OBECNÁ PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Rozsah: 36 hodin

Cíle: Získat vhled  do základních témat obecné pedagogiky a didaktiky  vztažené k učiteli a škole. Získat dovednost orientovat se  v problematice, odborné literatuře a kriticky  ji  přijímat. Schopnost diskutovat o aktuálních problémech pedagogiky a didaktiky.

Témata:

 1. Úvod, vývoj  učitelství a pedagogického myšlení.
 2. Teorie a praxe  vzdělávacího a školského systému, kutikulární reforma
 3. Škola  jako instituce a jako síť  vztahů.
 4. Pedagogika  osobnosti dítěte a dospělého, problém komunikace a autority
 5. Vzdělávací teorie a teorie učení, jejich aplikace v praxi
 6. Základní otázky obecné didaktiky.
 7. Didaktická transformace  učiva.
 8. Třída  jako sociální skupina.
 9. Alternativní pedagogické směry, formy a  metody.
 10. Legislativa  pro učitele.
 11. Evaluační techniky  a formy ve výchově  a vzdělávání. Diagnostika.
 12. Současná vzdělávací politika, pedagogické asociace a sdružení.

Atestace: Zkouška

Literatura:
Cangelosi, S.: Strategie  řízení třídy.. Praha, Portál 1996. ISBN 80-7178-083-9
Havlík, R.; Koťa, J.: Sociologie  výchovy a školy. Praha, Portál 2002. ISBN 80-7178-635-7
Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996. ISBN 978-80-7367-434-2
Mareš, J.: Styly  učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998. ISBN 80-7178-246-7
Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 1996. ISBN 80-7178-070-7
Průcha, J.: Pedagogická encyklopedie. Praha, Portál 2010
Rýdl, K.: Inovace  ve školských systémech. Praha, ISV 2003. ISBN 80-86642-17-8
Rýdl, K.: Alternativní pedagogická hnutí. Brno, ZEMAN 1994
Skalková, J.:  Obecná didaktika. Praha, Portál 2003
Vališová, A.; Kasíková, H.: Pedagogika pro učitele. Praha, Grada 2007. ISBN 978-80-247-1734-0 
Vašutová, J.: Profese  učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno, Paido 2004. ISBN 80-7315-082-4
www.msmt.cz (školské zákony a předpisy)

 

Příloha: Přednášky Mgr. Ivany Málkové

 

ABC učitele - vědomá pedagogika

Toto vzdělání v oboru pedagogiky zahrnuje tři moduly po pěti výukových hodinách v jednom dni. Každý modul je rozdělen na teoretickou a praktickou část a příklady z praxe. Předpokladem pro získání základů vědomé pedagogiky je vnímání řeči těla a vysoká důvěra ve své vlastní pocity.

Záměr

 • Příprava učitelů na běžné, praktické i extrémní situace ve škole.
 • Práce s vědomými a nevědomými vzorci v oblasti myšlení, mluvení a jednání.
 • Inspirace k nalézání nových možností práce ve stávajícím školském systému.

1. modul

Základní znalosti o systémech a jejich funkční charakteristika

 • Zákonitosti vztahů v systémech, jejichž jsme součástí (rodina, škola, parta, tým…), obraz mé rodiny a její vliv na mé chování v zaměstnání, základní uspořádání rodinného systé­mu, hierarchie mezi rodiči a dětmi, rovnocenné vztahy mezi sourozenci, páry, kolegy
 • Význam rodinného pozadí každé žákyně/žáka
 • Obraz všedního pracovního dne, mé školní třídy, vyučovací hodiny, uspořádání třídy (praktické tipy)
 • Rituály – význam rituálů při příchodu a odchodu nového žáka, učitele, denní rituály, přítom­nost hraček a plyšáků
 • Typologie - úvod čtení z tváře – čeho si všímat, na co se zaměřit

2. modul

Vztahy v pedagogice a jejich uspořádání - vztahy mezi rodiči, dětmi, učiteli, školským sborem, vedením školy. Společné setkávání rodinného systému a sociálního systému školy.

