TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

 1. Využití aktivizačních metod na 2. stupni ZŠ (libovolný předmět).
 2. Využití aktivizačních metod na střední škole.
 3. Funkce zpětné vazby ve výuce jako metoda  zvyšování kvality  výuky.
 4. Možnosti a hodnocení využití "alternativních" metod a forem práce učitele ve výuce.
 5. Využití autoevaluačních technik u žáků jako forma výuky k odpovědnosti.
 6. Příčiny nekázně dětí a mládeže a možnosti konstruktivní nápravy.

PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D.

 1. Návrh učebního textu pro předmět/ obor XY (dle zaměření studenta) na středních odborných školách. Např. Návrh učebního textu pro obor organická chemie na středních odborných učilištích potravinářských. Nebo: Návrh učebního textu pro předmět Základy účetnictví na SEŠ.
 2. Příprava kapitoly učebního textu pro předmět XY (dle zaměření studenta) na základních školách. Např. Příprava učebního textu Literatura raného středověku  pro předmět český jazyk na základních školách.
 3. Didaktika předmětu (dle zaměření studenta).  Např. Didaktika chemie
 4. Psychologie vzdělávání dospělých.
 5. Problematika zátěže a stresu v učení a vzdělávání dospělých. Únava a její prevence. Emocionální aspekty učení a vzdělávání dospělých. Tréma a úzkost, psychologické aspekty zkoušení a hodnocení.
 6. Osobnost učícího se - předpoklady dospělých k učení a vzdělávání, bariéry učení v dospělosti, tvůrčí schopnosti a možnosti jejich rozvíjení.

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

 1. Vztahy rodiny a školy.
 2. Sociálně-právní ochrana mládeže v prostředí školy.
 3. Role sociální pedagogiky v práci učitele na střední škole.
 4. Sociálně-pedagogická analýza prostředí školy.
 5. Prosociální výchova žáků na střední škole.
 6. Romský žák ve škole (případové studie).
 7. Sociálně znevýhodněný žák na střední škole.

PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.

 1. Vysoká absence a záškoláctví na středních školách a možnosti efektivní řešení.
 2. Faktory ovlivňující docházku žáků středních škol.
 3. Kariérové poradenství jako prevence nezaměstnanosti.
 4. Předčasné odchody žáků z odborného vzdělávání a jejich dlouhodobé důsledky.
 5. Přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách.
 6. Strategie přístupů školních poradenských pracovníků k dospívající mládeži jako východisko pro prevenci vzniku rizikového chování.
 7. Role výchovného poradce a jeho vliv na utváření klima školy.
 8. Návrhy na změny ve školských a školních dokumentech.
 9. Spolupráce školy se sociálními partnery.

PhDr. Jana Křišťálová

 1. Úkoly a cíle pedagogické diagnostiky učitele.
 2. Problémy diagnostické kompetence učitele.
 3. Etické problémy pedagogické diagnostiky.
 4. Limity pedagogické diagnostiky.
 5. Diagnostické metody v posuzování žáka.