PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Vzdělání:
1999 – 2004 doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, udělen titul Ph.D.
2000 – 2001 vzdělávání v rámci projektu Britské rady v oblasti přípravy učitelů na práci dětmi se specifickými poruchami učení - Teaching Heterogeneous Classes (including learners with SpLD)
1997 – kurs Britské rady pro vzdělavatele učitelů Becoming a Teacher Trainer - Cambridge, Fitzwilliam College
1983 – 1988 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor tělesná výchova – anglický jazyk
 
Education:
1999 – 2004 Ph.D. studies, Charles University Prague, Faculty of Education
2000 –2001 British Council project Teaching Heterogeneous Classes (including learners with specific learning difficulties)
1997 – British Council course Becoming a Teacher Trainer, Cambridge, FitzwilliamCollege
1983 – 88 Charles University Prague, Faculty of Physical Education and Sport (majors in Physical Education and English)
 
Studijní pobyty:
May 2001 – the Netherlands, Hogeschool Drenthe, Assen (vzdělávání učitelů)
November 2003 – University of Birmingham (problematika speciálních vzdělávacích potřeb, e-learning)
March /April 2003 – University of Nottingham (vzdělávání učitelů) and University of Loughborough (e-learning)
February 2004 – the Netherlands, Hogeschool Drenthe, Assen (vzdělávání učitelů)
April / May 2007 - Universidade da Madeira, Funchal, Portugal (vzdělávání učitelů, e-learning)
April 2009 – Anadolu University, Eskisehir, Turkey (vzdělávání učitelů, problematika speciálních vzdělávacích potřeb, e-learning)
November 2012 – Oklahoma State University, Stillwater, OK (vzdělávání učitelů anglického jazyka)
April 2013 – M.S.Ramaiah College of Education, Bangalore, Karnataka, India (vzdělávání učitelů – problematika hodnocení)
 
Study visits:
May 2001 – the Netherlands, Hogeschool Drenthe, Assen (teacher education)
November 2003 – University of Birmingham (special educational needs; e-learning)
March /April 2003 – University of Nottingham (teacher education) and University of Loughborough (e-learning)
February 2004 – the Netherlands, Hogeschool Drenthe, Assen (teacher education)
April / May 2007 - Universidade da Madeira, Funchal, Portugal (teacher education, e-learning)
April 2009 – Anadolu University, Eskisehir, Turkey (teacher education, special educational needs, e-learning)
November 2012 – Oklahoma State University, Stillwater, OK (teaching English as a foreign language)
April 2013 – M.S.Ramaiah College of Education, Bangalore, Karnataka, India (teacher education – evaluation and assessment)
 
Odborné zaměření:
Přípravné vzdělávání učitelů, zejména vedení pedagogické praxe, využití videozáznamu a informačních a komunikačních technologií
Didaktika anglického jazyka, zejména výuka žáků se specifickými poruchami učení a problematika rané výuky cizích jazyků
 
Research interests:
Pre-graduate teacher education, namely teaching practice, video and ICT in teacher education
Second language acquisition, ELT Methodology, namely teaching English to children with specific learning difficulties and very early language learning
 
Výzkumné projekty/Research projects:
GA ČR (Czech Science Foundation) 13-25982S
Aspects of English Language Acquisition of Czech Students at the Onset of Teacher Education (1.2.2013 – 31.12.2015)
 
Publikace/Publications:
 
Monografie/Monographs:
PÍŠOVÁ, M.; ČÁŇOVÁ, Š.; ČERNÁ, M. (eds) Promoting Reflection: Personal Theories in Teaching/Learning English as a Foreign Language. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-379-7.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Pro mentory projektu Klinický rok. Vedení pedagogické praxe. Univerzita Pardubice 2002. ISBN 80-7194-433-5.
 
ČERNÁ, M., PÍŠOVÁ, M.: Teaching Practice Guide for Assistants in the Clinical Year Project. Univerzita Pardubice 2002. ISBN 80-7194-458-8.
 
ČERNÁ, M. ICT in Teacher Education: Extending Opportunities for Professional Learning. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005, 198 stran. ISBN 80-7194-742-3.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Pro mentory projektu KLINICKÝ ROK. Vedení pedagogické praxe. 2. přepracované vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. 77 stran. ISBN 80-7194-854-3.
 
