ZITKOVÁ Helena - Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol (Social Skills Training of Pupils in Primary Schools)

 
Kniha se zabývá problematikou rozvoje sociálních dovedností u žáků na 1. stupni základní školy. Hlavním cílem práce je přispět k rozvoji sociálních dovedností žáků z hlediska aktuálních potřeb kurikulární politiky České republiky. Kromě sociálních dovedností (například komunikačních dovedností, dovedností v oblasti spolupráce nebo řešení problémů a porozumění sociálním situacím), byly v rámci výzkumu také zkoumány vybrané faktory, které mohou ovlivňovat míru osvojených sociálních dovedností, jako je například bydliště na vesnici nebo ve městě, sourozenecké konstelace nebo genderové rozdíly. Při výzkumném experimentu se žáci 1. – 3. ročníků ZŠ zúčastnili intervenčního programu rozvoje sociálních dovedností, po jehož ukončení se předpokládalo zlepšení v oblasti sociálního vnímání a chování žáků.   
 
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014
 
ISBN: 978-80-7395-850-3
 
OBSAH

1. Proměna společenských potřeb v oblasti vzdělávacích cílů

2. Cíle práce

3. Terminologický rámec problematiky sociálních dovedností

4. Osvojování sociálních dovedností

5. Výzkumné šetření

5.1. Cíle výzkumného šetření

5.2. Výzkumné otázky a formulace hypotéz

5.3. Etapy výzkumného šetření

5.4. Výzkumný soubor

5.5. Zdroje dat a metody jejich sběru

5.6. Ověřování hypotéz a výsledky šetření

5.7. Shrnutí výzkumné části