Mgr. Helena Jaklová, Ph.D.

Vzdělání:
 
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Magisterské studium: německá filologie, španělská filologie, hudební výchova
Státní závěrečná zkouška: německá filologie, španělská filologie, teorie a metodika překladu, hudební výchova
Doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti
 
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Doktorské studium: Německá literatura - dokončeno 2010 obhajobou dizertační práce na téma Problem der künstlerischen Autonomie um 1800. Fiktive Musiker an der Schwelle zwischen Empirie und Phantasie
 
 
 Stáže, zahraniční pobyty:
 
  
X/1997 – II/1998
Univerzita Marburg 
 
stipendium DAAD
IV/1999 – VI/1999
Univerzita Magdeburg 
 
program Erasmus, studentská mobilita
VII/2000 – VIII/2000
Univerzita Toledo
 
stipendium Univerzity Toledo
II/2002
Sonnenberg
mezinárodní seminář a konference
VI/2002
Univerzita Marburg
 
badatelský pobyt
VII-VIII/2003
Deutsches Literaturarchiv Marbach am Neckar
 
badatelský pobyt
VII/2004
Univerzita Freiburg
 
badatelský pobyt
1997 – 2007
Bildungsstätte Burg Hohenberg
průběžně účast na několikadenních seminářích včetně vlastních příspěvků a pořádání studentských konferencí 
 
IV/2005
Univerzita Bayreuth
 
program Erasmus, učitelská mobilita
XII/2005
Univerzita Istanbul
 
program Erasmus, učitelská mobilita
XI/2006
Univerzita Istanbul
 
program Erasmus, učitelská mobilita
 
 
Odborné zaměření:
 
německá literatura
translatologie
stálá vědecká a přednášková činnost především k tématu hudební motivy v literatuře
odborný a současný německý jazyk
odborný a současný španělský jazyk
didakticko-metodické semináře pro učitele ZŠ a SŠ
 
 
Publikace:
2009 Monografie – Kapitola v knize:
 • Baudyšová, H.: Bedeutung des Romantischen in der Literatur über Musik.In: Kovář, Jaroslav - Urválek, Aleš (Hrsg): Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Academicus, Brno 2009, ISBN 978-80-87192-06-1, str. 64-74, recenzováno.
 •  Baudyšová, H.: Dilettantismus und Dilettanten in der romantischen Literatur über Musik. In: Ondráková, Jana – Beyer, Jürgen – Besedová, Petra (Hg.): Beiträge zur germanistischen Pedagogik. Band IV. Sammelband der internationalen Konferenz „II. Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage“,
 • Tradition und Perspektiven des Deutschunterrichts in Europa. Gaudeamus, Hradec Králové 2009, ISBN 978-80-7435-023-8, str. 33 – 45, recenzováno.
 •  Baudyšová, H.: Romantische Musiker als Unternehmer. In:Horký, Pavel – Suk, Tomáš (ed.): Jazyk, literatura a finance, nakladatel: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, rok: 2009, vydání: 1. vydání, počet stran: 204 stran, ISBN 978-80-7414-187-4, s. 80-86, recenzováno (Doc. PhDr. Alena Debická, Csc. a PhDr. Vladimír Píša), rejstřík.
   
 • Publikace v odborném periodiku:
 • Baudyšová H.: Cirkuláře; všem knížecím lesním úřadům včetně Vaduzu ve věci zavádění lesnických pamětních knih. (Překlad je součástí odb. publikace Jaklová, L.: Lesnické pamětní knihy, str. 30 – 31,). In: Lesnická práce. Časopis pro lesnickou vědu a praxi. Roč. 88, 1/2009, str. 31, ISSN 0322-9254.
 •  Baudyšová H.: Cirkuláře, všem knížecím lesním úřadům včetně Vaduzu ve věci zavádění lesnických pamětních knih. (Překlad je součástí odb. publikace Jaklová, L.: Význam vedení lesnických pamětních knih, str. 281-286). In: Archivní časopis, roč. 58, 4/2008, str. 283-285, ISSN 0004-0398.
 
2008 Příspěvek na mezinárodní konferenci:
 • Baudyšová, H.:Dilettantismus und Dilettanten in der romantischen Literatur über Musik. (Beitrag) Königgrätzer Lingvistik- und Literaturtage: Traditionen des Deutschunterrichts (DaF) in der Europäischen Union. Wissenschaftliche Konferenz an der Pädagogischen Fakultät der Universität Hradec Králové 29. – 31. 10. 2008.
 
