizující metody  výuky. Využitelnost alternativních metod a forem výuky. Pojetí individualizace pedagogického procesu.
 13. Cíle,  principy a smysl hodnocení úspěšnosti žáků. Hodnocení formativní a  sumativní.  Zásady  klasifikace a  slovního hodnocení. Spravedlivost hodnocení.
 14. Cíle a  principy  ústního zkoušení žáků. Role  atmosféry a  vnějších vlivů na  výkon žáka.
 15. Problematika  písemných zkoušek. Didaktické testy a zásady jejich tvorby. Funkce a  role  výstupního hodnocení (maturita).
 16. Organizace  vyučování . Základní typy vyučovacích jednotek. Struktura  vyučování.  Spolupráce s externími institucemi ve vyučování.
 17. Učební pomůcky. Tvorba,  druhy, funkce a  zásady  jejich využití. Efektivní nástroje ve vyučování.
 18. Klima školy a  třídy a  atmosféra  vyučovací hodiny. Vnější a  vnitřní vlivy, hodnocení úrovně klimatu a atmosféry.
 19. Motivace  žáků ve  vyučování. Role a  funkce  komunikace se žáky ve vyučování.
 20. Týmová spolupráce učitelů ve vyučování. Role a funkce humoru ve  výuce.