OBECNÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D.

Rozsah: 36 hodin

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům DPS základní orientaci v psychologických pojmech a jevech. Studijní předmět vychází ze znalosti základních poznatků oboru obecná psychologie, kterou si studenti osvojili během předchozího studia. Pozornost bude věnována sociální psychologii a jejímu postavení k ostatním společenským vědám, utváření sociální psychologie v návaznosti na psychologii a sociologii, a základním tématům ve vztahu jedinec a společnost. Zaměří se na propojení individuální a sociální reality v dimenzi intrapersonální (osobnostní), interpersonální (sociální) a společenské.

Témata:

  1. Přehled hlavních skupin psychických jevů: psychické procesy - paměť, myšlení a řeč, motivační procesy; psychické stavy - pozornost, citové stavy; specificky získané dispozice - vědomosti, dovednosti, návyky; vlastnosti osobnosti - schopnosti, rysy osobnosti, temperament, charakter.
  2. Vývoj a formování osobnosti - základní pojmy a zákony, formování motivů, formování osobnosti v náročných životních situacích.
  3. Učení - druhy, zákonitosti. Osvojování vědomostí - učení ve spirále, zapomínání a opakování.
  4. Osvojování intelektových dovedností - řešení problémů, vývojová stádia řešení problémů (Piaget), tvůrčí řešení problémů - kreativita. Teorie mnohačetné inteligence. IQ a EQ požadavky ve vzdělávání.
  5. Výchova a sebevýchova - výchovný požadavek, odměna, trest.
  6. Formování morálních aspektů osobnosti - charakter a svědomí, změny osobnosti.

Požadavky na studenta:
- min. 80% účast.
- písemná samostatná práce v průběhu semestru.
- samostudium dle povinné a doporučené literatury.

Atestace: Zkouška formou ústní kvalifikace

Povinná literatura:
ČÁP, J; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2007.  655 s.
NAKONEČNÝ, M.: Úvod do psychologie. Praha : Academia, 2003. nebo
VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie. Praha : Univerzita Karlova, 2004.
- doplňující literatura je vždy uváděna u každého studijního bloku.