Pozvánka 2017

VII. mezinárodní konference
 
INTERKULTURNÍ A TRANSKULTURNÍ DIMENZE
V LINGVISTICKÉM, KULTURNÍM A HISTORICKÉM KONTEXTU
ve dnech 12. – 14. října 2017
 
Stěžejními tématy konference budou:
- současné trendy v oblasti cizích jazyků z interkulturního a transkulturního hlediska,
- osvojování a rozšiřování interkulturní kompetence a její využití v běžném používání cizích
jazyků a mateřštiny v rámci procesu komunikace, v překladu, literatuře a výuce cizích
jazyků,
- multikulturalismus, interkulturní trénink, vztah mezi interkulturní kompetencí a mobilitou,
- specifické interkulturní a transkulturní postoje v rámci jednotlivých jazykových prostředí,
- prevence kulturních nedorozumění, konfliktů a nejrůznějších agresí,
- specifické chápání pojmu „interkulturní a transkulturní dimenze“ v jazycích, které se
používají jako prostředky komunikace ve Vaší zemi,
- interkulturalita a transkulturalita v překladu, literatuře a výuce cizích jazyků.