FILOSOFIE VÝCHOVY

Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Rozsah: 4 hodin

Cíle: Kurz se zabývá významem filosofie v procesu výchovy, hledáním východisek a mezí lidského poznání, včetně možností jeho předávání. Seznamuje s historickými proměnami v pojímání smyslu vzdělanosti i současnými otázkami a výzvami v oblasti vzdělávání a výchovy.

Požadavky na studenta: seminární práce na zvolené téma

Atestace: Zápočet

Literatura:
Palouš, R., K filosofii výchovy, Praha, SPN 1991, ISBN 80-04-25390-3
Palouš, R., Ars docendi, Praha, Karolinum 2004, ISBN 80-246-0855-3
Kratochvíl, Z., Výchova, zřejmost, vědomí, Praha, Herrmann & synové 1995
Michálek, J., Topologie výchovy. Místo výchovy v životě člověka, Praha, Oikoymenh 1995, ISBN 80-86005-01-1
Fink, E., Bytí, pravda, svět, Praha, Oikoymenh 1996
Pinc, Z., Fragmenty k filosofii výchovy, Praha, Oikoymenh 1999, ISBN 80-7298-004-1