ČERNÁ, M.; IVANOVÁ, J.; JEŽKOVÁ, Š. (eds)  Learner Corpora and English Acquisition.  Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 230 stran. ISBN 978-80-7395-946-3.
 
ČERNÁ, M.; HORNOVÁ, L.; IVANOVÁ, J.; JEŽKOVÁ, Š. Routes and Destinations. Learning histories of Czech speakers of English and their achievement in selected communicative language competences.  Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. 408 stran. ISBN 978-80-7560-034-9.
 
 
Kapitoly v monografii/Chapters in monographs:
BREBERA, P.; ČERNÁ, M.; PÍŠOVÁ, M. Chapter 12: Practice in Teacher Training. In PERSSON, M. (ed.) Learning for the Future – Dimensions of the New Role of Teacher. Karlstad : The Learning Teacher Network, 2005, s. 135-142. ISBN 91-975204-2-X.
 
ČERNÁ, M. Možnosti využití videozáznamu k rozvoji didaktické znalosti obsahu v přípravném vzdělávání učitelů anglického jazyka. In JANÍK, T. a kol. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno : Paido, 2009, s. 97 – 110. ISBN 978-80-7315-176-8.
 
ČERNÁ, M. Teacher’s Resource Book – Methodology for Very Early Language Learning. Part I. In Teacher’s Resource Book – Methodology for Very Early Language Learning. Praha : Art D – grafický ateliér Černý, s. r. o., 2009, s. 1 – 20. ISBN 978-80-87368-00-8.
 
BREBERA, P.; ČERNÁ, M.; KOSTKOVÁ, K. Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů: výsledky empirického šetření. In PÍŠOVÁ M. (ed.) Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007, s. 57 – 67. ISBN 978-80-7395-024-8.
 
ČERNÁ, M.; KOSTKOVÁ, K.; BLOOMing with you… Bloom´s Taxonomy of Educational Objectives and ELT. In BETÁKOVÁ L. a KOY, Ch. (Eds) English for Life, South Bohemian Anglo-American Studies No. 3. České Budějovice : University of South Bohemia, 2009, pp. 27 – 33. ISBN 978-80-7394-188-8.
 
ČERNÁ, M. Highly Gifted Pupils in Learning English at Basic School through the Lens of English Language Teacher Education. In GRENAROVÁ, R.; VÍTKOVÁ, M. (Eds) Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 39 – 67. ISBN 978-80-210-5375-5.
 
ČERNÁ, M. Pre-primary English language learning and teacher education in the Czech Republic. In MOURÃO, S.; LOURENÇO, M. (Eds)  Early years second language education: international perspectives on theories and practice. Oxon: Routledge, 2015. pp. 165 – 176. ISBN 978-0-415-70527-1.
 
ČERNÁ, M. Motivation in language learning: Focus on individual learners’ stories. In ČERNÁ, M.; IVANOVÁ, J.; JEŽKOVÁ, Š. (eds)  Learner Corpora and English Acquisition.  Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. pp. 143 - 160. ISBN 978-80-7395-946-3.
 
Články/Articles:
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Beginning Teaching: Novice Teachers´ Experience. In Sborník  vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanitních studií,  4/1998, s. 81-6. ISBN 80-7194-341-X. ISSN 1213-3485.
 
ČERNÁ, M.; ZDERADIČKOVÁ, O. Využití projektové metody ve výuce kulturních studií. In Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanitních studií, 4/ 1998, s. 125-7. ISBN 80-7194-341-X. ISSN 1213-3485.
 
ZDERADIČKOVÁ, O.; ČERNÁ, M. “The Pardubice Model” of Raising Cultural Awareness. Perspectives, Number 9, Spring 1999. Prague: The British Council, s. 16 – 18. ISSN 1212-4265.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Integrace profesní přípravy učitelů cizích jazyků, Pedagogická orientace, 2/2000, Brno: Konvoj s.73-79. ISSN  1211-4669.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Learning to Teach: Investigating Trainees´ Preconceptions. In Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanitních  studií, s. 107-120. ISBN 80-7194-341-X.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Towards Integration in Teacher Professional Development Module In: Syllabus Development Based on Research and Experience, conference proceedings, Liberec : TU Liberec 2000, s. ISBN 80-7083-438-2.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Klinický rok. In. ŠVEC, V. (ed.) Profesní růst učitele. Sborník příspěvků z 10. konference ČPdS, Brno: Konvoj, 2001. ISBN 80-7302-039-4.
 
