PhDr. Bianca Beníšková-Schulze, Ph.D.

  Vzdělání:

 • 2010, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra germanistiky, udělení titulu PhDr.

 • 2003 - 2009, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra germanistiky, doktorandské studium: Ph.D. Dissertation: Vergleich ausgewählter Familiennamen der Städte Rostock und Erfurt

 • 1998 - 2001, Univerzita Hradec Králové, Rozšíření pedagogické způsobilosti pro učitele – Německý jazyk s didaktikou

 • 1980 - 1984, Humboldt-Universität zu Berlin, Lehramt für Geographie und Sport: Diplom-Lehrer

1994 - Nostrifikace diplomu Univerzitou Karlovou: Mgr.

 

Stáže, zahraniční pobyty:

 • Seminar/Stipendium des DAAD ´Bundesländer im Fokus: Hamburg – Medienstandort Deutschland, Hamburg 7.-12.8.2016

 • Seminar/Stipendium des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) "Deutschland in Europa - Europa in Deutschland", Berlin, 3. - 10. 8. 2014.

 • Seminar/Stipendium des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) "Demokratie im Wandel: Zur Wahl des 18. Deutschen Bundestages", Berlin, 18. - 28. 3. 2014.

 • Seminar/Stipendium des Goethe-Instituts ´Theater im Deutschunterricht´, Berlin, 14. - 25. 6. 2010.

 • Seminar/Stipendium des DAAD ´Landeskunde im DaF-Unterricht: Berlin – 20 Jahre nach dem Mauerfall´, Berlin, 17. - 21.8.2009.

 • Studijní pobyt v rámci doktorandského studia: Universität Rostock, 14.7. - 31.7.2007.

 • Příprava a realizace semináře: Workshop ´Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben´, Deutschlehrertag des Goethe-Instituts, Ankara, 11. - 12.11.2005.

 • Seminar/Stipendium des Goethe-Instituts ´Erlebte Landeskunde – Deutschland im Vergleich: Hamburg – Leipzig´, 3. - 23.8.2003.

 • Seminar/Stipendium des Goethe-Instituts ´Erlebte Landeskunde – Regensburg, Innsbruck, Aeschi´,  Juli-August 1998.

 • Seminar/Stipendium des Goethe-Instituts ´Berlin zwischen Vereinigung und Einheit´, Berlin, 13. – 19.6.1993.

 • Výuka na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus. Univerzity: Hannover, Jena, Münster, Sevilla, Santiago de Compostela

 

Odborné zaměření:

Namenkunde, Landeskunde der deutschsprachigen Länder, Kulturverstehen und –verständnis, Studienbegleitender Deutschunterricht

 

Publikace:

Beníšek, Bianca (2016): Deutsche Familienzugehörigkeitsnamen als Beispiel eines Identitätsmerkmals der tschechischen Gesellschaft. In: Zhu, Jianhua, Zhao, Jin, Szurawitzki, Michael (Hrsg.) (2016): Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Akten des XIII. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Shanghai, 23.-30.8. 2015. Band 2: Angewandte Fachsprachenforschung – Konstruktionen im Sprachvergleich – Deutsch in Bewegung: Grammatische Variation in der Standardsprache – Sprache und Identität: kulturelle, politische und soziale Perspektiven – Zweisprachige Lexikografie: Entwicklung, Stand, Tendenzen – Text und (hyper)mediale Kultur. Frankfurt/M. etc.: Peter Lang. (= Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik 21), 267-271.

Beníšková-Schulze, B. (2012): Interkulturalität, quo vadis? Zur Einführung in den Band. In: Beníšková B. (Hrsg.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung. Univerzita Pardubice, Pardubice, 7-12, 2012, ISBN 978-80-7395-545-8.

Beníšková-Schulze B. (2011): Deutsche Familiennamenänderungen in der Pardubitzer Region in den 1930-er und 1940-er Jahren. Eine onomastische und linguistische Analyse erster Ergebnisse. In:Magallanes Latas, F. (Hrsg.): Estudios Filológicos Alemanes, Volumen 22, Sevilla, 234-244, 2011, ISSN 1578-9438.

Beníšková-Schulze, B. (2010): Deutsche und tschechische Familiennamen. Ein kontrastiver Blick auf zwei unterschiedliche Klassifikationssysteme. In: Magallanes Latas, F. (Hrsg.): Estudios Filológicos Alemanes, Volumen 20, Sevilla, 257-267, ISSN 1578-9438.

 Beníšková-Schulze, B. (2010): D-A-CH-L-Kentnisse: Eine Herausforderung nicht nur für die Studierenden. Ergebnisse einer Studie zum diesbezüglichen Kenntnisstand im Studiengang ´Deutsch für den Beruf´ der Universität Pardubice in Tschechien. In: Schaumloeffel, M. A. (Hrsg.): IDV-Magazin 83, Bd. 3, Cave Hill Campus, Barandos, 260-279, ISSN 1431-5181.

(http://www.idvnetz.org/publikationen/magazin/IDV-Magazin83.pdf)

 Beníšková-Schulze, B. (2009): Gegenwärtige niederdeutsche Familiennamen in den Städten Rostock und Erfurt - Teilergebnisse einer onomastischen Forschung. In: Spáčilová, L. / Vaňková, L. (Hrsg.): Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Academicus, Brno, 47-58, ISBN 978-80-87192-05-4.

