Ivo Říha

PhDr. Ivo ŘÍHA, Ph.D.
 
 foto
 
Narozen:11. srpna 1975 v Opočně
Bydliště:Střelecká 880, 500 02 Hradec Králové
E-mail:Ivo.Riha@upce.cz, Ivo.Riha@seznam.cz
 
Studia:
Vystudoval bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.: 2001, PhDr.: 2004). Tamtéž – v Ústavu české literatury a literární vědy – absolvoval doktorské studium (Ph.D.: 2009). Oborová specializace: literární historie; česká literatura 19. - 21. století.
 
Zaměstnání:
Na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice působí od roku 2004. Přednáší zde dějiny české literatury, vede semináře zaměřené na písemnictví 19. a 20. století.
V letech 2000 – 2006 vyučoval český jazyk a literaturu na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. V letech 2006 – 2009 tamtéž vedl literární semináře.
 
Pedagogická činnost na KLKS:
Česká literární kultura 19. století
Česká literární kultura 20. století
Česká drobná próza mezi světovými válkami (volitelné)
Český meziválečný román (volitelné)
Literatura ve filmu I (volitelné)
Úloha českého spisovatele ve společnosti 19. století
Žena v české literatuře 19. století (volitelné)
 
Výběr z publikační činnosti:
 
- monografie (autor):
• Možnosti četby. Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012, 240 s. ISBN 978-80-7465-035-2.
 
- monografie (editor):
• (spolu s Jiřím Studeným) Sedm statečných a spol. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2015, 234 s. ISBN 978-80-7395-959-3.
• (spolu s Miroslavem Koubou a Dagmar Magincovou) Kontexty propagandy. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2012, 350 s. ISBN 978-80-7395-515-1.
• Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Torst, Praha 2013, 396 s. ISBN 978-80-7215-451-7.
 
- studie:

• Svůj i cizí Jáchym Topol. In Studia Slavica XIX/2, 2015, s. 73-82. ISSN 1803-5663.

• Recepce tvorby Petry Hůlové v českém kritickém diskurzu. In ŘÍHA, Ivo - STUDENÝ, Jiří (eds.). Sedm statečných a spol. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2015, s. 166-192. ISBN 978-80-7395-959-3.

• Milostný  motiv ve službách národně-výchovné tendence (K české próze 2. poloviny 19. století). In KOUBA, Miroslav, Magincová, Dagmar, ŘÍHA, Ivo (edd.). Kontexty propagandy. Vydavatelství Univerzity Pardubice, Pardubice 2012, s. 78-84. ISBN 978-80-7395-515-1.
 
• Výlety, útěky a návraty na místa zhanobení. In Jáchym Topol. Výlet k nádražní hale / A Trip to the Train Station. Plus, Praha 2011, s. 45-50; publikováno též v angličtině (Trips, Escapes, and Returns to Places of Disgrace by Ivo Říha; překlad Alex Zucker), tamtéž, s. 113-119. ISBN 978-80-259-0087-1.

• Východoevropská tematika v díle Jáchyma Topola. Slavia Occidentalis 68/2011. Wydawnictvo PTPN, Poznań 2011, s. 81-85. ISBN 978-83-7654-189-1; ISSN 0081-0002.

• Recepce próz Karoliny Světlé aneb „Dobře se to čte“. Český jazyk a literatura, roč. 61 / 2010-2011, č. 3, s. 112-117. ISSN 0009-0786.
 
• Kódy české literární komunikace (K problému funkce paratextu v díle Karoliny Světlé). Tahy 2010: Literárněkulturní ročenka. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010, s. 7-15. ISBN 978-80-87378-57-1; ISSN 1802-8195.
 
• Karolina Světlá a „ženská otázka“. In LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena, BUREŠOVÁ, Jana, MAUR, Eduard (eds.). Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009, s. 543-551. ISBN 978-80-7106-988-1.
 
• (spolu s Milenou Lenderovou) Účel světí prostředky – mystifikace a pravda. In LENDEROVÁ, Milena, KOPIČKOVÁ, Božena, BUREŠOVÁ, Jana, MAUR, Eduard (eds.). Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009, s. 531-538. ISBN 978-80-7106-988-1.
 
• Kudy ke světovosti (Karolina Světlá jako kritická čtenářka). Dějiny a současnost 9/2009, s. 35-37. ISSN 0418-5129.
 
