Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

Vzdělání/Education:
2010 - 2013    Hradec Králové University, Faculty of Education, Teaching English as a Foreign Language at  Secondary Schools (long-life education)
2007 - 2011    Ph.D. Study of Pedagogy, Palacký University in Olomouc, Faculty of Education
2002 - 2004    M.A. Study of Social Pedagogy, Hradec Králové University, Faculty of Education
1999 - 2002    Study of Pedagogy, Charles University Prague, Faculty of Philosophy and Art
1996 - 1999    B.A. Study of Teaching English as a Foreign Language at Elementary Schools, University of Pardubice, Institute of Foreign Languages and Humanities 
 
 
Certifikáty/Certificates:
Oxford Professional Development – Skills for Effective Communication at Work (webinar, 2014), Teaching English: Secondary Schools – ICT in English Language Teaching (2012), Development of Oral and Writing Skills of Learners (2012), Teaching Listening and Reading Skills (2012), Solutions Days: Autonomy Teaching and Evaluation – Learning Styles and Strategies (2012), Motivation for Maturita, Structuring Success for Maturita Writing (2010)
Centrum celoživotního vzdělávání - Atmosféra a klima školy- komunikace a řešení konfliktů (2010), Týmová spolupráce (2009), Zážitková pedagogika (2009)
Metodica - Aplikace metody simulačních her ve výuce cizích jazyků (2010)
 
 
Odborné zaměření/Research interests:
Pre-graduate teacher education, teaching practice
ELT Methodology
Social skills development
 
 
Profesní praxe/Professional experience:
2013 - now     University of Pardubice, Faculty of Philosophy and Arts, Department of English and American Studies
2008 - 2011    Secondary school teacher of English, Business Academy, Pardubice
2007 - 2008    Elementary school teacher of English and Music, ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice
2000 - 2001    Interpreter and assisstant in Překladatelský servis Skřivánek
1999, 2000     Tourist guide in Spain, CK Jilisttour
1997 - 2013    Teacher of English in companies (VCES, a.s., Dopravní podnik města Pardubic, ELI jazykový institut v Praze, Český Telecom, a.s., Grafické studio 4A, Klub Polabiny IV., Česká spořitelna, a.s., DDM Delta Pardubice)
 
 
Publikace/Publications:
 
Monografie/Books:
ZITKOVÁ, H. Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol (Social Skills Training of Pupils in Primary Schools). Univerzita Pardubice, 2014. 181 s.  978-80-7395-850-3.
 
Články v odborných časopisech/Articles in journals:

ZITKOVÁ, H. and M. Vít. Singing with The Beatles. Teaching Together, Learning Together. English Language Teaching Ideas, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, 1, 142-148. ISSN 978-80-558-0974-8.

ZITKOVÁ, H. and M. Vít. Popular Songs in the English Classroom in Czech Lower-Secondary and Secondary Education. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. Univerzita Hradec Králové, 2016, 3 (1), 138-141. ISSN 2336-3347

ZITKOVÁ, H. Prvotní osvojování sociálních dovedností dětí v současné rodině. In PAPŠO, P., ŠVRČINOVÁ, L., HOFERKOVÁ, S. (ed) Problémy súčasnej rodiny a náhradná rodinná starostlivosť II. Sborník z mezinárodní vědecké konference, konané 10.-11. června 2010 v Banské Bystrici. Banská Bystrica, 2010. s. 204-206. ISBN 978-80-557-0103-5.
 
ZITKOVÁ. H. Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základní školy. Dílčí výsledky výzkumné sondy. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII.  Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference, konané 23. listopadu 2009. Olomouc: Votobia, 2010. s. 392-396. ISBN 978-80-244-2593-1.
 
ZITKOVÁ, H. Akční pole sociální práce III. Zpráva z konference. In Sociální práce. 2009, ročník 9, číslo 2- s. 149. ISSN 1213-6204.
 
ZITKOVÁ, H. Činnost probační a mediační služby. In KADLEC, T., NOVÁKOVÁ, Z. (ed) Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Recenzovaný sborník z konference, konané 19. března 2009 v Olomouci. Olomouc, 2009. s. 223-231. ISBN 978-80-244-2449-1.
 
ZITKOVÁ, H. Zamyšlení nad uplatnitelností myšlenek Ellen Keyové ve škole 21. století.
In SYCHROVÁ, A., MORAVCOVÁ, I. aj. (ed.) Proměny podmínek života dětí a mládeže ve století dítěte  podle Ellen Keyové. Sborník ze II. symposia o vývoji sociální pedagogiky konaného 16. dubna 2009. FF Univerzita Pardubice, 2009. s. 89-92. ISBN 978-80-7194-231-0.
 
ZITKOVÁ, H. Rozvoj sociálních dovedností. In VAŠŤATKOVÁ, J., FIALA, B. (ed.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Sborník příspěvků  z VI. ročníku konference, konané 10. prosince 2008. Olomouc: Votobia, 2009. s. 327-329.
ISBN 978-80-7220-315-4.          
 
 
Recenze/Reviews:
ZITKOVÁ, H. Recenze. MÁLKOVÁ, G. Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se. Pedagogika. Roč. LXI, č. 2/2011. s. 194-195. ISSN 0031-3815.
 
ZITKOVÁ, H. Recenze. KOLÁŘ, Z.; ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. 2., doplněné vydání.  Pedagogická orientace. Roč. 20, č. 1/2010. s. 130-132. ISSN 1211-4669.
 
 
Konference/Conferences:
23. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu – Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Plzeň, 2015. (presentation: Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností u studentů učitelství anglického jazyka)
 
2015 Shade of ELT. The 10th International and 14th National ATECR Conference. Uherské Hradiště, 2015. (workshop: Teaching English through Music; spoluautor Vít, M.)
 
Anglophone Conference. Hradec Králové, 2015. (presentation: Development of Future Language Teachers´ Professional Competence)
 
12th International Cultural Studies Conference & 1st International Conference on Linguistics and Teaching/Learning English – In/Outside the Frame. Pardubice, 2014. (presentation: Building Subject Content Knowledge of Student Teachers; spoluautorka Reimannová, I.)
 
22. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu - Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc, 2014. (poster: Budování znalosti obsahu u studentů učitelství anglického jazyka; spoluautorky Černá, M. a Reimannová, I.)
 
Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů – Univerzita Palackého v Olomouci, 2009.
 
Akční pole sociální práce III. – Univerzita Palackého v Olomouci, 2009.
 
Proměny podmínek života dětí a mládeže ve století dítěte podle Ellen Keyové – Univerzita Pardubice, 2009.
 
Historické koncepty sociální pedagogiky – Univerzita Pardubice, 2008.
 
16. konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy – Univerzita Hradec Králové, 2008.
 
Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů – Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.
 
Zvané přednášky/Invited lectures
Hodnocení žáků v současné škole. Konference Mensa pro rozvoj nadání 2017, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha, 20.3.2017