DIDAKTIKA OBORU

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (garant)
Vyučující:
prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (chemie)
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. (doprava, fyzika)
prof. PhDr. Alena Vališová (humanitní vědy)
doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc. (dějepis)

Rozsah: 24 hodin

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout  studentům základní vhled  do problematiky přípravy, plánování, realizace a  vyhodnocování výuky  příslušných vyučovacích předmětů nebo oborů. Studenti se seznámí s vývojem oborové didaktiky,   s metodikami, které ze současných trendů oborových didaktik vycházejí, naučí se  podle  platných kurikulárních dokumentů promýšlet  a   navrhovat vlastní učební bloky s ohledem na   osobnosti žáků a studentů. Studenti budou  seznámeni s nejnovější literaturou.

Témata:

  1. Vývoj  oborových didaktik u nás a ve světě.
  2. Didaktické znalosti obsahu vzdělávání.
  3. Vyučovací styly a metakognitivní postupy.
  4. Metodické plánování výuky.
  5. Efektivní formy  hodnocení výuky - zpětné vazby.

Požadavky na studenta:
- min. účast 80% omluvené účasti
- samostatná nebo skupinová písemná práce (příprava  na  vyučování, dle  zvoleného  tématu – didaktické zpracování učiva)
- samostudium dle povinné a doporučené literatury

Atestace: Klasifikovaná prezentace vlastní didaktické přípravy učiva a jeho obhajoba – ústní rozprava.

Povinná literatura:
Janík, T. a  kol.: Cíle  a obsahy školního vzdělávání a  metodologie jejich utváření. Brno, Paido 2009
Janík, T.: Didaktické znalosti obsahu a  jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a  učitelské vzdělávání. Brno, Paido 2009
Krecht, P.: Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a  oborových didaktik. Brno, MU 2006
Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996
Malach, J.:  Obecná didaktika  pro učitelství  odborných předmětů. Ostrava, PedF OU 2002
Petty, G.: Moderní vyučování . Praha, Portál 2002

Doporučená literatura:
J. Teplý: Stati k vyučování dějepisu. Pardubice  2009
S. Julínek: Základy  oborové didaktiky dějepisu. Brno,  PedF MU 2009 
Hendrich, J.: Didaktika  cizích jazyků. Praha, SPN 1988
Skarupská, H.: Didaktika  sociální práce. Olomouc, PedF UP 2006
Málková, G.: Zprostředkované učení. Jak naučit žáky  myslet a učit se. Praha, Portál 2009