Beníšková-Schulze, B. (2008): Familiennamen als Sprachzeichen. 7 stran, Mezinárodní konference ´Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum´, Olomouc 4.9.2008, ISBN 978-80-244-2252-7.

Beníšková-Schulze, B. (2007): Slawische Familiennamen im Nordosten Deutschlands am Beispiel der Stadt Rostock. In: Interkulturní dimenze v cizích jazycích II. Univerzita Pardubice, ISBN 978.-80-7395-086-6.

Beníšková-Schulze, B. (2007): Die Qual der Wahl – Ziel, Gegenstand und Prüfungsanforderungen des Studienfaches Kulturseminar im Studiengang Deutsch im Beruf (Německý jazyk pro hospodářskou praxi) an der Universität Pardubice. In: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brno Masarykova Univerzita, 14-18, ISBN 978-80-210-4324-4.

Beníšková-Schulze, B. (2006): Umsetzung der Prinzipien des Rahmencurriculums für studienbegleitenden Deutschunterricht am Beispiel des Lehrwerks Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben. Recenzovaný sborník mezinárodní konference ´Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka´, Brno 1.6.2006, 277-283.

Beníšková-Schulze, B. (2006): Innovation des Rahmencurriculums für studienbegleitenden Deutschunterricht an Hochschulen und Universitäten. In: Sborník konference 12.9.2006 Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínkách EU. UJEP Ústí n. L. ISBN 80-7044-818-0.

Beníšková-Schulze, B. (2002): Vom Rahmencurriculum für den studienbegleitenden Deutschunterricht an Tschechischen und Slowakischen Hochschulen und Universitäten zu dem Lehrmaterial „Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben“. In: Neoborové cizí jazyky na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. Ústí n. L., ISBN 80-7044-431-2.

Beníšková-Schulze, B. (2002): Erwachsenenausbildung und –weiterbildung im DaF-Bereich an der Universität Pardubice und im Lehrmittelzentrum Pardubice. In: Úloha celoživotního vzdělávání v oblasti ekonomiky a lingvistiky v období přípravy vstupu ČR do EU, Liberec, ISBN 80-7083-678-4.

Beníšková-Schulze, B. (1999): Zum neuen Curriculum des studienbegleitenden Deutschunterrichts an Universitäten und Hochschulen der Tschechischen und Slowakischen Republik. In: Scientific papers of the University of Pardubice, series C, Institute of Languages and Humanities, 5, Pardubice, 87-90, recenzovaný sborník, ISBN 80-7194-225-1.

Beníšková-Schulze, B. (1997): Aufgaben, Gegenstand und Probleme der Landeskunde und Ziel des landeskundlichen Lernens. In:  Scientific papers of the University of Pardubice, series C, Institute of Languages and Humanities, 3, Pardubice, 87-89, recenzovaný sborník, ISBN 80-7194-116-6.

Beníšková-Schulze, B. (1997): Dossier zur Landeskunde. Univerzita Pardubice, Pardubice, ISBN 80-7194-104-2.

Beníšková-Schulze, B. (1995): Landeskunde – Theorie und etwas Praxis. In:  Scientific papers of the University of Pardubice, series C, Institute of Languages and Humanities, 1, Pardubice, 93-98 recenzovaný (Brigitte Sorger Mai 1995)

Spoluautorství učebnice pro výuku NJ na nefilolog. fakult. na úrovni B2, C1 (podle Evropského referenčního rámce) Autorský kolektiv, vyd. Lévy-Hillerich, Dorothea / Krajewska-Markiewicz, Renata (2004): mit Deutsch in Europa studieren – arbeiten – leben. Fraus, Plzeň/Goethe-Institut, München. ISBN 80-7238-359-0.

Spoluautorství (2003): Rahmencurriculum des studienbegleitenden Deutschunterrichts an Universitäten und Hochschulen der Tschechischen und Slowakischen Republik, Fraus, ISBN 80-7238-226-8.

 

Ediční činnost:

Knápek, Pavel (ed.) / Beníšková, Bianca (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání. Pardubice 2014.

Beníšková Bianca (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung. Univerzita Pardubice, Pardubice, 2012.

Beníšková Bianca (ed.) / Culková V. (ed.): Lingvodiverzita a multikulturalismus. Univerzita Pardubice, Pardubice, 2011.

 

Recenze:

Soubustová, Jitka: Deutsche somatische Phraseologie mit Beispielen und Übungen. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, 1. vyd., CD ROM, ISBN 978-80-244-2099-8*TS 17.

Vomáčková, Olga: Deutsche Lexikologie. Grundkurs. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagog. fakulta, 2007, ISBN 9788024417349, 64 stran.

Neumanová, Helena: Regionální politika jako alternativa pro budoucí uspořádání Evropy?  Euroregion Nisa. V: E+M Ekonomie a Management, 3/2001, 40-41, ISSN 1212-3609.

 

Členství v organizacích:

SGUN (Spolek germanistů a učitelů němčiny)

Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG)

Svaz germanistů České republiky (SGČR)

 

Účast na univerzitních projektech:

Univerzita Pardubice a kampus bez bariér

Koordinátorka KCJ pro celouniverzitní projekt BRAVO

Řešitelka univerzitního projektu "Letní kurz pro studenty katedry cizích jazyků oboru Německý jazyk pro hospodářskou praxi (NJHP) a Německý jazyk pro odbornou praxi (NJOP), 2015 a 2016.