Mgr. Aleksandra Pająk, Ph. D.

 
Mgr. Aleksandra Pająk Ph. D.
 
Narozena: 1975 (Głubczyce / Polsko)
Bydliště: Opole (Polsko)
E- mail: olpaz@wp.pl
 
Studia:
 • 1999-2003: Opolská univerzita, Opole, Institut polské filologie, doktorandské studium, doktor humanistických věd – specializace literární věda, doktorská disertace: Jaroslav Durych a spór o sens czeskich dziejów
 • 1994-1997: Opolská univerzita, Opole, Institut polské filologie, diplom magistra, magisterská práce: Radość i krzyż. O poezji Jana Zahradníčka
 
 
Zaměstnání:
 • V letech 2003 – 2006lektorka polského jazyka v Ústavu slavistických a východoevropských studií na Karlově univerzitě v Praze (polský jazyk a literatura). V letech 2004 – 2007 přednášející ve Státní vyšší odborné škole v Nise (dějiny české literatury). Od roku 2006 působí na katedře slavistiky Opolské univerzity (dějiny česke literatury, praktická vyúka češtiny)
 
Pedagogická činnost na KLKS:
Uvod do studia polštiny
Polský jazyk II
Polský jazyk III
 
Výběr z publikační činnosti:
 
Monografie:
Jaroslav Durych a spór o sens czeskich dziejów, Opole 2006.
 
Studie:
 • Zahradníček a Polsko, Česká literatura. Časopis pro literární vĕdu, 5/2000 (s. 537-552)
 • Jaroslav Durych – publicysta niepokorny, Bohemistyka, 2 / 2004 (s. 121-137)
 • Motyw czasu w poezji Mieczysława Jastruna, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, 3/2004 (s. 267-274)
 • Marian Szyjkowski a początki praskiej polonistyki, Práce z dĕjin slavistiky XIX. Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitĕ Karlovĕ v Praze, Praha 2005 (s. 76-80)
 • Růženec otce Popieluszka a polski kult maryjny. In: Dialog kultur III. Sborník příspĕvků z vĕdecké konference s mezinárodní účastí, Ústí nad Orlicí 2005 (s. 211-218)
 • Morawski genius loci. In: „Swoje“ i „cudze“. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 1. Słowiańszczyzna Zachodnia, Poznań 2005 (s. 29-41)
 • Poezja więzienna Jana Zahradníčka (Dům Strach i Čtyři léta), Bohemistyka 1/2005 (s. 11-34)
 • Překlady z polštiny v českém samizdatu na příkladu časopisu Obsah (spolu s J. Maksym –Benczew). In: Český překlad v letech 1945 až 2004, Praha 2005 (s. 305-310)
 • Czesi są narodem katolickim – Próba przezwyciężenia stereotypu. In: Stereotype in interkultureller Wahrnenhmung/Stereotypy w postrzeganiu interkulturowym/Stereotypy z interkulturního hlediska 17-18.05.2005, Nysa 2005 (s. 138-161)
 • Jaroslav Durych w sporze o sens czeskich dziejów. In: Język i literatura czeska w interakcji / Český jazyk a literatura v interakci, ed. M. Balowski, J. Svoboda, Racibórz 2006 (s. 335-347)
 • Elementy skamandryckie w poezji Jerzego Lieberta, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, 3/2006 (s. 277-284)
 • Durychovy hry s prostorem, In: Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodni konference, red. J. Koten, P. Mitter, Ústí nad Labem 2007 (s. 297-299).
 • Problematyka tożsamości w publicystyce Jaroslava Durycha w kontekście sporu o sens czeskich dziejów. In: Literatura i/a tożsamość w XX wieku, red. A. Gleń, I. Jokiel, M. Szladowski, Opole 2007, (s. 183-192)
 • Rudolfa Voříška mało znany głos w sporze o sens czeskich dziejów (w kontekście publicystyki Jaroslava Durycha). In: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, ed. J. Goszczyńska, Warszawa 2008, (s. 267-280)
 • Korouhve i Svatý Václav Jana Zahradníčka oraz Lux sanctorum Ivana Slavíka w kontekście czeskich inspiracji Paula Claudela. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym pod red. M. Balowskiego i J. Svobody, Racibórz 2008, (s. 395-408)
 • Já v denících Arnošta Jenče Ivana Slavíka. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, 2. díl – část literárněvědná, Ústí nad Labem 2009, s. 176 –180.
 • Dům v díle Jana Zahradníčka (na příkladu sbírky Dům Strach). In: Topos dům v české a polské literatuře / Topos dom w literaturze czeskiej i polskiej. Sborník z mezinárodní vědecké konferencje /Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Opava 14. – 15. listopadu 2006, Opava 2009, s. 252-255.
 • Głos Miloša Martena w sporze o sens czeskich dziejów, Bohemistyka 2/2009, s. 81-89.
 • Debiut bezpowrotnie stracony (na przykładzie twórczości Zdeňka Urbánka), Studia Slavica XIII / 2009, s. 165-172.
 • Kolumna, której nie ma…Strony. Opolskie pismo społeczno-kulturalne, 2/2010, s. 166-175.
 • Emigracyjna perspektywa Ivana Diviša (v tisku)
 • Mistrza Kampanusa zmagania z historią (v tisku)
 • Karel Hynek Mácha a historia (v tisku)
 
 
Recenze
 • Walerian Bugiel, Příruční polsko-český slovník teologického názvosloví, W nurcie franciszkańskim. Rocznik naukowy PAT, Kraków (11) 2002 (s. 251- 253)
 • Jiří Marvan, Brána jazykem otvíraná aneb o češtinĕ svĕtovĕ, Academia, Praha 2004, Bohemistyka, 2/2005 (s. 148-154)
 • Svatava Urbanová a kol., Sedm klíčů k otevření literatury pro dĕti a mládež 90. let XX. století. (Reflexe české tvorby a recepce), Votobia, Olomouc 2004, Bohemistyka 4/2005, (s. 275-279)
 • Postmodernismus v literatuře a umĕní (Sborník příspĕvků z vĕdeckého sympozia s mezinárodní účastí, ed. V. Novotný, Pro libris, Plzeň 2003, Bohemistyka 4/2005, (s. 291-293)
 • Petr Poslední, Polské literární symboly, Hradec Králové 2003, Studia Slavica X/2006, (s. 293- 295)
 • Dobrava Moldanová: České příbĕhy, Acta Universitatis Purkynianae 130, STUDIA LITTERARIA, UJEP Ústí nad Labem 2007, 246 s., Bohemistyka 1-4/2008
 • Michał Stefański: Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938, Warszawa 2007, Bohemistyka 2/2009, s. 144-147.
 •  
Redakce
 • Práce z dĕjin slavistiky XIX. Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitĕ Karlovĕ v Praze, Praha 2005 (spolu s R. Dybalskou)