Renata Rusin Dybalská

Mgr. Renata RUSIN DYBALSKA, Ph.D.
 
Narozena:1973
Bydliště: Praha
E-mail: renata.dybalska@ff.cuni.cz
 
Studia:
 • 1997-2002: UMCS v Lublinu, Institut polské filologie, doktorandské studium, doktor humanistických věd – specializace jazyková pragmatika, doktorská disertace Sekundarne gatunki mowy w reklamie (Sekundární žánry v reklamě)
 • 2000-2001: Lublin Business School, studium marketingu a reklamy
 • 1992-1997: UMCS v Lublinu, Institut polské filologie, diplom magistra, magisterská práce Analiza semantyczno-pragmatyczna drukowanych reklam używek (Sémanticko-pragmatická analýza tištěných reklam pochutin)
   
Zaměstnání:
2009-dosud: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra literární kultury a slavistiky, odborný asistent
2002-dosud: Univerzita Karlova v Praze, Katedra středoevropských studií, odborný asistent, didaktické přednášky na univerzitní úrovni, předměty: současný polský jazyk, vývoj polského jazyka, jazyková kultura, jazyková-gramatická cvičení, jazyk médií, obraz světa v médiích
2002-dosud: Polský institut v Praze, praktická výuka – kurzy polského jazyka pro cizince
1997-2001: UMCS v Lublinu, Ústav polské filologie, didaktické přednášky na univerzitní úrovni, předměty: nauka o současném polském jazyku, lexikologie a pragmatika, teorie jazykové komunikace, jazyková obratnost, kultura jazyka; výuka v rámci letních škol organizovaných UMCS v Lublinu
 
Pedagogická činnost na KLKS:
Praktická jazyková cvičení
Jazykový seminář – polština
Polština ve struktuře a užívání
Kultura polského jazyka
Polský pravopis
Psaný a mluvený odborný projev v polštině
Praktická jazyková výuka I, II
Frazeologie polského jazyka
Jazyk dnešních medií
Reklama jako žánr
Seminář k bakalářské práci

Výzkum a projekty:
 • 2005-dosud: Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, člen projektu: Jazyk a interakce jako objekt sociálního výzkumu (FF UK Praha)
 • 2005-dosud: Projekt Intercorp (paralelní korpusy s češtinou), koordinátor česko-polského korpusu (FF UK Praha)
 • 2005-dosud: Acta Slavica et Baltica - ediční a redakční rada
 • 2002-dosud: člen uskupení Polyslav - Europäische Slavistische Linguistik
 • VIII. 2002: Stipendium Austian College, účast v European Forum Alpbach 2002
 • 2002: spolupráce s Lublin Business School, vedení školících kurzů v oblasti promoce a reklamy
 • 2000-2003: člen výzkumného týmu Przemoc w języku mediów (Násilí v jazyku médiíí) (grant – Polski Komitet Badań, UMCS Lublin)
   
 
Výběr z publikační činnosti:

Monografie:
 • Sekundarne gatunki mowy w reklamie, Praha 2010
 • Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, Lublin 2004
 • Tu zawsze była Europa, výukový program polského jazyka pro střední školy, Lublin 2002
 • Tu zawsze była Europa, učebnice polského jazyka pro střední školy, Lublin 2002 (společně s T. Piersiakiem, A. Timofiejewem a B. Zagórską)
    
Studie:
 • Praska polonistyka w ramach nowego modelu Studiów Środkowoeuropejskich, [w:] Polonistyka bez granic, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, t.1, Kraków 2010 (společně s P. Kaletou)
 • Polski a czeski medialny obraz świata na przykładzie analizy wiadomości prasowych [w:] Die Welt der Slaven, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik – Polyslav, Band 10, München 2007
 • Jak obudzić słuchacza – infotainment po czesku [w:] Kreowanie światów w języku mediów, Lublin 2007
 • Obraz člověka v reklamě [w:] Obraz světa v jazyce II, Praha 2007
 • "Propaganda dobrych serc," czyli co zrobić z reklamą społeczną? [w:] Oblicza komunikacji I. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Kraków 2006, t.1
 • Reklama zewnętrzna, czyli jak komunikacja wraca na ulicę [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn 2006
 • Czy istnieje medialny obraz świata? [w:] Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích, Ostrava 2005
 • Pragmalingwistyka a komunikacja międzykulturowa [w:] Práce z dějin slavistiky XIX, Praha 2005, s. 81-85
 • Reklama a kulturowe uwarunkowania komunikacji [w:] Dialog kultur III, Ústí nad Orlicí 2005, s. 121-128
 • Waloryzacja wiadomości w tekstach radiowych serwisów informacyjnych (na przykładzie RMF FM i PR III PR) [w:] Die Welt der Slaven, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik – Polyslav, Band 6, München 2003, s. 56-66
 • Sekundarne gatunki mowy w reklamie [w:] Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź 2000, s. 206-215
 • Czy białe może być czarne? O reklamowych mechanizmach językowej manipulacji, „Język polski w szkole” 1998/ 99, z. 6
 • Reklama w malinowym chruśniaku, „Aida-media” 1998, nr 9
 • „Pan Józef to lubi”- racjonalność potoczna i naukowa w reklamie, „ Aida-media” 1998, nr 8
 • Językowe wabiki reklamowe, „Aida-media” 1998, nr 6
 • Idealny odbiorca reklam używek, „Aida–media” 1998, nr 1