Stránky sborníku

Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Linguistics,Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání
 
Cíl a obsah
Uplatnění v profesním i soukromém životě v současném světě vyžaduje úspěšnou komunikaci mezi účastníky blízkých i vzdálených kultur. Nejedná se pouze o dorozumění jazykové, ale i o pochopení více či méně odlišných vzorců chování a komunikace, přičemž předpokladem je také znalost kulturních a jazykových dějin. Kulturně historické podmínky do určité míry podmiňují i aktuální hodnoty a postoje uvnitř nejrůznějších skupin. Prvek interkulturní i transkulturní komunikace je přitom stále ještě velmi často opomíjen ve výuce cizích jazyků, literatury i dějin. Pravidelně vydávaný sborník Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Linguistics,Literature and Education má sloužit k reflexi této problematiky především v oblasti filologie (jazyk, literatura), didaktiky jazyků a kultury. Obsahem jsou recenzované příspěvky v němčině, angličtině, češtině a slovenštině vždy s anglickým resumé. Všechny příspěvky reflektují téma vzájemné komunikace mezi nejrůznějšími kulturními, národnostními či jazykovými celky v současnosti i historii.  Spojujícím tématem je reflexe „vlastního“ ve vztahu k „cizímu“, stejně jako vzájemné soužití i kontakty mezi nejrůznějšími jazykovými a kulturními skupinami. Autoři ve svých statích reflektují moderní vědecké poznatky v příslušné oblasti.
 
ISSN 2336-5307 (Print), ISSN 2336-5315 (Online)
Sborník vychází každý druhý rok v návaznosti na mezinárodní konferenci nazvanou Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu / Intercultural and Transcultural Dimensions in Linguistic, Cultural and Historical Context, která se koná v říjnu v Pardubicích. V průběhu následujícího roku vychází sborník.
 
První číslo
Knápek, Pavel (ed.)/ Beníšková, Bianca (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání 1/2014. Pardubice. ISBN 978-80-7395-752-0 (Print). ISBN 978-80-7395-753-7 (PDF). ISSN 2336-5307 (Print), ISSN 2336-5315 (Online).
https://eshop.upce.cz/fcgi/versot.fpl?fname=eo_vitejte&zobrazenastranka=eo_katalog_det%26_cenidno=9004598
 
Druhé číslo
Knápek, Pavel (ed.): Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Language, Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání 2/2016. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-019-6 (Print). ISBN 978-80-7560-020-2 (PDF). ISSN 2336-5307 (Print), ISSN 2336-5315 (Online).
https://eshop.upce.cz/fcgi/versot.fpl?fname=eo_vitejte&zobrazenastranka=eo_katalog_det%26_cenidno=9004952
 
 
Redakční rada
 
Šéfredaktor
 
Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.
Katedra cizích jazyků
Filozofická fakulta
Univerzita Pardubice
E-Mail: pavel.knapek@upce.cz
 
 
Členové redakční rady
 
PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.
Katedra cizích jazyků
Filozofická fakulta
Univerzita Pardubice
E-Mail: bianca.beniskova@upce.cz
 
 
PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra cizích jazyků
Filozofická fakulta
Univerzita Pardubice
E-Mail: jan.capek@upce.cz
 
 
Mgr. Hana Shánělová, Ph.D.
Katedra cizích jazyků
Filozofická fakulta
Univerzita Pardubice
E-Mail: hana.shanelova@upce.cz
 
 
Ao. Prof. Ulrike Zitzlsperger
Department of Modern Languages
College of Humanities
University of Exeter
U.C.Zitzlsperger@exeter.ac.uk
 
Dr. Tanja Žigon
Department of Translation
Faculty of Arts
University of Ljubljana
tanja.zigon@ff.uni-lj.si
 
 
Prof. dr. Balogh F. András
Katedra německého jazyka a literatury
Univerzita Babes-Bolyai
Cluj-Napoca
abalogh@ubbcluj.ro
balogh.f.andras@btk.elte.hu
 
 
Ao.Prof. Dr. Matjaž Birk
Ústav germanistiky
Filosofická fakulta
Univerzita Maribor
matjaz.birk@um.si
 
 
Prof. Dr. phil. Dali Bachtadze
Katedra cizích jazyků
Fakulta umění a vědy
Státní univerzita Tbilissi
 
 
Lector univ. Dr. Raluca Radulescu
Ústav germanistiky
Fakulta věd o jazyku a literatuře
Univerzita Bukurešť
 
 
Dr. Gerd-Ulrich Bauer
E-Mail: gerd.ulrich.bauer@uni-bayreuth.de
 
 
Dr. Sandra Vlasta
Ústav literárněvědné komparatistiky
Univerzita ve Vídni
E-Mail: sandra.vlasta@univie.ac.at
 
 
Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
E-Mail: jhrdlickova@yahoo.de
 
 
Prof. Dr. habil. Ingrid Hudabiunigg
Katedra cizích jazyků
Filozofická fakulta
Univerzita Pardubice
E-Mail: ingrid.hudabiunigg@upce.cz
 
 
Mgr. Jan Kubica, Ph.D.
Katedra německého jazyka
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
E-Mail: jan.kubica@upol.cz
 
 
doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta
Univerzita Hradec Králové
E-Mail: jana.ondrakova@uhk.cz
 
 
Kateřina Smejkalová
Katedra cizích jazyků
Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
E-Mail: Katerina.Smejkalova@ujep.cz
 
 
PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.
Katedra německého jazyka
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
E-Mail: olga.vomackov@upol.cz
 
 
 
Podmínky přijetí příspěvku
 
Každý příspěvek ve sborníku prochází schvalovacím procesem ediční radou a jedním recenzentem.
 
Přijímáme příspěvky psané v angličtině, němčině, češtině nebo slovenštině. Účastníci konference mohou své příspěvky zasílat vždy nejpozději do dvou měsíců po skončení konference. Příspěvek je nutné naformátovat dle pravidel uvedených v sekci „Pokyny pro přispěvatele“. Doporučená délka jednotlivých příspěvků je 8 – 15 normostran.
 
Máme nulovou toleranci vůči plagiátorství a aktivně proti němu bojujeme. Jakýkoliv článek, který se takového jednání dopustí, bude vyloučen z evaluačního procesu. Autoři, kteří se tohoto jednání dopustí, ztratí možnost publikovat v našem sborníku do budoucna.
 
 
Proces přijetí příspěvku
 
Ediční rada si vyhrazuje právo předložený článek nezveřejnit. Postup při schvalování příspěvků je následující: Ediční rada posoudí, zda:
- téma článku souhlasí se zaměřením konference.
- se článek řídí pravidly pro formátování příspěvku.
- článek splňuje základní vědecké a etické standardy (původnost, odbornost, kvalita argumentace apod.).
- je článek napsán jazykově bezchybně. Důrazně doporučujeme korekturu rodilým mluvčím.
Přijímáme pouze dosud nezveřejněné články reflektující aktuální výsledky výzkumu v příslušné oblasti.
 
Bude-li předložený článek splňovat uvedená kritéria, bude odeslán k posouzení odborným recenzentem bez uvedení identity autora i recenzenta (Double Blind Peer Review). Recenzent vyhotoví posudky o odborné kvalitě příspěvku a doporučí/ nedoporučí článek k publikování, případně navrhne autorovi provedení dílčích změn.