ČERNÁ, M., PÍŠOVÁ, M. Let´s Visit a School. In PÍŠOVÁ, M.; ČÁŇOVÁ, Š.; ČERNÁ, M. (eds) Promoting Reflection: Personal Theories in Teaching/Learning English as a Foreign Language. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001, s. 21-24. ISBN 80-7194-379-7.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Uvádění začínajících učitelů do praxe. Raadce učitele. Raabe 2002. ISBN 80-86307-06-9.
 
ČERNÁ, M.; PÍŠOVÁ, M. English Lessons in English? In JEŽKOVÁ, Š. (ed.) Learning Together.Proceedings from 8th National and 4th International Conference of the Association of  Teachers of English of the Czech Republic (ATECR). Pardubice : ATECR, 2004, s. 114 - 118.  ISBN 80-7194-724-5.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Dilemata oborového didaktika. In JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. Oborové didaktiky v pregraduální učitelském studiu. Sborník z konference konané 13.-14.září na PdF MU (CD ROM). Brno :  MU Brno, 2004. ISBN 80-210-3474-2.
 
ČERNÁ, M. K problematice e-learningu. In Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of Humanities. Pardubice: University of Pardubice, 2005, s. 127-136. ISBN 80-7194-734-2.
 
ČERNÁ, M. Tutoring online: vzdělavatelé učitelů v nových rolích. In SOJKA, P.; KVIZDA, M. (ed.) Sharable Content Objects (SCO) 2007. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 135-140. ISBN 978-80-210-4296-4.
 
BREBERA, P.; ČERNÁ, M. Cestou necestou k učitelské profesi: nebezpečné zkratky a slepé uličky. In Ako sa učitelia učia? Medzinárodna konferencia. Prešov, 2007, s. 52 – 55. ISBN 978-80-8045-493-7.
 
BREBERA, P.; ČERNÁ, M.; KOSTKOVÁ, K.; PÍŠOVÁ, M. Bachelor/Magister Scheme in ELTE. In VÁLKOVÁ, S. (ed.) New Trends in Educating Future Teachers of English  III. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007, s. 21 – 28. ISBN 978-80-244-1851-3.
 
ČERNÁ, M.; BREBERA, P. Pedagogická praxe jako příležitost pro zkušenostní učení v oblasti e-learningu. In ZELENICKÁ, E. (ed.) Pedagogická prax: súčasnosť a perspektívy. Medzinárodná konferencia. Zborník referátov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2007, s. 31-38. ISBN 978-80-8094-145-1.
 
ČERNÁ, M. Blended Learning Experience in Teacher Education: the Trainees´ Perspective.  Acta Didactica Napocensia, March 2009, vol. 2, no. 1, p. 37 – 48. ISSN 2065-1430.
 
ČERNÁ, M.; URBANOVÁ, Z.; VÍT, M. Pronunciation awareness of students in ELTE study programme. In VÁLKOVÁ, S. (ed.) New Trends in Educating Future Teachers of English VI. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011, s. 22 – 37. ISBN 978-80-244-2821-5.
 
ČERNÁ, M. Very Early Language Learning and English Language Teacher Education. In  PODROUŽKOVÁ, L.; VOJTKOVÁ, N. (eds) The Signposts 2011. 10th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English. Selected Papers. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, 2012. pp. 9 – 17. ISBN 978-80-210-6043-2.
 
ČERNÁ, M. Aspekty osvojování si anglického jazyka u českých studentů při vstupu do přípravného vzdělávání učitelů. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 21. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 978-80-7414-602-2.
 
ČERNÁ, M. Data elicitation through language testing: challenges of test design. In AKBAROV, A. (ed) Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Sarajevo: International Burch University, 2014. pp. 1423 – 1431. ISBN 9789958834356.
 
IVANOVÁ, J., ČERNÁ, M. Influence of formal instruction in English on the acquisition of Czech learners’ production of English phonemes. Konin Language Studies, 2016, vol. 4, no. 2, pp. 127-149.
 
Studijní materiály/Study materials:
ČERNÁ, M.; PÍŠOVÁ, M. Na návštěvě ve škole (Didaktické principy ve vyučování anglického jazyka), video, Univerzita Pardubice a Galaxia a.s., 2000.
 