2007 Příspěvky ve sborníku:
 • Baudyšová, H.: Reicht ein Slogan für die ganze Welt? – Mehrsprachigkeit bei der Übersetzung der Werbeslogans. In.: Hyhlíková, V. (ed.): Interkulturní dimenze v cizích jazycích II. Sborník z konference. Str. 23 – 28. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2007. ISBN 978-80-7395-086-6.
 •  Baudyšová, H.: Flamenco jako odraz historického a společenského vývoje Iberského poloostrova. In: Hyhlíková, V. – Kašpar, O. (ed.): Stálá iberoamerikanistická konference. Sborník přednášek. Str. 53 – 62. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2007. ISBN 978-80-7395-059-0.
 •  Jaklová, H.: Andreas Hartknopf: zwischen klassizistischer Tradition und frühromantischer Musikästhetik. In: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. S. 76-80. Brno 2007. ISBN 978-80-210-4324-4.
 
2006 Příspěvek na mez. konferenci:
 • Jaklová, H.: Der Stand der deutsch-tschechischen Beziehungen (konference Deutsch-tschechische Spurensuche gemeinsamer europäischen Geschichte, Bildungsstätte Hohenberg, SRN, 14. – 19. 5. 2006)
 
Příspěvek ve sborníku:
 • Jaklová, H.: Übersetzung als Mittel der interkulturellen Kommunikation. In: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of Arts and Philosophy. Suplement 14. S. 85 -90. Pardubice 2006. ISBN 80-7194-893-4, ISSN 1213-3485.
 
2005 Příspěvek ve sborníku:
 • Jaklová, H.: Johann Friedrich Reichardt: Der Künstler als Prometheus. In: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of Humanities. Suplement 10. S. 51 -62. Pardubice 2005. ISBN 80-7194-734-2, ISSN 1211-6629.
 
Příspěvek na konferenci:
 • Jaklová, H.: Interkulturní a komunikativní aspekty překladu (konference AUŠ/APE – Výuka španělštiny v České republice, realita a perspektivy v rámci evropské integrace, 26. 11. 2005, AUŠ/APE , Univerzita Karlova)
 
Příspěvek na mez. konferenci:
 • Jaklová, H.:Übersetzung als Mittel der interkulturellen Kommunikation (příspěvek: Interkulturní dimenze v jazykovém vzdělávání, 19. – 20. 9. 2005; Univerzita Pardubice, FF – KCJ)
 
Příspěvky ve sborníku:
 • Jaklová, H./Hyhlíková, V.: Motivación en el aula de E. L. E. In: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of Humanities. Suplement 10. S. 137-152. Pardubice 2005. ISBN 80-7194-734-2, ISSN 1211-6629.
 •  Jaklová, H./Matušková, L.:Situation im deutsch- tschechischen Grenzgebiet vor dem EU-Beitritt. In: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of Humanities. Suplement 10. S. 185-200. Pardubice 2005. ISBN 80-7194-734-2, ISSN 1211-6629.
 
2004 Příspěvek ve sborníku:
 • Jaklová, H.: Překlad jako motivační faktor při studiu cizího jazyka. In: Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, Suplement 10 (2004), Pardubice 2004, 184 stran, str. 61 – 66, ISBN 80-7194-658-3, ISSN 1213-3485.
 
Příspěvek v odb. periodiku:
 • Jaklová, H./ Matušková, L.: Multilingvismus a motivace ve výuce cizích jazyků. In: Cizí jazyky. roč.47, 2003-2004. S.116.
 