 • Skupina a jednotlivec ve vztahu k učiteli/lce, vzájemné vztahy ve skupině
 • Zacházení s jedinci či skupinami, kteří se nějakým způsobem „odlišují“, hledání řešení
 • Vývoj kultury dialogu mezi rodiči a učiteli (situace konfliktní i podnětné)
 • Třídní schůzky a individuální rozhovory (formy setkání s rodiči a dětmi)
 • Strukturální uspořádání v učitelském kolegiu a týmu (mé místo v týmu)
 • Zacházení s vlastní a cizí autoritou (nalezení si vlastních hranic)
 • Rozchod rodičů, úraz, extrémní situace (jak postupovat)
 • Typologie - co lze vyčíst z tváře (autorita, sebevědomí)

3. modul

Faktory úspěšného vyučování z vlastní praxe

 • Požadavky na kvality a dovednosti pedagoga
 • Pochybení pedagoga – situace, postoje, východiska
 • Komunikační techniky
 • Tvořivý přístup k chybě
 • Slovní hodnocení/známky
 • Projektové vyučování – tipy na projekty, formy, jak na to
 • Školní parlament, krabička důvěry
 • Typologie - co lze vyčíst z tváře

Výběr témat, kterých se můžeme dotknout

A_utorita, ADHD, Autismus, Agresivita
B_ilingvní prostředí
C_itlivost, cizinci
D_uch školy, Dialog, Divadlo, Domácí úkoly, Diktáty
E_moce
F_ormulace pokynů, F_rontální výuka
H-ranice, H_umor, Historie školy, Hodnocení, Hierarchie
CH_yba
I_maginace, Improvizace, Inspirace
K_omunikační techniky, K_onflikt, Kritika
M_anipulace
N_evědomí
O_riginalita, Otevřenost, Omluva, Oběť a viník, Odměna
P_ravidla, Pozdní příchody, Pravdivost, Pozice, Přijetí, Pomahačství, Příprava na vyučování, Písmo, Projekty, Přestávky
R_ituály, Respekt, Rétorika, Rozchod rodičů/kamarádů/spolupracovníků
S_ystém, Sys­temika, Spolupráce, Srovnávání, Sexualita, Strach, Sprostá slova, Stěhování tříd, Soutě­živost
Š_ikana, Školy v přírodě, Školní den, Škatulkování, Školní parlament
T_ypologie, Tvořivost, Tresty, Tělo, Techniky čtení
Ú_nava, Úrazy, Uspořádání lavic, Učitel
V_ztahy, Vůdcovství, Víra, Vyvolené děti, Výběr školy
Z_ákonitosti, Známky 

Zásady mé práce

 • Vycházím z přítomného okamžiku – nechám účastníky přicházet s tématy, která jsou pro ně aktuální a o která mají zájem
 • Kladu otázky tak, aby účastník rozhovoru nalézal řešení situace sám a nalézal nové úhly pohledu
 • Respektuji signály těla, zda je připraveno se danému tématu věnovat a v jakém rozsahu
 • Vedu účastníky k osobnímu prožitku s minimálním vysvětlováním, analyzováním a hodnocením

Doporučená literatura

Marianne Franke-Gricksch – Patříš k nám
Respektovat a být respektován – Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová
Koncept kontinua - Jean Liedloffová
Malý tyran - Jiřina Prekopová
Alchymista - Paulo Coehlo
Čtyři dohody – Don Miguel Ruiz
Probouzení tygra – traumata uzavřená uvnitř nás
Radikálni sebeodpuštění – Colin C. Tipping

Inspirativní weby a videa

Peter Gray - Škola Sudbury Valley
www.svobodauceni.cz

Ken Robinson říká: Školy ničí kreativitu
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

Ken Robinson: Jak uniknout ze vzdělávacího údolí smrti
http://www.ted.com/talks/lang/cs/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley.html?source=facebook#.UgFYiGqt1up.facebook

Nick Vujicic
http://www.videacesky.cz/kratke-filmy-online-zdarma/cirkus-motyl