• Svoloč, parchanti, psychopati, synové kurev a cizinců. (Ke knihám Jáchyma Topola Noční práce, Kloktat dehet a Supermarket sovětských hrdinů). Tahy 2008: Literárněkulturní ročenka. Červený Kostelec a Pardubice 2008, s. 100-108. ISBN 978-80-86818-75-7; ISSN 1802-8195; publikováno též na www.iLiteratura.cz
 
• Zpráva o realitě a tvůrčí osobnost (K otázce podílu tradovaného vyprávění na genezi raných próz Karoliny Světlé). In Perla v hrubé kazajce (Sborník příspěvků z konference věnované drobné české próze druhé poloviny 19. století). Klatovy 2005, s. 21-25. ISBN 80-239-5468-7.
 
• Východiska tvorby: reálný model – reálný zdroj – tvůrčí osobnost (K problematice geneze próz Karoliny Světlé). In: Ztěžklá křídla snů, Literární archiv Památníku národního písemnictví 35-36/2003-2004, s. 135-150. ISBN 80-85085-68-2.
 
• Modalita projevů existenciálního myšlení v próze (Jean-Paul Sartre: Nevolnost, Egon Hostovský: Cizinec hledá byt). Prométheus 25/2004, Univerzita Hradec Králové, s. 52-59.ISSN 1211-8400.
 
• S městem za zády (K pojetí prostorovosti v Noční práci Jáchyma Topola). Souvislosti 2/2002, s. 211-217. ISSN 0862-6928.
 
- recenze:
• Víc než jen jízda vtipnou kaší (Eva Turnová: Turnový háj 1,2). In Tahy 2014. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2014, s. 78-81. ISBN 978-80-7465-134-2; ISSN 1802-8195.
 
• "Ženy. Ženy! Ženy!! Ženy!!!" a čůrající chlapi. (Božena Němcová: Babička; Divadlo Na Fidlovačce, 2013) In Tahy 2013. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, s. 57-63. ISBN 978-80-87378-68-7; ISSN 1802-8195.
 
• Topolovo hledání (V)východu. Tahy 2009: Literárněkulturní ročenka. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009, s. 235-240. ISBN 978-80-87378-03-8; ISSN 1802-8195; publikováno též na www.iLiteratura.cz
 
• Pitínského Babička – jaká snad mohla být, ale není. In Tahy 2008: Literárněkulturní ročenka. Červený Kostelec a Pardubice 2008, s. 123-126. ISBN 978-80-86818-75-7; ISSN 1802-8195.
 
• Diskuse nejen o Babičce (Sborník o době, životě a díle Boženy Němcové). Dějiny a současnost 3/2007, s. 8. ISSN 0418-5129.
 
• Hledání interpretačního klíče (Nella Mlsová: Člověk na rozhraní. Příspěvek k interpretaci prozaického díla Jaroslava Havlíčka). In Tahy 2007: Literárněkulturní ročenka. Červený Kostelec a Pardubice 2007, s. 162 – 164. ISBN 978-80-86818-86-6 (nakl. Pavel Mervart – Červený Kostelec), ISSN 1802-8195 (FF UPa).
 
• Božena Němcová. Život – dílo – doba (Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7. – 8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové). Theatrum historiae 2, Pardubice 2007, s. 376 – 379. ISBN 978-80-7395-027-9, ISSN 1802-2502.
 
jiné:
• Štěstí se dá naučit (Rozhovor s Evou Turnovou). In Tahy 2014. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2014, s. 161-169. ISBN 978-80-7465-134-2; ISSN 1802-8195.

• (spolu s Martou Pató) Kniha musí umět s dítětem vyrůst (Rozhovor s literárním historikem a editorem Petrem Šrámkem). In Tahy 2013. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, s. 116-120. ISBN 978-80-87378-68-7; ISSN 1802-8195.
 
• Ohně dvacátýho století se spekly (Sleeve note na CD Jáchym Topol: Cesta do Bugulmy). Český rozhlas 2007; Za tratí 2009 ve spolupráci a Radioservisem a. s.
 
•  (spolu s Dagmar Magincovou) Je to jen rock´n´roll… (Rozhovor s Tonym Ducháčkem). Tahy 2009: Literárněkulturní ročenka. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009, s. 97-104. ISBN 978-80-87378-03-8; ISSN 1802-8195.
 
•  (spolu s Petrem Posledním) Hradecké Odcházení (Rozhovor s Andrejem Krobem). Tahy 2009: Literárněkulturní ročenka. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009, s. 105-109. ISBN 978-80-87378-03-8; ISSN 1802-8195.
 
Další odborné aktivity:
Vedoucí odborný redaktor knižní Edice TAHY (nakl. Pavel Mervart)
Člen výkonné redakční rady literárněkulturního časopisu TAHY
Člen ediční rady Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
Editorská činnost (externí spolupráce s nakl. TORST)
Odborné přednášky pro veřejnost (Krajská knihovna Pardubice aj.)