ČERNÁ, M.; PÍŠOVÁ, M. Na návštěvě ve škole (Didaktické principy ve vyučování  anglického jazyka), příručka k videofilmu, Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-324-X.
 
ČERNÁ, M.; PÍŠOVÁ, M. Na návštěvě ve škole II (Faktory vyučovacího procesu), video,  Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002.
 
ČERNÁ, M.; PÍŠOVÁ, M. Na návštěvě ve škole II (Faktory vyučovacího procesu), příručka k videofilmu, Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. ISBN 80-7194-422-X.
 
ČERNÁ, M., PÍŠOVÁ, M., BREBERA, P.: Video Library - Teaching Practice 1 (CD-ROM), Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005.
 
ČERNÁ, M. Preparation for the Clinical Year. Online kurs pro systém eDoceo. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007.
 
ČERNÁ, M.; PÍŠOVÁ, M.; BREBERA, P.; KOSTKOVÁ, K. Video Library II – Teaching skills and subskills. DVD. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008.
 
ČERNÁ, M. Na návštěvě ve školce. Angličtina s motýlky. Praha : Prague Video Production, 2011.
 
 
Vybraná vystoupení na konferencích/Selected conference presentations:
ČERNÁ, M. Information and Communication Technologies in Teacher Training. In 5th National and International Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic. Liberec, Technical University, 6. – 8. 9. 2002.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Professional Development during the Clinical Year. In IATEFL-Hungary 12th International Conference. Veszprém, Hungary, 4. – 6. 10. 2002.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M.; BREBERA, M. Klinický rok jako možný model pedagogické praxe. (vyžádaná plenární přednáška) In  Jak dál v učitelském vzdělávání. Brno, FF  MU Brno, 19. 11. 2002.
 
ČERNÁ, M. Využití ICT pro podporu pedagogické praxe. In Pedagogická praxe. III. celostátní konference. Praha, UK PedF, 22. 1. 2003.
 
ČERNÁ, M. Využití informačních a komunikačních technologií v přípravě učitelů anglického jazyka. In Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století. IV. Středoevropská  regionální konference FIPLV. Praha, UK PedF, 6. – 7. 2. 2003.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Effective Teacher Preparation for the Effective School. In Perspectives of Educational Freedom in an Integrating Europe - 27th International EFFE Colloquium. Seč / Pardubice, 1 – 4 May 2003. (vyžádaná plenární přednáška)
 
ČERNÁ, M. ICT in Education. In Leren met zonder methode. International Symposium. Netherlands, Assen, Hogeschool Drenthe, 19. 2. 2004.
 
ČERNÁ, M. E-learning v přípravě učitelů. In Aktuální otázky psychologie učitele. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 11. 5. 2004.
 
ČERNÁ, M.; PÍŠOVÁ, M. English Lessons in English? In Learning Together.8th National and 4th International Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic. Pardubice, University of Pardubice, 10. – 12. 9. 2004.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Dilemata oborového didaktika. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno, PdF MU, 13. – 14. 9. 2004.
 
ČERNÁ, M. K proměnám role pedagoga v souvislosti s integrací ICT do přípravného vzdělávání učitelů. In Proměny pedagogiky. Mezinárodní vědecká konference ČPdS. Praha, PedF UK, 3. – 4. 2. 2005.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M.; BREBERA, P. Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů. In 14. konference ČAPV. Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň, 5. 9. 2006.
 
ČERNÁ, M.; BREBERA, P. Pedagogická praxe jako příležitost pro zkušenostní učení  v oblasti e-learningu. In Pedagogická prax: súčasnosť a perspektívy. Medzinárodná konferenci. UKF Nitra, Slovensko. 16. 3. 2007.
 
ČERNÁ, M. Video-based observations in English Language Teacher Education. In 41st International Annual IATEFL Conference and Exhibition. Aberdeen Exhibition and Conference Centre, Aberdeen, UK, 18. – 22. 4. 2007.
 
ČERNÁ, M. Tutoring online: vzdělavatelé učitelů v nových rolích. In SCO 2007. Konference o elektronické podpoře výuky. MU Brno, 30. – 31. 5. 2007.
 