2003 Příspěvek ve sborníku:
 • Jaklová, H.: Das Naturhafte in E. T. A. Hoffmanns Kunstmärchen Der goldne Topf. In: Scientific papers of the University of Pardubice, Series C, 8 (2002)
 
Příspěvek na mez. konferenci:
 • Jaklová, H.: Morgen ist auch ein Tag. Interkultureller Beitrag des Artikels Vuelva Usted mañana von M. J. de Larra (Bildungsstätte Burg Hohenberg, SRN)
        
         Účast na konferenci:
 • Kunst und Musik in der Literatur: Ästhetische Wechselbeziehungen in der österreichischen Literatur der Gegenwart, II. bilaterales germanistisches Symposion Österreich – Tschechien, Brünn, Tschechien, 4. – 7. 12. 2003
 
2002 Příspěvek na mez. konferenci:
 • Jaklová, H.: Aspekte der interkulturellen Kommunikation  (Sonnenberg, SRN)
  
Přednášky pro odbornou veřejnost:
 
2009 Baudyšová, H.:Wie sage ich es auf Deutsch? Praha, 17. 3. 2009, 4 hod.
Baudyšová, H.:Wir sind dabei-Nachrichten im DaF, Praha, 23. 10. 2009, 4 hod.
Baudyšová, H.:Flamenco jako odraz historického a společenského vývoje Iberského poloostrova,Univerzita Pardubice, 14. 4. 2009
 
2007 Jaklová, H.: Lesen heisst nicht übersetzen, Praha, 5. 1. 2007
Jaklová, H.: Spiele und Spielformenim Deutschunterricht, Praha , 2. 2. 2007, Brno 9. 2. 2007
 
2006 Jaklová, H.: Aufsätze schreiben-kein Problem! Olomouc, 20. 1. 2006, Praha , 27. 1. 2006
Jaklová, H.: Hör zu, sag bloß nicht, dass du nicht verstehst! Praha , 1. 2. 2006
Jaklová, H.: Grammatik kann auch Spaß machen, Praha, 10. 3. 2006
Jaklová, H.: Wie sage ich das auf Deutsch? Praha, 6. 10. 2006
Jaklová, H.: Nejen textem živ je němčinář, Praha, 8. 12. 2006
Jaklová, H.: Aspekty odborného jazyka v teorii a praxi, prezentace výsledků grantové soutěže na Celouniverzitním semináři UPa, 7. 6. 2006
Jaklová, H.: Was in den Lehrbüchern nicht zu finden ist (přednáška, učitelská mobilita v rámci programu Socrates – Erasmus, Univerzita Istanbul, 29. 10. – 5. 11. 2006)
 
2005 Jaklová, H.: Problemlose Wortschatzarbeit, Olomouc, 5. 1. 2005, Praha, 18. 11. 2005
Jaklová, H.: Ohne Hemmungen Sprechen, Olomouc , 12. 1. 2005, Praha , 4. 11. 2005
Jaklová, H.:Methodische Vorschläge für die Arbeit mit literarischen Texten im DaF – Unterricht (přednáška, učitelská mobilita v rámci programu Sokrates – Erasmus, Univerzita Bayreuth, 25. – 29. 4. 2005)
Jaklová, H.: Literarische Texte im Deutschunterricht (přednáška, učitelská mobilita v rámci programu Sokrates – Erasmus, Univerzita Istanbul, 1. – 11. 12. 2005)
Jaklová, H.:  Universität Pardubice und ihre Fakultäten, Studienmöglichkeiten (společně s Mgr. Matuškovou) (přednáška, učitelská mobilita v rámci programu Sokrates – Erasmus, Univerzita Istanbul, 1. – 11. 12. 2005)
Jaklová, H.:  Deutsch-tschechische Beziehungen im Grenzebiet vor dem EU-Beitritt (společně s Mgr. Matuškovou) (přednáška, učitelská mobilita v rámci programu Sokrates – Erasmus, Univerzita Istanbul, 1. – 11. 12. 2005)
 
2004 Arbeit mit literarischen Texten, Pardubice, 12. 11. 2004
 • Literární žánry ve výuce německého jazyka (Pedagogické centrum Pardubice)
 • Kreativní výuka slovní zásoby (Pedagogické centrum Pardubice)
 
Grantová činnost:
 
Interní granty UPa:
2005 Aspekty odborného jazyka v teorii a praxi (závěrečná zpráva podaná dne 15. 12. 2005)
2004 Rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru Španělský jazyk pro hospodářskou praxi (závěrečná zpráva podaná dne 14. 12. 2004)
2003 Literárně – muzikologická činnost J. F. Reichardta
Příprava akreditačních materiálů pro obor Španělský jazyk pro hospodářskou praxi (spoluřešitel)
2002 Hudební tematika a motivy v díle W. H. Wackenrodera a E. T. A. Hoffmanna