STATISTIKA

Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.

Rozsah: 10 hodin

Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty DPS s hlavními pojmy statistiky a kvantitativních metod.  Předmět se zaměřuje jednak na základní postupy popisné statistiky a zejména na metody analýzy a vyhodnocování dat, jako je testování statistických hypotéz nebo zjišťování závislostí náhodných veličin. Pozornost bude věnována praktickému využití studovaných metod a interpretaci výsledků a výstupů.

Témata:

  • Popisná statistika, statistický odhad
  • Úvod do počtu pravděpodobnosti
  • Rozdělení pravděpodobností náhodných veličin
  • Testování statistických hypotéz
  • Vztah a závislost náhodných veličin

Požadavky na studenta:
- písemná samostatná práce
- diskuse nad písemnou prací

Atestace: zápočet

Doporučená literatura:
SWOBODA, H. Moderní statistika. Praha: Svoboda, 1977.
MELOUN, M.; MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. Praha: Plus, 1994.
MELOUN, M.; MILITKÝ, J.; HILL, M. Počítačová analýza dat v příkladech. Praha: Academia, 2006.
EGERMAYER, F.; BOHÁČ, M. Statistika pro techniky. Praha: SNTL, 1984.
HEBÁK, P.; HUSTOPECKÝ, J. a kol. Vícerozměrné statistické metody [1 - 3]. Praha: Informatiorium, 2004 - 2005.