BREBERA, P.; ČERNÁ, M. Cestou necestou k učitelské profesi: nebezpečné zkratky a slepé uličky. In Ako sa učitelia učia? Medzinárodná konferencia.  Prešov, Slovensko, 27. – 28. 6. 2007
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Strategie a techniky facilitace profesního rozvoje studentů  učitelství. In Svět výchova a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. XV. konference ČAPV s mezinárodní účastí. České Budějovice, 12. – 14. 9. 2007.
 
BREBERA, P.; ČERNÁ, M.; KOSTKOVÁ, K.; PÍŠOVÁ, M.; Bachelor/Magister Scheme in ELTE: responding to the needs for a comparative study in Czech educational context. In New trends in educating future teachers of English III. Olomouc, PedF UP, 13.11.2007.
 
BREBERA, P.; ČERNÁ, M.; KOSTKOVÁ, K. Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů: výsledky empirického šetření. In Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice, Univerzita Pardubice, 5. 10. 2007.
 
ČERNÁ, M. The Role of Mother Tongue in ELT. In The Linz ConneXion. Linz, Rakousko, 21. – 23. 9. 2007.
 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M.; BREBERA, P.; KOSTKOVÁ, K. Profesní portfolio v přípravném  vzdělávání učitelů (prezentace výsledků výzkumu využití studentského portfolia v reflektivním modelu přípravy učitelů anglického jazyka). Vyžádaná přednáška – seminář řešitelů výzkumného záměru. Praha: PedF UK, 25. 2. 2008.
 
ČERNÁ, M. Využití videozáznamu v profesní přípravě učitelů anglického jazyka. In  Integrovaný model reflektivní praxe. Praha: PedF UK, 24. – 25. 4. 2008.
 
ČERNÁ, M.; KOSTKOVÁ, K. Bloom-ing with You. In English for Life. 6th International and 10th National ATECR Conference. České Budějovice, 12. – 14. 9. 2008.
 
ČERNÁ, M.; KOSTKOVÁ, K. BLOOMing while Assessing Learners´ Progress in ELT. In Hradec Králové Anglophone Conference 2009. Hradec Králové, 2. – 3. 4. 2009.
 
ČERNÁ, M. The Use of Video Recording in Teacher Education: The Tutor´s Perspective. In "Global Skills for Local Needs" - Facing Challenges in 21st Century Classrooms. 19th Annual  IATEFL - Hungary Conference. Budapest, 2. – 4. 10. 2009.
 
ČERNÁ, M. Specific Features of Very Early Language Learning. In Bilingual Education in a Linguistically Homogeneous Environment. Prague, 16. 10. 2009. (vyžádaná přednáška)
 
ČERNÁ, M. Virtuální hospitace v práci ředitele. In Celostátní seminář Asociace ředitelů gymnázií. Medlov, 25. 3. 2010. (vyžádaná přednáška)
 
ČERNÁ, M. Faktor času v procesech učení se cizímu jazyku. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? XVIII. Celostátní konference ČAPV. Liberec, 7. – 9. 9. 2010.
 
ČERNÁ, M. Teoretická východiska rané výuky cizích jazyků. In Němčina a čeština u nás ve školce. Hejnice, 21. 10. 2010. (vyžádaná přednáška)
 
ČERNÁ, M. Virtuální hospitace – dveře třídy dokořán. In Učitel v informační síti. Brno, 10. 11. 2010. (vyžádaná přednáška)
 
ČERNÁ, M.; URBANOVÁ, Z.; VÍT, M. Pronunciation awareness of students in ELTE study programme. In New Trends in Educating Future Teachers of English VI. UP Olomouc, 25. 11. 2010.
 
ČERNÁ, M. Virtuální hospitace – příležitost k učení. In Počítač ve škole 2011. Nové Město na Moravě, 19. – 21. 4. 2011. (vyžádaná přednáška)
 
ČERNÁ, M. Výzkum individuálních příběhů učení se angličtině jako cizímu jazyku. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu. XIX. Celostátní konference ČAPV. MU Brno, 5. – 7. 9. 2011.
 
ČERNÁ, M. Very Early Language Learning and English Language Teacher Education. In ELT Signposts. 10th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English. Brno, September 9 – 11, 2011.
 
