Marta Pato

Mgr. Marta PATÓ, Ph.D. (rozená Dršatová)

 
 

Vzdělání:

2013: Ph.D. - FF MU, Brno, Ústav slavistiky, teorie areálových studií

2004: Mgr. - FF UK Praha, maďarská filologie

1997: Mgr. – FF UK Praha, český jazyk a literatura

Kurzy:

2010: překladatelský seminář, Balatonfüred, Maďarsko

1998,1999: Překladatelský tábor, Bagolyirtás, Maďarsko

1997:Debreceni nyári egyetem, Debrecen

1993: Kurz lužické srbštiny, Minakal/Milkel

Zaměstnání:

Od roku 2007 doposud – FF UPa

2005-2006 – ELTE, Budapešť, FF, Katedra bohemistiky, lektorka  

1998-1999 PPKE, Budapešť, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky, lektorka

1997-2007 – Univerzita Szeged, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky

1996-1997: Střední odborná škola uměleckého designu, Praha: učitelka českého jazyka a literatury

1995-1996: Gymnázium Arcus, Praha: učitelka latiny

Oborová specializace: čeština pro cizince, česká literatura ve středoevropském kontextu, teorie a praxe překladu.

Pedagogická činnost na KLKS:

Český jazyk pro cizince

Česká literatura ve středoevropském kontextu

Řešené granty:

2013-2016: Soupis hungarik v památníku národního písemnictví, grant OTKA (Maďarsko) 

Výběr z publikační činnosti

studie, odborné články:

Sándor Márai jako československý autor? Česká literatura 2012/5, 494-710.

Mimeze jako jeden z faktorů recepce literárního díla. Příspěvek na konferenci III. kongresu českých slavistů. Josef Dobrovský a problémy současné slavistiky. Olomouc 14. - 15. 10. 2011.

Demokracie a její nepřátelé. In Kouba, Miroslav, Říha, Ivo (edd.) Kontexty propagandy. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2012. S. 200-204.

Dobová recepce prvních českých překladů Sándora Máraiho. Slavica Litteraria 14, 2011, 1. S. 137-146. ISSN 1212-1509.

Péter Nádas česky. In Görözdi, Judit (ed.) Priestory vnímania. O tvorbe Pétera Nádasa. Kalligram – Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 2011. S. 68-74. ISBN 978-80-8101-482-6.

Ohlasy:

Görözdi, Judit: Péter Nádas v Bratislave. Revue svetovej literatúry. Roč. 46, 2010, č. 2, s. 62-63. (Ohlas na Pató: s. 62)

Görözdi, Judit: Medzinárodná vedecká konferencia. World Literature Studies, roč. 2(19), 2010, č. 2, s. 103.

Görözdi, Judit: Nádas Péter szlovákul Magyar Lettre Internationale, roč.20, 2010/2011 tél, č. 79, s. 77-79. (Ohlas na Pató: s. 79.)

 

Může Sándor Márai za to, že je Maďar? In Pospíšil (ed.) Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech. Masarykova univerzita, Brno 2010. S. 119-121. ISBN 978-80-210-5300-7.

Možnosti a úskalí česko-maďarské komparatistiky v rámci středoevropského areálu. In Pospíšil, Ivo (ed.) Areálová slavistika a dnešní svět: monografie z filologicko-areálových studií. Tribun EU, Brno 2010. S. 187-192. ISBN 978-80-7399-987-2.

Dětství jako obraz ztracené měšťanské idyly. In Martina Halířová (ed.). Od početí ke školní brašně. Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice 2008. S. 165-178.  ISBN 978-80-87151-01-3.

Sándor Márai i Karel Čapek - autorzy prozy mieszczańskiej? In Joanna Goszczyńska (ed.). Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Instytut Slawistyki Zachodniej i Poludniowej, Uniwersitet Warszawski. Warszawa 2008. S. 338-352. ISBN 978-83-60938-24-9.

