PEDAGOGICKÁ PRAXE

PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D.

Rozsah: Rozsah pedagogické praxe odpovídá 20 hodinám. Z toho 14 hodin je určeno pro pedagogické náslechy, 6 hodin pro vlastní přímou výuku.

Obsah a zaměření pedagogické praxe: Předmět Pedagogická praxe se uskutečňuje je 4. semestru studia. Praxi student vykonává na střední odborné škole zaměřené k studentově odbornému profilu. (Například absolvent Fakulty chemicko technologické vykonává pedagogickou praxi na vybrané střední průmyslové škole chemické, apod.).

Zásady přihlášení na praxi:

  1. Student má povinnost přihlašovat se na praxi ke garantovi předmětu.
  2. Přihlášky se podávají 1x ročně, v průběhu měsíce března, každého akademického roku. Student praxi vykonává v průběhu 4. semestru studia.
  3. S garantem předmětu student osobně prokonzultuje výběr školy.
  4. Na základě konzultace s garantem obdrží žlutý formulář Praxe, který vyplní.
  5. Vybraná SŠ potvrdí studentovi přijetí na praxi (razítko, podpis). Student si dohodne přesné termíny praxe a konkrétní datum a témata vlastních výstupů.
  6. Oscanovanou první stranu formuláře (s razítkem, adresou a potvrzením SŠ) zašle zpět garantovi předmětu. Garant ověří u ředitelství školy přijetí studenta na praxi.
  7. Společně s potvrzením o přijetí na praxi je student POVINEN oznámit garantovi předmětu přesný termín a místo konání praxe, rovněž i jméno vedoucího praxe a jeho telefonní číslo.
  8. Nejpozději 14 dnů před vlastními náslechy/ výstupy  je student POVINEN oznámit garantovi předmětu přesný datum, čas, ročník a téma vyučovací hodiny, které se zúčastní, či kterou odborně povede. V případě 45minutových vyučovacích hodin má student povinnost vykonat 14 náslechů a 6 vlastních výstupů. V případě 90minutových vyučovacích hodin má student povinnost vykonat 7 náslechů a 3 vlastní výstupy.
  9. Průběh praxe bude monitorován náhodnými kontrolami.
  10. V případě, že student nebude v době své naplánované praxe přítomen na oznámeném pracovišti, bude předmět Praxe opakovat v celém rozsahu, v následujícím akademickém roce.

Výstup z praxe:
1) Náslechy – student si vede podrobný deník praxe. Každou náslechovou hodinu přesně dokumentuje. V deníku uvádí informace o náslechu (datum, čas, předmět, ročník, počet žáků), téma vyučovací hodiny, použité vyučovací metody, prostředky, pomůcky, průběh vyučovací hodiny, významné pedagogické situace a hodnocení vyučovací hodiny.
2) Výstupy -  student odevzdá 6/ 3 přípravy na vyučovací hodinu (předem prokonzultované s příslušným vedoucím praxe na SŠ). Dále zpracuje záznam průběhu vyučování, dosažení cílů a hodnocení.

Atestace: Student získá atestaci na základě vykonání praxe v plném rozsahu, odevzdání potvrzení o praxi (žlutý formulář) a odevzdání výstupů z praxe.

 

Kalendář praxe