ČERNÁ, M.; URBANOVÁ, Z.; VÍT, M. Implementation Phase of the Action Research Project: Speaking and Pronunciation Portfolio. In ELT Signposts. 10th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English. Brno, September 9 – 11, 2011.
 
ČERNÁ, M. Empowered by the Early Start?. In Empower/ed. Shaping Learning Communities. 21st IATEFL–Hungary Annual Conference. Budapest, October 7 – 9, 2011.
 
ČERNÁ, M. Virtuální hospitace – podpora učitelů při realizaci kurikula. Zkušenosti z realizace seminářů ve světle výzkumných zpráv. In Národní konference projektu Kurikulum G. Praha, 30. 11. 2011. (vyžádaná přednáška)
 
ČERNÁ, M. Možnosti zlepšení výslovnosti studentů učitelství anglického jazyka. In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha, PedF UK, 10. – 12. 9. 2012
 
ČERNÁ, M. Learning from the Learners´ Experience. In New Ways to Teaching and Learning. 8th International and 12th National ATECR Conference. Hradec Králové.  University of Hradec Králové, Faculty of Education, September 14 –15, 2012.
 
ČERNÁ, M.; SHEOREY, R. Czech Students’ Perceptions of their English Accent. In Fifth Brno Conference on Linguistic Studies in English: English as the Lingua Franca of the Modern World. Brno, September 17 – 18, 2012.
 
ČERNÁ, M. The Teaching of Writing in the Czech Republic. TESOL seminar at the Oklahoma State University, Stillwater, OK, November 7, 2012.
 
ČERNÁ, M. Learning English Pronunciation for Global Communication. In To the Future. OKTESOL Annual Fall Conference. Oklahoma City University, November 10, 2012.
 
ČERNÁ, M. Aspekty osvojování si anglického jazyka u českých studentů při vstupu do přípravného vzdělávání učitelů. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. XXI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem, PedF UJEP, 16. – 18. 9. 2013.
 
ČERNÁ, M.; HORNOVÁ, L.; JEŽKOVÁ, Š.; URBANOVÁ, Z. Do teachers benefit from academic research? In Traditions and Innovations. 11th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English. Olomouc, Palacký University, Faculty of Education, September 13 – 14, 2013.
 
ČERNÁ, M. The Role of Parents in Very Early Language Learning. In Parents´ Role in the Process of Very Early Language Acquisition. Praha, 24. 9. 2013. (vyžádaná přednáška)
 
ČERNÁ, M. Data elicitation through language testing: challenges of test design. In Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence. 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Cognitive Linguistics. Sarajevo, 9 – 10 May, 2014.
 
ČERNÁ, M. Postoje žáků/studentů k anglickému jazyku během základní a střední školy a jejich utváření. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. XXII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Olomouc, PedF UP, 8. – 10. 9. 2014.
 
ČERNÁ, M. Czech Students in English Language Teacher Education Study Programmes: Who They Are and Why They Come. In In/Outside the Frame. 12th International Cultural Studies Conference and 1st International Conference on Linguistics and Teaching/Learning English. Pardubice, University of Pardubice, 20 – 21 October, 2014.
 
ČERNÁ, M.; IVANOVÁ. J. Influence of formal instruction in English on the acquisition of Czech learners’ production of English phonemes. In Speaking in a Foreign Language: Enhancing the Quality of Classroom Interaction. Konin, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 11-13 May, 2015.
 
ČERNÁ, M. Motivation in language learning: Focus on individual learners’ stories. In English Acquisition and Corpora Building. Pardubice, University of Pardubice, 4 June, 2015.
 
ČERNÁ, M. Vliv rodiny na učení se anglickému jazyku. In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. XXIII. Konference ČAPV. Plzeň, 16. – 18. 9. 2015.
 
IVANOVÁ, J.; ČERNÁ, M. Individual learning histories throwing light on Czech learners’ acquisition of English pronunciation. In 21st Conference of the International Association for World Englishes: World Englishes – Bridging Culture and Contexts. Istanbul, Boğaziçi University, 8-10 October, 2015.
 
ČERNÁ, M.; IVANOVÁ, J.; JEŽKOVÁ, Š. Routes and destinations: at an intersection of research findings. In 13th International Cultural Studies Conference and 2nd International Conference on Linguistics and Language Teaching and Learning. Pardubice: Univerzita Pardubice, 13-14 October, 2016.