Šafařík in Novi Sad. In Ferincz, Farkas Baráthi, Majoros (eds.) Bulgarian Language and Literature in Slavic and Non-Slavic Contexts. JATEPress, Szeged 2008. S. 154-159. ISBN 978-963-482-864-8.

Hrabalova kniha P. Esterházyho a recepce Bohumila Hrabala v Maďarsku.
In Zachová, Poslední, Víška (eds.) Setkání s druhým
. Gaudeamus, Hradec Králové 2006. S. 72-78. ISBN 80-7041-692-0.

[spolu s Jitkou Dršatovou] Vyjádření zdvořilosti ve společenském a historickém kontextu střední Evropy. In Język i literatura czeska w interakcji? Český jazyk a literatura v interakci. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2006. S. 33 – 41. ISBN 83-920312-7-X.

[Dršatová, Marta] Historický román Gézy Gárdonyiho a Aloise Jiráska na přelomu století. Dissertationes Slavicae Sectio Historiae Litterarum. XXIII. Szeged 2004. S. 251-259.

[Dršatová, Marta] Dva cestopisné fejetony, dva pohledy na svět: Jan Neruda a Vítězslav Hálek v Uhrách. In Bibok, Károly -  Ferincz, István - H. Tóth, Imre (eds.) Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Szeged 1999. S. 133-139.

Články v literárních časopisech:

Nádas Péter csehországi fogadtatásáról [O české recepci Pétera Nádase]  Magyar Lettre Internationale 2010/11. Tél. S. 75-77. ISSN 0866-692X. 

Člověk vytváří těsnou, dá se říct tělesnou vazbu. Rozhovor s Péterem Nádasem o deformacích jazyka, smetaně jak husí játra, Ladislavu Fuksovi, tanatologických studiích a plané hrušni na zahradě. Souvislosti 2010/2. S. 65-71. ISSN 0862-6928. Anotace: Rozhovor se spisovatelem, redakce a komentář k překladu Pétera Nádase od Jiřího Zemana. 

Ohlas: Olga Stehlíková: O rezervaci v hlavě se Souvislostmi. iLiteratura, 18.7.2010.

http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=26757

Tehet-e Márai arról, hogy magyar? Magyar Napló, 4/2009, č. 60-61. S. 113-119. ISSN 0865291.

Trapná, ale naše. Snění o střední Evropě. A2 kulturní týdeník, 45/2008. S. 6. ISSN 1801-4542. Též: http://www.advojka.cz/archiv/2008/45/trapna-ale-nase

Historický román redivivus. Maďarská historická próza na počátku tisíciletí. Tahy: Literárněkulturní ročenka. Červený Kostelec a Pardubice 2008. S. 119-121. ISBN 978-80-86818-75-7. ISSN 1802-8195.

[Dršatová, Marta] Pillanatkép a cseh irodalomról [Momentka o současné české literatuře].  Híd 2006/10, 74-82. Újvidék/Novi Sad. (YU) ISSN 0350-9079. též: http://www.hid.rs/archivum.php?page=23

Anotace: Přehledová studie o současné české próze se zřetelem k překladům do maďarštiny a redakce bloků věnovaných současné české literatuře a dobové české literární reflexi maďarského podzimu 1956. 

[Dršatová, Marta] Esterházyho hrabalovské prázdniny. Souvislosti 2005/4, též http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=359          

Ohlas: František Knopp: Odjinud, A2, č 9, 2006.  www.advojka.cz/archiv/2006/9/odjinud

[Morvayová, Marta] Péter Nádas: Kertészovo dílo a jeho téma. Souvislosti 13, 2002/3-4. S. 316. Anotace: Překlad eseje Pétera Nádase a komentář k udělení Nobelovy ceny za literaturu Imremu Kertészovi.

[Dršatová, Marta - Šrámek, Petr]: Bombice padaju na grad. Souvislosti. 11, 2000/1. S. 151-171.  Anotace: Překlad, komentář a edice dopisů publikovaných v časopise Sympozion (Novi Sad) z období bombardování Jugoslávie na jaře roku 1999.

[Dršatová, Marta] Dva fejetony z Uher. Souvislosti 1998/3-4. S. 145-150.

Recenze:

Róbert Kiss Szemán: Magyarország panaszától Szlávia panaszáig. (Irodalmi tanulmányok). ELTE BTK Szláv Filológiai tanszék. Budapest 2007, 224 s.

Róbert Kiss Szemán: „garázda emberek az Etymológusok“ (Irodalmi tanulmányok). ELTE BTK Szláv Filológiai tanszék. Budapest 2008, 196 s.

Studia Slavica XV, Ostrava 2011. S. 377-379.

Mladý Čech Jókai aneb Obrana filologie. Tahy 2011. S. 89-92. (Simona Kolmanová: Mladý Čech. Maďarský romanopisec Mór Jókai ve světle českých překladů a se zaměřením na žánrovou problematiku jeho tvorby. Acta Universitatis Carolinae Philologica Monographia CLIII. Karolinum, Praha 2009. 130 s.)

Maďarsko z letadla (Yudit Kiss: Léto, kdy otec zemřel). In Host 10/2010. s. 74-75. ISSN 1211-9938.

Vášeň utrpení. (László Darvasi: Legenda o kejklířích se slzami.)

Host 3/2009, s. 89-90. ISSN 1211-9938.

Gyula Illyés: Divotvorný vůl a jiné maďarské pohádky, přeložila Kateřina Horváthová. iLiteratura.cz (25. 5. 2009)

[Dršatová, Marta] Máriho krásné prózy. Souvislosti 2006/2, s. 270-274. ISSN 0862-6928.

[Dršatová, Marta] Opravená Harmonie (Péter Esterházy: Javított kiadás) Souvislosti 2004/3. http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=148

[Morvayová, Marta] Dohořívající monarchické svíce. (Sándora Máraiho Svíce dohořívají). Souvislosti 57, 2003/3.

Překlady uměleckých textů:

Ádám Bodor: Nezformulovaná očekávání – S Ádámem Bodorem o Sedmihradsku, literatuře a svobodě. A2 3/5 (4.2. 2009). S. 24 - 25. (rozhovor se spisovatelem)

Ohlas: Josef Obruč: Návrat k sově, A2, č. 20, 2009. http://www.dauphin.cz/info_bodor.html

Bálint Harcos: Naivní rostlina (Naiv növény). Protimluv, revue pro kulturu. 3/2009. S. 35-36. (úryvek z novely)

Erzsébet Juhászová: Temešvár, nicht wahr? Souvislosti 1/2009, s. 85-93. (kapitola z románu)

Zsuzsa Rakovszky: Stín Hada [A kígyó árnyéka] (úryvek z románu). Tahy 2008. Též iLiteratura: http://www.iliteratura.cz/autor.asp?autor=Marta%20Pat%F3

Zsuzsa Rakovszky: Stín Hada [A kígyó árnyéka] (kapitola z románu) Souvislosti 2007/1. Též iLiteratura: http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=564

Attila Bartis: Bohumil aneb Příběh s chlebovými drobky (povídka) Protimluv, revue pro kulturu 1-2/2008. S. 40-42.

Eszter Szakácsová: Jakkoliv napíšu (Bárhogy írom meg). Texty. 42/2006. S. 22. http://www.inext.cz/texty/no42/preklad.html (báseň)

[Kollár, Árpád – Pató, Marta]: Josef Jedlička: Az emberélet útjának felén (Kde život náš je v půli se svou poutí).  Híd 2006/10. S.  74-82. Újvidék/Novi Sad. ISSN 0350-9079. též: http://www.hid.rs/archivum.php?page=23.  (Úryvek z novely, jazyková spolupráce na překladu)

Péter Nádas: Kertészovo dílo a jeho téma (Kertész munkája és a témája). Souvislosti r. 13 (2002), č. 3/4, str. 316. (esej)

Jiné: 

Kompakt útiszótár – cseh. (Česko-maďarský slovník na cesty), Maxim Könyvkiadó, Szeged 2007. 256 stran. ISBN :9639624610.